Údaje o pracovnom mieste evidované v organizačnej štruktúre

O pracovnom mieste sú v štruktúre organizačnej schémy evidované aj ďalšie údaje, tieto si zobrazíte kliknutím na tlačidlo s perom v riadku s daným pracovným miestom. Zobrazí sa Vám modálne okno s definíciou vlastností daného pracovného miesta v schéme, ktoré môžete podľa potreby editovať (ak máte právo na zápis v podmodule Organizačné schémy).

Okrem údajov popísaných v rámci postupu pridania nového pracovného miesta do schémy obsahuje formulár s detailom pracovného miesta nasledovné údaje:

Plánovaný počet zamestnancov – do údaju zadajte plánovaný počet zamestnancov na danom pracovnom mieste. Počet zadávate s ohľadom na ich plánovaný úväzok, napr. ak na pracovné miesto plánujete 1 zamestnanca na polovičný úväzok, tak do údaju zadajte 0,5. Pri pridávaní nového pracovného miesta do schémy sa do údaju Plánovaný počet zamestnancov automaticky zapíše hodnota zadaná v systémovej konštante OMEMPCNT Predvolený plánovaný počet zamestnancov.

Obsadenosť – informatívny údaj, v ktorom systém zobrazuje výsledok vyhodnotenia obsadenosti daného pracovného miesta ku dňu, ku ktorému sa schéma zobrazuje:

 • obsadené – ak súčet úväzkov zamestnancov priradených na dané pracovné miesto sa rovná hodnote zadanej v údaji Plánovaný počet zamestnancov;
 • neobsadené – ak k danému pracovnému miestu nie je priradený žiadny zamestnanec alebo súčet ich úväzkov je 0;
 • čiastočne obsadené – ak súčet úväzkov zamestnancov priradených na dané pracovné miesto je menší ako hodnota zadaná v údaji Plánovaný počet zamestnancov a súčasne väčší ako 0;
 • prekročený plánovaný počet zamestnancov – ak súčet úväzkov zamestnancov priradených na dané pracovné miesto je väčší ako hodnota zadaná v údaji Plánovaný počet zamestnancov.

Obsadenosť – typológia – do údaju môžete zadať vlastnú typológiu obsadenosti daného pracovného miesta, prípadne upresnenie stavu obsadenosti vyhodnotenej systémom, formou výberu položky z preddefinovaného číselníka. Ak sa požadovaná položka v číselníku nevyskytuje, môže ju do číselníka pridať kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami vedľa tohto výberového zoznamu a položku do zobrazeného číselníka Obsadenosť – typológia pridať.

Poznámka – do údaju môžete zadať textovú poznámku k danému pracovnému miestu v schéme.

Zmeny údajov uložíte kliknutím na tlačidlo  Zapísať.

UPOZORNENIE:

Pri editácií údajov pracovného miesta a jeho doplnkových údajov venujte zvýšenú pozornosť platnosti zápisov zmien. V prípade, že je dané pracovné miesto v budúcnosti presunuté pod iný objekt, alebo zrušené, budú zmeny „doplňujúcich“ údajov zapísané len v tom období, v ktorom platí aktuálne zobrazenie objektu v schéme, resp. uzla schémy. Zmeny údajov objektu v budúcom umiestnení nebudú zapísané.

V tabuľke Zamestnanci sa automaticky zobrazujú zamestnanci, ktorí majú v module Personálne údaje v evidencii roly zamestnanca na záložke Pracovné zaradenie ku dňu, ku ktorému sa schéma zobrazuje zadaný úväzok prislúchajúci danému pracovnému miestu a útvaru, pod ktoré dané miesto v schéme patrí a súčasne sa jedná o pracovný vzťah platný k danému dátumu.

Priradenie zamestnancov sa neeviduje priamo v štruktúre organizačnej schémy, ale sa len „mapuje“ na jednotlivé pracovné miesta podľa údajov o pracovnom zaradení zamestnanca v personalistike (kombinácie útvar-pracovné miesto). Preradenie zamestnanca z jedného pracovného miesta na iné je teda nutné zadať v personalistike.

O zamestnancovi sa zobrazujú nasledovné informácie:

- osobné číslo (číslo roly),

- meno a priezvisko vrátane titulov,

- po kliknutí na tlačidlo v stĺpci Kontakty sa zobrazia kontakty zamestnanca evidované v personalistike v osobe zamestnanca na záložke Kontakty, ktoré majú zaškrtnutý príznak Dostupný v module Organizačné riadenie,

- ak má užívateľ pridelené prístupové právo Má dostupné rozšírené údaje zamestnanca v schéme zobrazujú sa aj údaje

  • špecifikácia roly (t.j. či sa jedná o pracovný pomer, dohodu o vykonaní práce,...),
  • hlavná agenda II (hodnota zadaná v údaji Hlavná agenda II na záložke Pracovné zaradenie v role),
  • hlavná agenda III (hodnota zadaná v údaji Hlavná agenda III na záložke Pracovné zaradenie v role),

  o percento úväzku prislúchajúceho danému pracovnému miestu (vyplývajúceho z turnusu zadaného v role zamestnanca na záložke Pracovné zaradenie a prípadných vedľajších úväzkov roly).

  V tabuľke Zamestnanci sa vždy zobrazujú len zamestnanci, ktorých pracovné zaradenie v personalistike zodpovedá danému pracovnému miestu ku dňu, ku ktorému sa schéma zobrazuje a k tomuto dňu je daná rola zamestnanca platná (ak má zamestnanec k danému dňu platný pracovný vzťah).

  Pre účely zobrazenia prehľadu zamestnancov, ktorí boli v minulosti, sú aktuálne alebo budú v budúcnosti priradení na dané pracovné miesto je určená tzv. história zamestnancov. Túto funkciu máte dostupnú len, ak máte pridelené prístupové právo Má dostupnú históriu priradenia zamestnancov v schéme. 

  Pre jej zobrazenie kliknite na História zamestnancov a následne na tlačidlo Načítať.

  Zobrazí sa zoznam zamestnancov, ktorí majú v rámci histórie daného pracovného miesta v schéme aspoň 1 deň platné pracovné zaradenie na toto pracovné miesto v schéme, vrátane informácie odkedy – dokedy sú na danom mieste zaradení. Vyhodnocuje sa pritom len história zmien pracovného zaradenia zamestnancov platná z pohľadu aktuálneho kalendárneho dňa.