Tabuľková rekapitulácia a prevodová tabuľka

V definícii rekapitulácie na záložke Všeobecné parametre je možné v políčku Štýl nastaviť typ rekapitulácie tabuľková. Ide o špeciálny typ rekapitulácie, ktorý sa úplne odlišuje od vzhľadu a funkcionality rekapitulácií typu riadková, stĺpcová. Tento typ rekapitulácie dáva nové možnosti spracovania prehľadu položiek vypočítaných v mzde.

Aby táto špeciálna tabuľková rekapitulácia vôbec mohla fungovať, musí byť k nej vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Prevodová tabuľka nadefinovaná prevodová tabuľka. V prevodovej tabuľke sa priradí konkrétna mzdová položka (hodinová, dňová, finančná), ktorá sa má v rámci príslušného stĺpca a riadku tabuľkovej rekapitulácie zobraziť.

Pre účely tabuľkovej rekapitulácie sa vyplní len časť prevodovej tabuľky Výstup (rekapitulácie, exporty).

Systém Humanet dnes nemá k dispozícii ku každej finančnej položke prislúchajúcu hodinovú a dňovú položku. Hodinové položky sú v niektorých prípadoch spoločné (Základný plat mesačný, Základný plat hodinový), a dňové chýbajú úplne (Základný plat za nadčas). Ale užívateľovi by stačilo priradiť do spracovania aspoň tie položky, ktoré k dispozícii sú.

Prevodová tabuľka umožňuje zadať jednoduchý vzorec – súčet a rozdiel – a to tak, že hodnoty položiek zadaných v prevodovej tabuľke pod rovnakým kódom (na obrázku kódy 0001, 0002) zlúči podľa znamienok. Jedine u finančných položiek je možné pri zlúčení niektorú položku odpočítať (označí sa políčko Odpočítať).

Aby sa spracovala rekapitulácia, je nevyhnutné v definícii tabuľkovej rekapitulácie pridať položky z prevodovej tabuľky na záložku Položky.

Aj v tomto type rekapitulácie je možné nadefinovať triediace kritériá. Definujú sa rovnako, ako pre rekapitulácie typu riadková, stĺpcová. Ak sa napr. ako triediace kritérium pridá parameter rozúčtovania Priezvisko a meno, zostava môže vyzerať napríklad takto.

V definícii tabuľkovej rekapitulácie je možné  zadávať vlastný názov stĺpca s triediacim kritériom.

Možnosť tlačiť tabuľkovú rekapituláciu s alebo bez stĺpca Kód

Označením políčka Zobraziť kód položky (zobrazí sa len ak je vybraný štýl rekapitulácie Tabuľková) na záložke Všeobecné parametre definície rekapitulácie, sa v zostave bude zobrazovať aj stĺpec Kód.

Prílohou tohto návodu sú aj xml súbory vzorových definícií prevodovej tabuľky a tabuľkovej rekapitulácie. Súbory si môžete stiahnuť a naimportovať do:

  • Pomocné data PAM/Prevodová tabuľka - definíciu prevodovej tabuľky (PrevodovaTabulka.xml)
  • Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Rekapitulácie - definíciu tabuľkovej rekapitulácie (Rekapitulacia_vyplatnych_pasok.xml)