Osobné - Základné údaje

Záložka Osobné/ Identifikácia/ Základné údaje obsahuje políčka pre zadanie základných identifikačných údajov zamestnanca ako meno, priezvisko, dátum narodenia a i.

Políčko Druhé meno slúži na zápis druhého mena, ak ho zamestnanec má. Napr. ak sa zamestnankyňa volá Margita Anna Invalidná - Plná, tak do políčka Meno sa vpíše Margita, do políčka Druhé meno vpíšte Anna a do políčka Priezvisko vpíšte Invalidná - Plná.

Kontrola zápisu rodného čísla: Pri vyplňovaní políčka Rodné číslo v prípade, že vo vedľajšom políčku zostane zadané „SK“, systém automaticky skontroluje na modulo 11 rodné číslo, ktoré má za lomkou štyri kontrolné číslice. Rodné čísla, ktoré majú za lomkou 3 číslice, teda rodné čísla prideľované osobám narodeným do 31. 12. 1953 nepodliehajú kontrole na modulo 11.

UPOZORNENIE: Ak rodné číslo zamestnanca nezodpovedá modulo 11, na to, aby systém uložil aj takéto „nesprávne“ rodné číslo je potrebné, aby ste vo vedľajšom políčku „vypli“ štát výberom prázdnej položky.

Pri pridávaní rodného čísla systém kontroluje aj správny počet číslic za lomkou podľa vyššie uvedených pravidiel. Pri výbere štátu SK a CZ a pri voľbe bez štátu systém kontroluje, že v rodnom čísle je zapísaná lomka.

UPOZORNENIE: U cudzincov, ktorým ešte nebolo pridelené rodné číslo, sa nevypĺňa políčko Rodné číslo, ale na záložku Doklady sa pridá identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou a identifikačné číslo pridelené zdravotnou poisťovňou.

Pre vyplnenie políčka Dátum narodenia a Pohlavie môžete po zadaní rodného čísla použiť tlačidlo Určiť z rodného čísla. Systém údaje vyplní automaticky.

Priezvisko a rodné priezvisko, ktoré zadáte na záložke Základné údaje sa automaticky pridajú na záložku Priezviská ako typ Aktuálne a Rodné.

UPOZORNENIE: Ak zamestnanec zmenil aktuálne priezvisko, túto zmenu zapisujte na záložku Základné údaje do políčka Priezvisko. Zároveň však musíte na záložku Priezviská pridať pôvodné priezvisko ako Predchádzajúce, aby systém správne do evidenčného listu dôchodkového poistenia uviedol všetky priezviská zamestnanca, vrátane predchádzajúcich.

ID osoby je jedinečný identifikátor evidencie Osoba. Systém ho prideľuje automaticky pri pridaní novej evidencie do databázovej tabuľky, a nikdy sa neopakuje.