Užívateľské mzdové nápočty

Voľba Užívateľské mzdové nápočty slúži na to, aby užívateľ mohol zmeniť zoznam položiek vstupujúcich do nápočtu bez toho, aby zmenil nastavenie systémového nápočtu. Vo voľbe je možné zmeniť len vybrané nápočty.

Ak užívateľ požaduje upraviť nápočet, ktorý sa vo voľbe Užívateľské mzdové nápočty nenachádza, môže si ho pridať pomocou tlačidla Pridať, označením políčka Užívateľsky definovateľný mzdový nápočet v definícii príslušného systémového mzdového nápočtu vo voľbe Nápočty mzdových položiek.

Po pridaní užívateľského nápočtu cez tlačidlo Pridať sa v príslušnom systémovom nápočte označí políčko Užívateľsky editovateľný mzdový nápočet.

Položky sa do užívateľského nápočtu pridajú po vstupe cez tlačidlo Upraviť. Pri odstraňovaní užívateľského nápočtu systém kontroluje, či užívateľský nápočet obsahuje mzdovú položku, a ak áno, či už má položka históriu aspoň v jednom z minulých mesiacov. Ak áno, nápočet sa zo zoznamu neodstráni. Ak užívateľ vstúpi do nápočtu, a odstráni mzdovú položku, systém ukončí historickú platnosť zaradenia mzdovej položky cez užívateľský nápočet k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádza aktuálne otvorenému mesiacu. T.j., ak by sa užívateľ prepol do predchádzajúceho obdobia spracovania miezd, položka bude v užívateľskom nápočte zaradená. Odstrániť je možné len prázdny užívateľsky nápočet, t.j. nápočet, ktorý neobsahuje ani položky s ukončenou históriou zaradenia do nápočtu, alebo nápočet s položkou, ktorá nemá históriu zaradenia (bola pridaná v aktuálnom mesiaci spracovania miezd).
UPOZORNENIE:
Nikdy nemeňte systémové nápočty!

Užívateľský mzdový nápočet zmeníte rovnako ako je popísané vyššie pri úprave užívateľského PAM nápočtu.
Príklady použitia:

Ak nechcete do základu pre doplnkové dôchodkové sporenie započítavať odmeny z dohôd. Vtedy do užívateľského nápočtu pridáte všetky položky „dohoda“ tak, že neoznačíte políčko Pripočítavať (teda sa zo systémového nápočtu odpočítajú).
Ak chcete zmeniť údaje riadku Mzdy a náhrady zamestnancov štatistiky P2-04, upravíte užívateľský nápočet SMF97001 Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.
Ak chcete zmeniť údaje riadku nepravidelné odmeny štatistiky P2-04, upravíte užívateľský nápočet SMF97001b Nepravidelné odmeny.
Aj v tomto prípade je v systémovom nápočte zobrazená informácia o zmene v užívateľskom nápočte.