Prehľad zamestnancov

Prehľad zamestnancov, ktorí sú svojim úväzkom, resp. úväzkami evidovanými v ich pracovnom zaradení v personalistike, priradení na jednotlivé pracovné miesta v schéme ku dňu, ku ktorému sa schéma zobrazuje, si zobrazíte kliknutím na tlačidlo Prehľad zamestnancov.

Ak je niektorý zamestnanec zaradený v schéme na základe jeho viacerých pracovných úväzkov viackrát, zobrazuje sa v zozname za každý z jeho úväzkov samostatný záznam.

Okrem osobných údajov zamestnanca (osobné číslo, meno a priezvisko) a základných informácií o zaradení zamestnanca (kód, skratka, názov útvaru a pracovného miesta, na ktoré je zaradený) si môžete zobraziť jeho kontakty, kliknutím na tlačidlo s perom v stĺpci Kontakty v riadku s daným zamestnancov.

POZNÁMKA: V tabuľke kontaktov zamestnanca sa zobrazujú len tie kontakty evidované v osobe zamestnanca v personalistike, ktoré majú zaškrtnutý údaj Dostupný v organizačnej schéme.

Ak máte pridelené prístupové právo Má dostupné rozšírené údaje zamestnanca v schéme, tak si v prehľade zamestnancov môžete kliknutím na tlačidlo s perom na začiatku riadku s príslušným záznamom zobraziť bližšie údaje o zamestnancovi evidované v module Personálne údaje.

Zobrazená stránka s detailom zamestnanca má 2 časti:

- hlavička – obsahuje ovládací prvok pre jednoduché krokovanie medzi zobrazenými záznamami v prehľade a základné údaje zamestnanca ako sú jeho osobné číslo (číslo roly), dátum narodenia, typ pracovného vzťahu, zákon pre odmeňovanie zamestnanca, trvanie pracovného vzťahu (vznik/ukončenie) a názov organizácie, v ktorej je zamestnanec zaradený.

- záložky s údajmi o pracovnom zaradení zamestnanca prislúchajúceho danému pracovnému miestu v schéme (záložka Pracovné zaradenie) a jeho kontaktoch (záložka Kontakty).

Na záložke Pracovné zaradenie sú zobrazené údaje:

  • identifikácia miesta v schéme, za ktoré sa detail zamestnanca zobrazuje – kód a názov útvaru/pracovného miesta zamestnanca a kód a názov strediska, funkcie a špecifikácie pracovného miesta priradených danému útvaru, resp. pracovnému miestu;
  • úväzok zamestnanca na danom mieste v schéme v percentách;
  • hlavná agenda I, II, III – zobrazuje sa v nich hodnota evidovaná v rovnomennom údaji na záložke Pracovné zaradenie v príslušnom úväzku zamestnanca, za ktorý sa detail zobrazuje;
  • dátum, odkedy je zamestnanec na danom mieste v schéme zaradený.

Ak máte zobrazený detail zamestnanca a chcete si zobraziť detail iného zamestnanca, resp. jeho zaradenia v schéme môžete pre tento účel využiť ovládací prvok v hlavičke detailu zamestnanca.

Klikaním na šípku doľava/doprava sa posúvate na predchádzajúceho/ďalšieho zamestnanca v prehľade, kliknutím na dvojitú šípku doľava/doprava sa posuniete na prvý/posledný zobrazený záznam v prehľade,

prípadne môžete konkrétneho zamestnanca, resp. jeho zaradenie v schéme vyhľadať kliknutím do riadku s menom a priezviskom zamestnanca, následným vyhľadaním a kliknutím na príslušný záznam zamestnanca.

Do tabuľky Prehľad zamestnancov v schéme sa vrátite kliknutím na tlačidlo Späť v navigácii alebo kliknutím na text Prehľad zamestnancov.

V tabuľke môžete využiť štandardné funkcie nad tabuľkami ako sú fulltextové vyhľadávanie, či export zobrazených záznamov do excelu (Doplnky/ Export do excelu).