Klávesové skratky

Pri práci v systéme Humanet môžete využívať viacero klávesových skratiek. Nižšie uvádzame ich prehľad.

Klávesová skratka

Popis operácie

F5

Obnovenie stránky (ak niektorý z ovládacích prvkov nerobí, čo sa od neho očakáva).

CTRL+F5

„Tvrdý refresh“ stránky.

CTRL+C

Kopírovanie ktoréhokoľvek textového reťazca na stránke, ktorý označíte myšou, napr. ak potrebujete niekam skopírovať rodné číslo zamestnanca.

CTRL+V

Vloženie skopírovaného textového reťazca.

CTRL+F

Spustenie nástroja Hľadať. Ak napr. neviete na stránke nájsť potrebné políčko, môžete na to použiť nástroj Hľadať. Hľadaný reťazec sa farebne zvýrazní.

CTRL+koliesko myši

Zväčšovanie/zmenšovanie stránky (lupy) prehliadača.

CTRL+plusko

CTRL+mínusko

Alternatíva k predchádzajúcej klávesovej skratke, kedy pomocou klávesovej skratky CTRL a držania klávesy „+“ alebo „-“ zväčšujete/zmenšujete lupu prehliadača.

CTRL+0

Nastavenie lupy na 100 %.

ALT+koliesko myši

SHIFT+koliesko myši

Horizontálne posúvanie obrazovky – horizontálny scrollbar.

Koliesko myši

Vertikálne posúvanie obrazovky – vertikálny scrollbar.

ESC

Pomocou klávesu ESC sa políčko „vyprázdni“.

Ak ide o textové políčko, po stlačení klávesu ESC sa text vymaže a užívateľ môže začať vpisovať nový text.

Ak ide o výberový zoznam (dropdown), po stlačení klávesu ESC sa zobrazený text vymaže a užívateľ môže vybrať novú položku číselníka v dropdowne. Novú položku v číselníku vyhľadáva zadaním reťazca, alebo posúvaním šípkou hore/dolu v zozname položiek.

Šípka hore/dole

Posun hore/dole po položkách v zozname položiek číselníka výberového zoznamu, napr. v zozname obcí.

Šípka doprava/doľava

„Listovanie“ zo strany na stranu v zozname položiek číselníka výberového zoznamu, napr. v zozname obcí.

ENTER

Nastavením sa na položku číselníka vo výberovom zozname a stlačením klávesu ENTER sa položka vyberie do políčka.

Ak je v hlavičke tabuľky tlačidlo , stlačením klávesu ENTER sa otvorí modálne okno pre zadanie údajov novo pridávanej položky, napr. pri pridávaní mzdovej položky na záložku Mzdy/ Ručná úprava mzdy.

Pri nastavení na tlačidlo Zapísať pomocou klávesu TAB resp. SHIFT+TAB sa stlačením klávesu ENTER potvrdí tlačidlo Zapísať (ako keď sa klikne myšou na tlačidlo).

Pri nastavení na označovacie políčko (checkbox) pomocou klávesu TAB resp. SHIFT+TAB sa stlačením klávesu ENTER zmení stav políčka (označené/neoznačené).

MEDZERNÍK

Pri nastavení na označovacie políčko (checkbox) pomocou klávesu TAB resp. SHIFT+TAB sa stlačením klávesu MEDZERNÍK zmení stav políčka (označené/neoznačené).

TAB

Presúvanie sa z políčka na políčko smerom k dolnej časti formulára. Výborne poslúži pri vypĺňaní formulára pre pridanie novej osoby a role.

SHIFT+TAB

Presúvanie sa z políčka na políčko naspäť smerom k začiatku formulára.

ENTER v dátumovom políčku

Ak sa nastavíte do prázdneho dátumového políčka a kliknete na kláves ENTER, do políčka sa vyplní aktuálny systémový dátum.

Šípka hore/dole v dátumovom políčku

Ak sa nastavíte do dátumového políčka, klávesom šípka hore/šípka dole sa zvyšuje/znižuje deň v dátume.

Šípka hore/dole + CTRL v dátumovom políčku

Ak sa nastavíte do dátumového políčka, klávesom šípka hore/šípka dole sa zvyšuje/znižuje za súčasného držania klávesu CTRL mesiac v dátume.

Šípka hore/dole + SHIFT v dátumovom políčku

Ak sa nastavíte do dátumového políčka, klávesom šípka hore/šípka dole sa zvyšuje/znižuje za súčasného držania klávesu SHIFT rok v dátume.