Turnus

Turnus je cyklus pracovných a voľných dní, ktoré keď sa vložia do kalendára (kalendár obsahuje informácie o dátume, o dni v týždni – pondelok, utorok..., o dni sviatku a i.), tak vytvoria pracovný plán na jednotlivé mesiace roka. Pri vytváraní turnusu je nevyhnutné zadať do cyklu aj dni voľna (napr. pri 5-dňovom pracovnom kalendári prvých 5 dní pracovné a 2 dni voľna; ak sa takýto cyklus vloží do kalendára, od pondelka do piatku budú pracovné dni, na sobotu a nedeľu sa pridajú dni voľna).

V systéme Humanet sú k dispozícii dva druhy pracovného kalendára:

Kalendár so zadávaním v hodinách a minútach – kalendár, v ktorom sú jednotlivé zmeny vymedzené obdobím od-do, pričom sa použijú časové údaje, t.j. hodiny a minúty; napr. zmena od 7:30 do 15:00, trvanie 7:30 hod. Tento pracovný kalendár možno používať ako pri nastavení nového, tak aj pri nastavení starého mzdového kalendára na záložke Mzdy/ Kalendár.

Kalendár so zadávaním v desatinných číslach – kalendár, v ktorom sú jednotlivé zmeny vyjadrené počtom hodín trvania ako desatinné číslo, napr. zmena trvá 7,5 h. Tento pracovný kalendár možno používať len pri nastavení starého mzdového kalendára na záložke Mzdy/ Kalendár.

Turnusy sa definujú vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Turnusy.

Kód, Názov – zadajte kód a názov turnusu. Odporúčame použiť rovnaký názov pre turnus aj obraz turnusu, pri väčšom počte pracovných kalendárov to zjednodušuje pridávanie turnusu do obrazu turnusu.

Týždenný fond - zadajte 100% týždenný fond, z ktorého sa počíta týždenný skutočný fond. Napr. pracovný kalendár pre dvojzmennú prevádzku nesmie mať ustanovený pracovný týždeň dlhší ako 38 ¾ hodiny – do políčka sa uvedie hodnota 38,75.

Týždenný skutočný fond - zadajte skutočný fond (napr. pracuje 7,75 hod/denne, týždenný skutočný fond je 38,75 hod; 7,75 hod x 5 dni v týždni).

Typ turnusu – pre pracovný kalendár so zadávaním v hodinách a minútach sa vyberie zadávanie kal. zmeny obdobím od-do, pre kalendár so zadávaním v desatinných číslach sa vyberie zadávanie kal. zmeny počtom hodín trvania.

Vytvoriť 5-dňový pracovný kalendár – ak sa políčko odznačí, užívateľ jednotlivé dni turnusového cyklu pridá do tabuľky Zmeny turnusu ručne. Ak sa políčko označí, systém vytvorí automaticky 5-dňový pracovný kalendár. Ďalšie nastavenia pre 5-dňový pracovný kalendár sú popísané v samostatnej kapitole nižšie.

Po uložení údajov v hlavičke definície turnusu vstúpte cez pero do definície a doplňte údaje do tabuľky Zmeny turnusu.

UPOZORNENIE: V systéme Humanet sa pri vytváraní pracovného kalendára zadáva zmena bez prestávky, a čas odkedy-dokedy trvá určuje len to, ako dlho zmena v danom dni bude trvať. Nie je to teda ako pri zadávaní plánu pracovných zmien v dochádzkovom systéme. Je to preto, že pre výpočet mzdy je dôležité len plánované trvanie práce, t.j. fond pracovných hodín. Ak napr. zamestnanec pracuje jeden týždeň v rannej zmene a druhý týždeň v poobedňajšej zmene, ale každý deň v rámci cyklu odpracuje 7,75 h (dvojzmenná prevádzka), pre výpočet mzdy stačí zadať jednotýždňový turnusový cyklus tak, aby na každý deň pripadlo 7 h a 45 minút, resp. 7,75 h. Keď sa bude pridávať kalendárna zmena, dôležité pre výpočet mzdy je len jej trvanie, a nie to, odkedy-dokedy je zadaná.

Zmeny turnusu – tabuľka, do ktorej sa pridá zoznam kalendárnych zmien Pracoval a Voľno tak, aby tvorili turnusový cyklus, ktorá sa počas roka neustále opakuje. Tlačidlo Kopírovať slúži na vytvorenie kópie označených zmien. Kalendára zmena Voľno sa vždy musí zadať na 24 hodín.

Po doplnení celého turnusového cyklu údaje uložte tlačidlom Zapísať. Pri ukladaní systém automaticky vypočíta hodnotu do políčka Priemerná dĺžka zmeny (predstavuje priemernú dĺžku pracovnej zmeny v rámci definovaného pracovného cyklu, t.j. trvanie všetkých zmien v cykle delené počet zmien v cykle) a do políčka Dĺžka (predstavuje počet položiek pracovného cyklu).

Percento úväzku – vypočíta sa pri uložení definície turnusu z údajov v políčku Týždenný fond a Týždenný skutočný fond. Napr. týždenný fond je 40 h, týždenný skutočný fond je 26,6 h, úväzok sa vypočíta: (26,6 : 40) x 100 = 66,5

Pri vytváraní nového turnusu môžete úväzok zadať nie hodinami do políčka Týždenný skutočný fond, ale percentom. V tomto prípade označte políčko Zadať percento úväzku, a do políčka Percento úväzku zadajte percento úväzku. Pri uložení takto zadaných údajov sa vypočíta týždenný hodinový úväzok a zapíše do políčka Týždenný skutočný fond.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Vytvorenie kalendára
Video: Vytvorenie kalendára so zadávaním v desatinných číslach
Video: Vytvorenie nového pracovného kalendára počas pridávania novej roly