Export schémy do excelu a export pre simulácie

Podobne ako tabuľku v Humanete aj organizačnú štruktúru je možné jednoducho exportovať do excelu, kliknutím na tlačidlo Doplnky -> Export do excelu.

Do excelu sa tlačí vždy celá organizačná štruktúra platná ku dňu, ku ktorému sa schéma zobrazuje, bez ohľadu na to, či je schéma zobrazená od jej najvyššieho útvaru alebo niektorého z nižších objektov, a zároveň nezohľadňuje zapnutý filter organizačnej štruktúry.

Do výstupné súboru sa zapíšu vybrané údaje o jednotlivých objektoch. Formát súboru vytvoreného cez voľbu Export do excelu aj štruktúra údajov umožňuje jeho použitie ako importného súboru v rámci hromadného importu/aktualizácie organizačnej štruktúry (viď  Import organizačnej štruktúry). Voľbou Export do xlsx pre simulácie sa vytvorí súbor, ktorého štruktúra umožňuje importovať dáta do Simulácie organizačných schém.

Každý objekt platný v organizačnej štruktúre k danému dňu má vo výstupnom súbore vždy 1 záznam (riadok). Jeho nadriadeným objektom je objekt, ku ktorému je v schéme priradený ako podriadený objekt.

Príklad:

Poznámka: Evidencia, resp. typ objektu v schéme = 1 znamená, že sa jedná o organizačný útvar, 2 predstavuje pracovné miesto.