Prezeranie a editácia útvaru v schéme

Pre zobrazenie si, či editáciu vlastností konkrétneho útvaru zaradeného v schéme kliknite na tlačidlo s perom na začiatku riadku s daným útvarom. Zobrazí sa modálne okno definície tohto útvaru v schéme – stav údajov platný ku dňu, ku ktorému je schéma zobrazená.

Ak máte organizačné schémy dostupné aj na zápis, môžete vlastnosti útvaru editovať:

  • Kód uzla – textový identifikátor zadaný užívateľom ako upresnenie identifikácie útvaru v schéme, t.j. pre účely rozlíšenia o aký útvar v schéme sa jedná v prípade, že je ten istý útvar z evidencie Organizačné jednotky pridaný do schémy viackrát.
  • Typ – údaj určený pre vlastnú typológiu, či príznak útvaru v schéme, formou výberu položky z užívateľom definovaného číselníka.

V údaji Aktuálna schéma je informatívne zobrazená informácia o schéme, v ktorej je útvar zaradený. Základná identifikácia útvaru sa zobrazuje v údaji Aktuálny útvar. Oba údaje sú v tomto okne needitovateľné.

Okrem údajov Kód uzla a Typ, ktoré sa o danom útvare evidujú priamo v definícii útvaru ako uzla schémy (t.j. v organizačnej štruktúre) si cez toto modálne okno môžete zobraziť aj definíciu daného útvaru evidovanej v zozname Organizačné útvary (t.j. v „číselníku“ Útvary), a to kliknutím na tlačidlo s perom vedľa údaju Aktuálny útvar. Aj údaje tejto definície sa zobrazia platné ku dňu, ku ktorému sa zobrazuje schéma.

Význam jednotlivých údajov je popísaný v časti venujúcej sa pridávaniu/editácii definície organizačného útvaru (Pridanie/Editácia útvaru).

UPOZORNENIE: Pri zobrazení definície útvaru z evidencie Organizačné útvary cez definíciu útvaru v organizačnej štruktúre systém tiež zohľadňuje prístupové práva užívateľa, inak povedané, ak máte evidenciu útvarov dostupnú v režime „na čítanie“, nie sú údaje v definícii editovateľné; ak máte pridelené prístupové právo obmedzujúce prístup k priradeniu strediska v útvare, máte tento údaj skrytý, a podobne.

Kliknutím na tlačidlo Zrušiť alebo krížik v pravom hornom rohu modálneho okna zobrazenú definíciu útvaru zatvoríte (t.j. vrátite sa späť do definície útvaru ako uzla schémy, analogicky sa vrátite späť do schémy). Aj po zápise údajov sa automaticky vrátite späť do modálneho okna s definíciou útvaru v schéme.