Funkcie v hlavičke roly

Evidencia Rola rovnako ako evidencia Osoba majú hlavičku, v ktorej sa zobrazujú vybrané údaje zamestnanca:

  • osobné číslo a číslo roly (v zátvorke),
  • dátum narodenia zamestnanca,
  • dátum vzniku a zániku roly – pracovnoprávneho vzťahu,
  • špecifikácia roly (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce),
  • označenie políčka Dlhodobo nezamestnaný občan (DNO) v pracovnom pomere,
  • označenie políčka Uplatniť výnimku na platenie DP (uplat. výnimka) v dohode
  • zákon pre odmeňovanie (ZoVZ, ZP).

Zároveň sa v hlavičke nachádza niekoľko užitočných funkcií.

Vyhľadávanie osoby alebo roly

V hlavičke osoby a roly je políčko s menom, do ktorého keď užívateľ klikne, rozbalí sa zoznam zamestnancov. V tomto políčku funguje tzv. fulltextový filter na vyhľadanie požadovaného záznamu.

Do tohto filtra je možné zadať akýkoľvek alfanumerický reťazec, ktorý bude vyhľadávať v texte, ktorý sa zobrazuje v zozname.

Určenie hlavnej roly pre výpočet

V prípade, že zadávate zamestnancovi súbeh pracovných pomerov, sú údaje, ktoré sa počítajú vždy z úhrnu príjmov bez ohľadu na to, koľko pracovných pomerov má zamestnanec uzatvorených. Systém pri prepočte sám určí tzv. hlavnú rolu pre výpočet, a len na nej potom vypočíta daň, daňový bonus, odvody na zdravotné poistenie, sumu výplaty na účet a pod.

Sú ojedinelé prípady, kedy užívateľ musí ručne určiť hlavnú rolu pre výpočet. Vtedy sa v hlavičke príslušnej roly označí políčko hlavná pre výpočet miezd. Pre uplatnenie nastavenia vo výpočte je potrebné opakovane spustiť prepočet mzdy.

Zaradenie roly medzi neaktívne dáta

Rola sa zaradí medzi neaktívne dáta odznačením políčka aktívna rola v hlavičke.

Tlač zostáv s údajmi aktuálnej roly

Ak chcete tlačiť niektoré zostavy len za zamestnanca, v údajoch ktorého sa momentálne nachádzate, kliknite na tlačidlo Tlač zostáv v hlavičke roly.

Túto možnosť odporúčame využívať pri spracovaní zostáv ako pracovná zmluva, zmena pracovnej zmluvy, potvrdenie o príjme a pod., kedy je spracovanie zostavy len za vybranú rolu cez hromadnú voľbu Formulárové zostavy trochu zložitejší.

Cez tlačidlo Tlač zostáv sú dostupné na spracovanie len tie zostavy, ktoré majú v definícii zostavy nastavenú na záložke Skupiny skupinu zostavy pre rolu osoby. Iný zoznam zostáv sa zobrazí kliknutím na Tlač zostáv pri vstupe do roly cez voľbu Personálne údaje, a iný pri vstupe do roly cez voľbu Spracovanie miezd. Táto vlastnosť zostavy sa nastavuje v definícii zostavy na záložke Moduly. Tak je možné sprístupniť rôznym skupinám užívateľov – personalista, mzdár – rôzne zostavy. Viac o nastavení skupiny a modulu v definícii zostavy nájdete v príručke Ako začať – vytváranie zostáv.

UPOZORNENIE: V zozname Tlačové zostavy po vstupe cez tlačidlo Tlač zostáv nie je možné zostavy pridávať - vytvárať, len ich odstrániť. Pre vytvorenie novej zostavy použite napríklad voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Formulárové zostavy.

Ak ide o zamestnanca, ktorý má nastavený zákon pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, v hlavičke je vedľa tlačidla Tlač zostáv tlačidlo Tlač rozhodnutia o plate. Kliknutím na tlačidlo sa užívateľ presunie do funkcie Rozhodnutie o plate. Z hlavičky roly možno spracovať rozhodnutie len za danú rolu. Ak je potrebné spracovať rozhodnutie o plate za ktoréhokoľvek zamestnanca, za skupinu zamestnancov, alebo za všetkých zamestnancov, zostava sa musí spracovať cez voľbu Personálne údaje/ Rozhodnutie o plate.

Pridanie fotografie

Priamo do hlavičky je možné pridávať fotografiu zamestnanca. Kliknite na miesto pre fotografiu, otvorí sa okno pre načítanie súboru. Vyberte požadovaný súbor a výber potvrďte OK. Súbory sa postupne ukladajú v dolnej časti okna, užívateľ tak môže kedykoľvek zmeniť fotografiu za pôvodnú.

Krokovanie

Prepínať sa medzi osobami alebo medzi rolami je možné aj pomocou funkcie Krokovanie. V hlavičke evidencie Osobné, Rola, Mzdy sa nachádzajú tlačidlá Šípka vpravo, Šípka vľavo, Krokovanie. Šípkami sa užívateľ presúva z jedného záznamu na druhý vždy v rámci jednej záložky.

V strede medzi tlačidlami je informácia o tom, na ktorom zázname v poradí sa užívateľ práve nachádza z celkového počtu záznamov.

Tlačidlo Krokovanie slúži na rýchle prezeranie tých istých údajov u rôznych zamestnancov. Napr. ak ste vo voľbe Osobné/Poistenia na záložke Zdravotné poisťovne, kliknete na tlačidlo Krokovanie, vyberiete zo Zoznamu evidovaných osôb iného zamestnanca a kliknete na pero na začiatku riadku, vstúpite opäť na záložku Zdravotné poisťovne, ale už u iného zamestnanca.

Ak ste vstúpili do údajov zamestnanca cez voľbu Osobné, aj po kliknutí na voľbu Krokovanie sa zobrazí Zoznam evidovaných osôb, ak ste vstúpili do údajov cez voľbu Roly, po kliknutí na voľbu Krokovanie sa zobrazí Zoznam evidovaných rolí. V hornej časti okna Aktuálne vybraná osoba, Aktuálne vybraná rola sú uvedené niektoré identifikačné údaje tej osoby alebo roly, ktorá bola vybraná naposledy. Políčko Organizácia sa použije v prípade, že v databáze sú dve a viac organizácií typu Humanet a je potrebné v krokovaní zobraziť len zamestnancov jednej z organizácií. V políčku Organizácia sa vyberie organizácia a následne kliknite na tlačidlo Aktualizovať.

UPOZORNENIE: V zozname osôb alebo rolí v Krokovaní sa zobrazia len tie záznamy, ktoré boli načítané v zozname rolí alebo osôb pred vstupom do evidencie Rola resp. Osobya a následne do Krokovania. Tlačidlom Aktualizovať sa zoznam záznamov znova načíta bez vyfiltrovania.


Príklad: V Zozname evidovaných rolí ste si pomocou niektorého z fulltextových filtrov zobrazili len časť záznamov. Cez pero ste vstúpili do jedného zo zobrazených záznamov a odtiaľ ste vstúpili do Krokovania. V zozname rolí v Krokovaní sa zobrazia tiež len vyfiltrované záznamy.