Platové zaradenie

Ak je vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia na formulári Krok 4 z 4: Predvolené hodnoty pre nový pracovný pomer v časti Odmeňovanie označené políčko Automaticky pridať skupinu odmeňovania, systém pri pridávaní evidencie Osobné a Rola cez osobnú kartu uloží údaje, zadané v osobnej karte, na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie automaticky.

Pri pridávaní údajov priamo v evidencii Rola je potrebné ako prvé zadať údaje na záložku Platové zaradenie postupom popísaným nižšie.

Výber v políčku Skupina odmeňovania má vplyv na výpočet niektorých mzdových položiek (napr. výpočet hodinovej sadzby funkčného platu podľa zákona č. 553/2003 alebo priemerného hodinového zárobku podľa Zákonníka práce).

Zamestnanci odmeňovaní podľa Zákonníka práce

V políčku Skupina odmeňovania vyberte položku Bežný zamestnanec.

V políčku Hlavný typ odmeňovania zvoľte typ odmeňovania: Mesačné odmeňovanie, Hodinové odmeňovanie, Zmluvné odmeňovanie alebo Úkolové odmeňovanie. Výber tejto voľby má vplyv na výpočet niektorých mzdových položiek. Napr. pri voľbe Hodinové odmeňovanie systém počíta za sviatok náhradu mzdy, a pri voľbe Mesačné odmeňovanie systém počíta za sviatok mzdu.

Zadávanie údajov na záložku Platové zaradenie pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce a pridávanie PAM položky pre hlavný typ odmeňovania je možné zefektívniť prednastavením údajov vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Krok 4 z 4: Predvolené hodnoty pre nový pracovný pomer.

Zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme

V políčku Skupina odmeňovania vyberte položku Štátna a verejná služba. Do políčka Hlavný typ odmeňovania vyberte Mesačné odmeňovanie. V políčku Tarifná tabuľka vyberte tabuľku pre odmeňovanie.

UPOZORNENIE: Číslo na konci názvu každej tabuľky označuje dátum, odkedy je tabuľka platná. Číselník tarifných tabuliek, t.j. legislatívne zmeny platových taríf, upravuje vždy update systému.

Do príslušných políčok zadajte tarifný stupeň a tarifnú triedu. Tlačidlom Zapísať sa automaticky na záložku Zložky mzdy pridajú PAM položky Platová tarifa a Základný plat mesačný so sumou tabuľkovej platovej tarify.

UPOZORNENIE: Pri výbere tabuľky a zadaní tarifného stupňa a tarifnej triedy musíte tieto údaje zadať správne. Ak systém zistí, že zadaná kombinácia tabuľky, tarifného stupňa a tarifnej triedy neexistuje, PAM položka Platová tarifa nadobudne hodnotu 0.

Mesačne odmeňovaní zamestnanci a preplácanie sviatku

Zamestnancom odmeňovaným mesačnou mzdou, ktorým sa sviatok má platiť mzdou, ponechajte políčko Sviatok platiť náhradou prázdne.

Zamestnancom odmeňovaným mesačnou mzdou, u ktorých je dohodnuté podľa § 122 Zákonníka práce preplácanie sviatku náhradou mzdy, vyberte v políčku Sviatok platiť náhradou položku Výpočet vždy s náhradou.

Políčko Výpočet vždy s náhradou sa zobrazuje len pri hlavnom type odmeňovania Mesačné odmeňovanie.

V políčku Sviatok platiť náhradou je možné zvoliť voľbu Výpočet vždy bez náhrady – toto nastavenie sa správa rovnako, ako keď je políčko prázdne, t.j. za sviatok sa vypočíta mzda.

UPOZORNENIE: V súčasnej dobe nie je možné „globálne prednastaviť“, aby všetci mesačne odmeňovaní zamestnanci mali sviatok platený náhradou. V prípade, že všetci mesačne odmeňovaní zamestnanci majú dohodnuté preplácanie sviatku náhradou mzdy, je potrebné vykonať nastavenie v políčku Sviatok platiť náhradou u každého zamestnanca samostatne.

Zmena spôsobu preplácania sviatku pri prechode z hodinovo odmeňovaného zamestnanca na mesačne odmeňovaného

Ak bol zamestnanec najprv hodinovo odmeňovaný, kedy systém za sviatok počíta náhradu, a prešiel na mesačné odmeňovanie, systém automaticky pri nastavení hlavného typu odmeňovania na Mesačné odmeňovanie nastaví v políčku Sviatok platiť náhradou položku Výpočet vždy bez náhrady. Užívateľ môže ručne zmeniť nastavenie na Výpočet vždy s náhradou.