Definovanie tlače útvarov

Záložka Útvary je určená pre nastavenie jednotlivých parametrov pre spracovanie objektov schémy typu útvar do organigramu.

 • Tlačiť – defaultne je políčko zaškrtnuté, čo znamená, že sa objekty organizačnej štruktúry, ktoré sú typu útvar zahrnú do spracovania organigramu. V prípade, že tento údaj odznačíte, nebudú sa útvary do organigramu tlačiť.
 • Maximálna šírka – ak potrebujete obmedziť šírku „boxu“ útvaru v organigrame, zadajte jeho maximálnu šírku v pixeloch do tohto údaju. Systém šírku „boxu“ pri spracovaní organigramu automaticky prispôsobuje obsahu, ale len do maximálnej šírky definovanej v tomto údaji. Preddefinovaná šírka 0px vyjadruje, že šírka „boxu“ útvaru nie je obmedzená.
 • Vzhľad útvaru – táto časť je určená pre definovanie vzhľadu „boxov“ útvarov v organigrame. Do zoznamu môžete pridať aj viac rôznych definícií vzhľadu, pričom platí, že pre daný útvar sa použije v poradí prvý z nich, ktorého podmienky daný útvar spĺňa. Ak užívateľ do zoznamu nepridá žiadnu definíciu vzhľadu alebo útvar nevyhovuje podmienkam pre definované vzhľady, systém pri tlači organigramu použije systémové (defaultné) nastavenie jednotlivých parametrov vzhľadu pre „box“ útvaru.

Pre pridanie definície vzhľadu kliknite na tlačidlo Pridať. Otvorí sa modálne okno pre zadanie jednotlivých parametrov vzhľadu „boxu“ útvaru a definovanie podmienok, za akých sa má tento vzhľad aplikovať na spracovávaný útvar.

Užívateľ môže definovať nasledovné parametre vzhľadu „boxu“ pre útvar:

 • Tvar – vyberte, či bude mať útvar tvar obdĺžnika (defaultná hodnota) alebo obdĺžnika so zaoblenými rohmi.
 • Rozloženie obsahu – vyberte, či budú jednotlivé údaje (položky) o útvare rozložené v riadkoch pod sebou (defaultné nastavenie), alebo budú rozmiestnené do sekcií, pričom k dispozícii je 7 sekcií.
 • Typ orámovania – vyberte, či bude mať „box“ útvaru jednoduché (defaultná hodnota), dvojité alebo žiadne orámovanie.
 • Typ čiary – vyberte, či sa pre orámovanie má použiť plná čiara (defaultná hodnota), prerušovaná alebo bodkovaná čiara. Parameter má význam, len ak je nastavené jednoduché alebo dvojité orámovanie.
 • Šírka čiary – zadajte požadovanú šírku čiary orámovania, defaultne je nastavená šírka 1px. Parameter má význam, len ak je nastavené jednoduché alebo dvojité orámovanie.
 • Farba čiary – vyberte farbu čiary orámovania (môžete zadať priamo kód farby v hexadecimálnom tvare, alebo si ju vyberte pomocou zobrazenej palety farieb). Defaultne je nastavená čierna farba (000000). Parameter má význam, len ak je nastavené jednoduché alebo dvojité orámovanie.
 • Podfarbenie – ak políčko necháte neoznačené (defaultná hodnota) bude pozadie „boxu“ útvaru transparentné. V opačnom prípade bude „box“ útvaru podfarbený farbou zadanou v údaji Farba výplne (defaultne je nastavená biela farba – kód FFFFFF).
 • Zoznam podmienok - v zozname podmienok užívateľ definuje jednotlivé podmienky, ktoré musí spĺňať útvar na to, aby sa naň aplikoval daný vzhľad.

Podmienky sa definujú rovnakým spôsobom ako v iných funkcionalitách v systéme Humanet s tým rozdielom, že užívateľ môže definovať podmienky len na dátové parametre reprezentujúce vlastnosti útvaru a jeho definíciu v schéme (parametre zo skupiny dát Uzol organizačnej schémy - útvar).

Príklad:

Príslušný vzhľad sa aplikuje na útvar, ktorý má vo svojej definícii ku dňu, ku ktorému sa organigram spracováva kód začínajúci písmenom A.

 • Položkytáto časť je určená pre definovanie obsahu „boxu“ útvaru, teda aké údaje o útvare sa budú do organigramu tlačiť a aký bude ich vzhľad.

Položku pridáte do zoznamu položiek kliknutím na tlačidlo Pridať. Otvorí sa modálne okno pre definovanie položky.

 • Poradie položky – určuje, v ktorom riadku v poradí (pri riadkovom rozložení obsahu), resp. v ktorej sekcii (pri sekciovom rozložení obsahu) sa daná položka bude zobrazovať. Poradie položiek je číslované automaticky, t.j. ak necháte 0, položka bude v rámci poradia pridaná na koniec zoznamu položiek.
 • Názov položky – zadajte názov, pod ktorým sa položka bude zobrazovať v zozname položiek. Netlačí sa do organigramu.
 • Typ položky – zadajte o akú konkrétne položku sa jedná – údaj z evidencie (Dátová položka),  užívateľom preddefinovaný „statický“ text (Text), alebo výsledná hodnota definovaného podmieneného výrazu (Podmienený výraz).

Spôsob zadania typu položky, či už dátovej položky, textu, alebo podmieneného výrazu je rovnaký ako pri definovaní položky riadkovej/formulárovej zostavy.

 • Počet desatinných miest a Zaokrúhlenie v prípade, že je výsledkom položky číselná hodnota, môžete v týchto parametroch nastaviť akým spôsobom sa hodnota zaokrúhli a na aký počet desatinných miest sa bude tlačiť. Defaultne je nastavená hodnota 0 (celé číslo) a „nezaokrúhľovanie“.
 • Ikona – vyberte ikonu, ktorá sa bude tlačiť pred hodnotou danej položky (oddelená medzerou).

TIP: Ak chcete do príslušného riadku/sekcie „boxu“ útvaru tlačiť „len“ zadanú ikonu, vyberte typ položky Text, do ktorého nezadáte žiadny reťazec.

 • Písmo – vyberte, či písmo použité na tlač danej položky bude Arial (defaultná hodnota) alebo Times New Roman.
 • Rez písma – vyberte, či písmo použité na tlač danej položky bude obyčajné (defaultná hodnota), tučné, kurzíva alebo tučná kurzíva.
 • Veľkosť písmazadajte veľkosť písma danej položky (defaultná hodnota je veľkosť 10).
 • Farba písmazadajte farbu písma danej položky (môžete zadať priamo kód farby v hexadecimálnom tvare, alebo si ju vyberte pomocou zobrazenej palety farieb). Defaultne je nastavená čierna farba (000000).
 • Zalomiť text – ak políčko zaškrtnete, tak v prípade, že je šírka hodnoty položky väčšia ako definovaná maximálna šírka objektu, tak sa text zalomí (rozdelí do viacerých „riadkov“). V opačnom prípade sa automaticky oreže na maximálnu šírku.
 • Zarovnanie označte, akým spôsobom sa má hodnota položky zarovnať v rámci daného riadku/sekcie „boxu“ útvaru – vľavo (defaultná hodnota), vpravo alebo na stred.