Vytvorenie dochádzkových intervalov na základe cestovného príkazu

Po schválení vyúčtovania cestovných náhrad za pracovnú cestu sa za určitých okolností môžu v dochádzkovom kalendári roly vygenerovať dochádzkové intervaly. Pre typ intervalu sa používa nastavenie Spracovanie dochádzky > Nastavenia dochádzky > Import cestovných príkazov.

Interval sa importuje na základe tabuľky Vstupy pre dochádzkové intervaly po vstupe užívateľa do dochádzkového kalendára roly za týchto podmienok:

  • Prenos z CP do dochádzky nie je možný pre dni, ktoré už boli v dochádzkovom kalendári schválené
  • Rola má nastavené spracovanie dochádzky na základe transakcií
  • Interval pracovnej cesty z CP sa neprekrýva s korektne vykázaným intervalom dochádzkovej zmeny iným ako „prerušenie Pracovná cesta“. Nesmie sa prekrývať ani s intervalom pracovnej zmeny (rovnakého typu ako je plánovaná pracovná zmena), pre ktorý je interval pracovnej cesty z CP jeho podmnožinou.

Detailnejší opis fungovania prepojenia je k dispozícii v priloženom dokumente.

UPOZORNENIE: Je potrebné byť obozretný ak má firma viaceré fyzické snímače v rôznych mestách. Po zapnutí prepojenia modulov CP a dochádzka sa pri vytváraní intervalov v dochádzke neberú do úvahy transakcie na iných ako na domovskom snímači roly (porovnáva sa obec nastavená na termináli s miestom výkonu práce roly zamestnanca).