Vytvorenie žiadanky

Odoslaním cestovného príkazu na služobnú cestu zadávateľom sa automaticky vytvorí žiadanka v module SN v stave Čaká na schválenie.

UPOZORNENIE: Žiadanka sa vytvorí len za predpokladu, že dátum začiatku neprítomnosti je v budúcnosti.

Náležitosti vygenerovanej žiadanky

  • Žiadateľ – vyplní sa podľa roly cestujúceho.
  • Druh neprítomnosti - nastavenie je uložené s cestovným príkazom podľa toho, aký druh neprítomnosti užívateľ vybral pri odosielaní cestovného príkazu.
  • Obdobie – podľa rozpisu plánovaných ciest, vždy sa vytvára v nadväznosti na zvolený druh neprítomnosti - buď Celý deň, alebo Interval. Každá trasa typu Začiatok cesty sa premietne do poľa s dátumom začiatku v žiadanke a trasa typu Koniec cesty sa premietne do poľa s dátumom konca v žiadanke. Z jedného príkazu tak môže vzniknúť jedna alebo viacero žiadaniek podľa toho, či je zadaný príkaz s viacerými cestami.
  • Miesto pobytu – nastaví sa podľa cieľa výkonu práce.
  • Informácia o zastupovaní – nevypĺňa sa.
  • Poznámka – doplní sa text „Automaticky generovaná žiadanka z príkazu na pracovnú cestu číslo {číslo príkazu}.”
  • Predmet neprítomnosti – text podľa nastaveného druhu neprítomnosti.

Ak nemá zamestnanec nárok na zvolený typ neprítomnosti, tak sa žiadanka nevytvorí.

V závislosti na výsledku vytvorenia žiadanky sa do cestovného príkazu pridá informácia (parametre v zátvorkách sa nahradia dátami zo žiadanky):

Žiadanka o neprítomnosť {DRUH_NEPRITOMNOSTI} na dátum {DATUM_NEPRITOMNOSTI} bola úspešne vygenerovaná.

Alebo

Vytvorenie žiadanky o neprítomnosť {DRUH_NEPRITOMNOSTI} na dátum {DATUM_NEPRITOMNOSTI} zlyhalo. Dôvod: {DOVOD}

V histórii vytvorenej žiadanky bude doplnená informácia o tom, že vznikla automaticky z cestovného príkazu, napr.: „Automaticky generovaná žiadanka z príkazu na pracovnú cestu číslo Z523002184“.

Žiadanka vytvorená modulom cestovné príkazy funguje v špeciálnom režime „len na čítanie“. V rámci modulu Schvaľovanie neprítomnosti ju nie je možné nijako schváliť, zamietnuť, zrušiť, či meniť jej parametre.

Mechanizmus ďalšieho spracovania žiadanky v dochádzke ostane nezmenený.