Nárok, čerpanie, zostatok

Záložka Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok je zdrojom informácií o nárokoch a zostatkoch tohtoročnej, minuloročnej a dodatkovej dovolenky pre účely výpočtu príslušnej mzdovej položky pri prepočte mzdy. Na záložku sa údaje prvýkrát zapíšu potom, ako sa na záložku Parametre vyberie do políčka Skupina dovoleniek niektorá nastavená skupina a spustí prvýkrát prepočet mzdy.

Záložka obsahuje informácie o tom, aký predpokladaný a skutočný nárok na dovolenku zamestnanec má, obsahuje informácie o čerpaní, krátení a zostatku dovolenky, a tiež informácie o počte odpracovaných a neodpracovaných dní na účely nároku, prípadne krátenia dovolenky.

UPOZORNENIE: Údaje na túto záložku sa ukladajú vždy pri prechode do nového spracovávaného obdobia. To znamená, že ak sa napríklad spracovávajú mzdy za mesiac november 2017, tak na záložke Nárok, čerpanie, zostatok je stav po spracovaní miezd za mesiac október 2017.

UPOZORNENIE: Pri vytvorení novej evidencie Rola skontrolujte, že na záložke Nárok, čerpanie, zostatok sú vyplnené v stĺpci TOHTOROČNÁ riadky Ročný nárok od, Ročný nárok do, Nárok od a Nárok do. Ak tieto údaje nie sú načítané – záložka nie je aktivovaná a systém pri prechode do nového mesiaca neuloží údaje o odpracovaných/neodpracovaných dňoch a pod.

V takom prípade kliknite na tlačidlo Prepočítať a následne na tlačidlo Zapísať.

UPOZORNENIE: Časť údajov na záložke je možné zmeniť. Avšak v prípade potreby nie je možné späť načítať pôvodné údaje, ktoré systém zapísal do políčok prechodom do nového mesiaca.

Stĺpce formulára Nárok, čerpanie, zostatok

Stĺpce formulára reprezentujú typy dovolenky – tohtoročná, minuloročná, dodatková. Posledný stĺpec je súčtový.

TOHTOROČNÁ, MINULOROČNÁ

Ročný nárok od/do – systém zapíše dátum prvého a posledného kalendárneho dňa roka.

Nárok od – systém zapíše dátum vzniku pracovného pomeru alebo prvý deň kalendárneho roka.

Nárok do – systém zapíše dátum ukončenia pracovného pomeru alebo posledný deň kalendárneho roka.

DODATKOVÁ

Ročný nárok od/do – vpíšte obdobie, za ktoré chcete priznať zamestnancovi dodatkovú dovolenku.

Nárok od/do – platí uvedené vyššie, údaje systém zapíše po kliknutí na tlačidlo Prepočítať.

Špecifiká zadávania nároku na dodatkovú dovolenku

Zadanie nároku na dodatkovú dovolenku len na časť roka - V prípade, že zamestnanec bol počas roka preradený z pracovného miesta s nárokom na dodatkovú dovolenku na pracovné miesto bez nároku, zapíše sa dátum preradenia do políčka Ročný nárok do v stĺpci DODATKOVÁ.

Od tohto dátumu systém prestane počítať mzdovú položku SMD30154 Dovolenka – odpracované dní pre nárok na dodatkovú, čím sa pozastaví zvyšovanie nároku na dodatkovú dovolenku.

Dodatková dovolenka a prechod do nového roka - Ak bol zamestnanec počas roka preradený na prácu, pri ktorej nevzniká zamestnancovi nárok na dodatkovú dovolenku, t.j. do políčka Ročný nárok do v stĺpci DODATKOVÁ bol zadaný dátum ukončenia nároku na dodatkovú dovolenku, ak je tento dátum menší ako 31. decembra kalendárneho roka, systém takéto zadanie považuje za ukončenie nároku a prechodom do nového roka už zamestnancovi na uvedenej záložke nárok na dodatkovú dovolenku nevznikne (nebudú vyplnené políčka s dátumami od/do). Pokiaľ bude zadaný dátum 31. december, prechodom do nového roku systém takéto zadanie považuje za pokračovanie nároku na dodatkovú dovolenku aj v novom roku (budú vyplnené políčka s dátumami od 1.1. do 31.12. nového roka.

Sekcie a riadky formulára Nárok, čerpanie, zostatok

Sekcie formulára reprezentujú okruhy údajov o dovolenke – ročný nárok, predpokladaný nárok, skutočný nárok, čerpanie, iné.

ROČNÝ NÁROK – v tejto časti tabuľky sa uvádzajú ročné zákonné nároky podľa priradenej skupiny dovoleniek.

Ročný nárok bežný – políčko pre minuloročnú dovolenku je editovateľné napr. pre účely zápisu zostatku dovolenky vypočítanej v inom systéme na spracovanie miezd. Prechodom do nového roka systém Humanet zapíše do políčka zostatok dovolenky z predchádzajúceho obdobia zo mzdovej položky SMD30155 Skutočný zostatok tohtoročnej dovolenky (použitie pre prechod).

Ročný nárok iná organizácia – ak je potrebné z nejakého dôvodu (napr. pri prestupe od iného zamestnávateľa) navýšiť systémom vypočítaný ročný nárok na dovolenku, toto navýšenie sa vpíše do políčka.

Ročný nárok celkom – súčet predchádzajúcich riadkov.

PREDPOKLAD

Nárok predpokladaný – uvádzajú sa predpokladané nároky na dovolenku – ak pracovný pomer začal alebo skončil počas roka, systém vypočíta alikvotnú časť ročného nároku pripadajúci na počet mesiacov trvania pracovného pomeru.

Zostatok predpokladaný – predpokladaný nárok mínus čerpanie.

SKUTOČNOSŤ

Nárok skutočný – uvádzajú sa skutočné nároky na dovolenku, t.j. počas prvých mesiacov kalendárneho roka nárok na dovolenku za odpracované dni, a až po odpracovaní 60 dní (v políčku Odpracovaná doba je zapísaná hodnota 60) sa v políčkach zobrazí skutočný ročný nárok na dovolenku.

Zostatok skutočný – skutočný nárok mínus čerpanie mínus krátenie (za absenciu, za neodpracovanú dobu).

ČERPANIE

Skutočné čerpanie – do políčka sa zapisuje hodnota mzdovej položky SMD30110 Dovolenka - tohtoročná – dni, SMD30120 Dovolenka - minuloročná – dni, SMD30130 Dovolenka - dodatková – dni.

Preplatená nevyčerpaná dovolenka – do políčka sa zapisuje hodnota mzdovej položky SMD30140 Dovolenka - preplatená nevyčerpaná – dni.

Vrátená prečerpaná dovolenka – do políčka sa zapisuje hodnota mzdovej položky SMD30165 Prečerpaná dovolenka – dni.

Krátenie za absencie - do políčka sa zapisuje hodnota mzdovej položky SMD30151 Dovolenka - krátenie za absenciu – dni. Počet dní krátenia dovolenky za 1 deň absencie je možné zadať v políčku Počet dní krátenia dovolenky za absenciu vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia na formulári Nastavenie konštánt v časti Dovolenka.

Krátenie dodatkovej dovolenky je potrebné zadať do políčka ručne.

Krátenie za neodpracovanú dobu – systém vypočíta krátenie podľa počtu dní v políčku Neodpracovaná doba – za prvých 100 dní 1/12 ročného nároku celkom, za každých ďalších 21 dní ďalšiu 1/12 ročného nároku celkom, a podľa počtu dní v políčku Neodpracovaná doba väzba/väzenie – za každých 21 dní 1/12 ročného nároku celkom. Musí byť však splnená podmienka nároku na ročnú výmeru dovolenky, t.j. v políčku Odpracovaná doba musí byť najmenej 60 dní.

Čerpanie celkom – súčet všetkých riadkov (mínus prečerpaná dovolenka).

INÉ

Odpracovaná doba – do políčka sa zapisuje hodnota mzdovej položky SMD30153 Dovolenka - odpracované dni pre nárok, SMD30154 Dovolenka - odpracované dni pre nárok na dodatkovú.

Neodpracovaná doba – do políčka sa zapisuje hodnota mzdovej položky SMD30152 Dovolenka - neodpracované dni pre nárok, SMH30156 Dovolenka - neodpracované hodiny pre nárok na dodatkovú.

Neodpracovaná doba väzba/väzenie - do políčka sa zapisuje hodnota mzdovej položky SMD30313 Väzba, výkon trestu.

Údaje o nárokoch a čerpaní dovolenky sa používajú napríklad pre výpočet údajov v záhlaví výplatnej pásky,

alebo v zostave Prehľad dovoleniek.

Ak si potrebujete pozrieť údaje na záložke Nárok, čerpanie, zostatok za minulé obdobia, vpíšte do políčka Rok príslušný rok a kliknite na tlačidlo Načítať. Na záložku sa načítajú všetky údaje za vybrané obdobie a to vrátane načítania histórie.