Import nemocí

Nemoci sa v systéme Humanet pridávajú na záložku Osobné/ Nemoci. Z tejto záložky sa nemoc automaticky zapisuje do jednotlivých rolí osoby na záložku Rola/ Nemoci/ Nemoci, pričom užívateľ má možnosť ovplyvniť, do ktorých rolí sa nemoc zapíše (Sociálna poisťovňa v súčasnej dobe pripúšťa, že zamestnanec za istých okolností môže byť z jedného pracovnoprávneho vzťahu uznaný za dočasne práce neschopného a z iného nie).

Typ importu Nemoc role osoby

Vo voľbe Import dát je dostupný typ importu Nemoc role osoby, ktorý je určený na hromadný zápis nemocí, napr. pri spracovaní miezd. Importovať možno údaje zo súborov vo formáte xlsx, csv (oddelený čiarkou), csv (oddelený bodkočiarkou) a txt. Nový typ importu Nemoc role osoby umožňuje nadefinovať jednak jednoduchý import nemocí pre potreby výpočtu miezd, napr. z dochádzkového systému s údajmi typ nemoci, začiatok a koniec nemoci, a jednak import nemocí pri prechode z iného softvéru do systému Humanet, kedy je potrebné importovať aj ďalšie údaje zadané v starom softvéri ako je suma denného vymeriavacieho základu, číslo dokladu, dátum a dôvod krátenia a ďalšie.

Pri použití definície importu, ktorá obsahuje parameter NEMROL[Denný vymeriavací základ], ale neobsahuje parameter NEMROL[Ručne zadaný DVZ], sa políčko Ručne zadaný DVZ na záložke Rola/ Nemoci/ Nemoci označí automaticky. Ak definícia obsahuje aj parameter NEMROL[Ručne zadaný DVZ], políčko sa označí podľa údajov pre tento parameter. Ak je zadaná hodnota 0, tak sa políčko neoznačí, ak je zadaná 1 alebo žiadna hodnota, políčko sa označí. Obdobne funguje označenie políčka Doniesol doklad na záložke Osobné/ Nemoci. Ak je parameter NEMROL[Údaje o nemoci osoby] -> Doniesol doklad súčasťou definície importu, a v importnom zázname je hodnota 0, políčko Doniesol doklad sa neoznačí, ak je v importnom zázname hodnota 1, alebo údaj nie je vyplnený, alebo parameter nie je súčasťou definície, políčko sa označí vždy.

Vzorová definícia importu nemocí (typ, začiatok, koniec)

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Import dát/ Definície importu je vzorová definícia importu nemocí, ktorá môže slúžiť na hromadné pridávanie nemocí do spracovania miezd, napr. z dochádzkového systému. Vzorová definícia je nastavená na import súboru vo formáte xlsx. Ako identifikátor roly je nastavený údaj ID roly.

Vyplnenie importného súboru

Importný súbor môžete vyplniť aj tak, že vo voľbe Import dát/ Spracovanie importu kliknete na tlačidlo Nový import, v políčku Definície importu vyberiete definíciu s importom nemocí a kliknete na tlačidlo Vytvoriť nový súbor pre import.

Vytvorí sa súbor so zoznamom aktívnych rolí. V tomto zozname je potrebné v stĺpcoch pre importované údaje nastaviť formát Text. Hlavičku importného súboru nikdy nemeňte ani nemažte, pri importe identifikuje jednotlivé importované údaje.

Následne môžete pridávať jednotlivým zamestnancom údaje. Z číselníka S003073 Druhy práceneschopností do stĺpca TYP_NEMOC_KOD zadáte kód príslušného typu nemoci.

Do stĺpcov OD, DO zadáte začiatok, prípadne koniec nemoci. Ak poznáte v aktuálnom mesiaci len dátum vzniku nemoci, zadáte len ten (Banáš). Ak má zamestnanec súbeh pomerov, a bol uznaný za dočasne práce neschopného z oboch pomerov (doniesol dva doklady o DPN), zapíšete nemoc na obe role (Dvojaká, Majerčík). Ak si zamestnanec nechal vystaviť PN-ku len na jeden z pomerov, lebo diagnóza mu umožňuje z druhého pomeru pracovať, zadáte nemoc len do role, z ktorej je uznaný za dočasne práce neschopného (Banáš). Ak nemoc vznikla v niektorom z minulých mesiacov, a tento mesiac má byť ukončená, je potrebné zadať aj dátum vzniku nemoci, aby program „našiel“ tú správnu nemoc na ukončenie (Baránek). Ak mal zamestnanec v mesiaci dve nemoci, alebo nemoc a ošetrovné, pridáte do súboru riadok, do ktorého skopírujete id roly a meno, a vpíšete do neho údaje o druhej nemoci (Horník).

Vo vzorovej definícii je použitá maska pre dátumy d.M.yyyy, preto dátum vpisujte v tvare 5.6.2019.

Na vysvetlenie: Ak chcete do excelu zapisovať dátumy v tvare 01.01.2017, v definícii importu musí byť zadaný formát dátumu dd.MM.yyyy. Ak chcete do excelu zapisovať dátumy v tvare 1.1.2017, v definícii importu musí byť zadaný formát dátumu d.M.yyyy.

Vo vzorovej definícii je použitý identifikátor objektu ID roly. Pri použití identifikátora objektu ID roly nemusíte totiž v roliach zadávať jedinečný identifikátor role Číslo role na to, aby systém v prípade súbežných pomerov vedel presne identifikovať tú-ktorú rolu. Ak okrem osobného čísla zadávate v evidencii roly číslo role, môžete v definícii importu použiť identifikátor Číslo roly.

Spracovanie importu

Pre spracovanie importu kliknite vo voľbe Spracovanie miezd/ Import dát na tlačidlo Nový import. Do políčka Definícia importu vyberte definíciu s importom nemocí, a kliknite na tlačidlo Načítať súbor z disku.

Na záložku Záznam pre import sa zaradia záznamy určené na import, t.j. záznamy, ktoré systém vyhodnotí ako „importovateľné“.

Na záložku Záznamy vylúčené z importu sa zaradia záznamy, ktoré z nejakého dôvodu nie sú importovateľné. Najčastejšie tie záznamy, ktoré nemajú žiadne údaje na import. O dôvode vyradenia záznamu z importu systém informuje v stĺpci Poznámka

Kliknutím na tlačidlo Importovať sa záznamy naimportujú na záložku Osobné/ Nemoci a Rola/ Nemoci/ Nemoci.

UPOZORNENIE: Import nemocí odporúčame vykonávať ešte pred spustením inicializácie miezd, teda pred spustením prvého hromadného prepočtu. Následne sa spustí prvý hromadný prepočet za dané obdobie, ktorý má v sebe zakomponovanú aj hromadnú inicializáciu mzdového kalendára.

Hromadné vymazanie naimportovaných nemocí

Aby mal užívateľ možnosť naimportované záznamy zo záložiek Osobné/ Nemoci a Rola/ Nemoci/ Nemoci hromadne odstrániť, zapracovali sme do funkcie Importu dát tlačidlo Vymazať.

Tlačidlo Vymazať sa po načítaní údajov z importného súboru zobrazí len vtedy, ak má definícia importu označené políčko Nájsť existujúce dáta a vymazať ich

UPOZORNENIE: Nemoc, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci vypočítaná náhrada, sa zo záložiek nevymaže. Je to rovnaké, ako keď sa užívateľ snaží odstrániť nemoc, na ktorej bola v minulom mesiaci vypočítaná náhrada – systém nemoc neodstráni, pričom užívateľa na túto skutočnosť upozorní hlásením „Nemoc nie je možné vymazať, pretože má výplaty v minulých obdobiach spracovania miezd“.

Hromadné doplnenie alebo úprava dátumu ukončenia nemoci

Na funkciu Nájsť existujúce dáta a vymazať ich je naviazaná ešte jedna užitočná funkcia. Pri zapnutej funkcii v definícii systém pri importe nemocí kontroluje, či sa v zozname importovaných nemocí nachádza nemoc  rovnakého typu a so začiatkom ako nemoc na záložke Rola/ Nemoci/ Nemoci. Ak takú nájde, a v importom súbore sa nachádza dátum ukončenia nemoci, tak ho buď doplní, ak nebol vyplnený, alebo ho prepíše, ak už bol vyplnený. Aby sa tak stalo, je potrebné spustiť funkciu Importovať.