SP – Parametre

Súčasný zložitý systém výpočtu odvodov na sociálne poistenie, ktorý môže rozpočítavať príjem a z neho počítať odvody na mesiace dozadu, si pri prechode z iného softvéru vyžaduje doplnenie údajov za mesiace, ktoré boli spracované v inom softvéri. Na zadanie týchto údajov slúži záložka Rola/ Poistenia/ SP – parametre.

Na zadanie týchto údajov slúži záložka SP – parametre, ktorá je prednastavená ako skrytá. Záložka sa zapne označením políčka v systémovej konštante RSIEXTRN Rola - Poistenia - SP – parametre v skupine konštánt Záložky.

Zadaním údajov o kalendárnych dňoch sociálneho poistenia, type zamestnanca, vymeriavacích základoch za zamestnanca a za zamestnávateľa a označením jednotlivých druhov poistenia za jednotlivé mesiace sa do výpočtu poistného na sociálne poistenie z rozpočítaných príjmov na záložku Rola/ Poistenia/ SP – rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c podsunú údaje, ktoré boli vypočítané v inom softvéri.

Príklad zadania údajov pre výpočet odvodov z príjmov po skončení u pracovného pomeru alebo dohody na pravidelný príjem: 

UPOZORNENIE: Systém pri výpočte odvodov z príjmov po skončení nevie z obdobia, ktoré nie je počítané v systéme Humanet, určiť posledné obdobie poistenia. Dôvodom je, že údaje o prerušení poistenia, vylúčených dobách a pod. sa vyhodnocuje zo mzdového kalendára, ktorý sa napĺňa pri výpočte mzdy. Z tohto dôvodu musí užívateľ pri zadávaní údajov z iného softvéru na záložku SP – parametre sám určiť obdobie, na ktoré sa majú príjmy po skončení rozpočítať. Systém tieto údaje zahrnie do výpočtu s najvyššou prioritou.

Pri prechode z iného softvéru užívateľ často spracuje za prvé mesiace mzdy podvojne, v starom, a v novom softvéri. Ak tieto mesiace spadajú do obdobia rozpočítania príjmov, užívateľ môže za tieto mesiace zadať údaje zo starého systému pre rozpočítanie na záložku SP – parametre. Program vtedy nezoberie pri výpočte odvodov údaje vypočítané v mzde, ale prednostne údaje zo záložky SP – parametre. Užívateľ tak má možnosť nahradiť prípadné chybne vypočítané údaje v mzde korektnými údajmi zadanými na záložku SP - parametre.

Historická platnosť vzniku roly a rozpočítavanie príjmov s použitím údajov z iného softvéru

Systém pri pridávaní novej roly cez novú osobnú kartu zapisuje údaje s historickou platnosťou rovnakou, ako je vznik roly. Táto skutočnosť je dôležitá v tých prípadoch rozpočítavania príjmu, kedy do obdobia pre rozpočítanie spadá aj mesiac vzniku pomeru (napr. aj pri výpočte odvodov z dohody na nepravidelný príjem).

V prípade, že tieto dva dátumy nekorešpondujú (lebo užívateľ najprv zadal začiatok roly na mladší dátum a potom ho na záložke Základné údaje prepísal na starší dátum), systém na túto skutočnosť upozorní hlásením po prepočte: Vznik roly nekorešponduje s historickou platnosťou vzniku roly. Musia byť rovnaké. Nie je možné spustiť prepočet odvodov na SP v aktuálnom mesiaci. V tomto prípade je potrebné zapnúť okno histórie v užívateľských nastavenia a údaje na záložke Rola/ Identifikácia/ Základné údaje zapísať s historickou platnosťou ku dňu vzniku roly.