Zápočtový list

Voľba Zápočtový list je určená na spracovanie zápočtového listu – potvrdenia o zamestnaní po skončení pracovného pomeru.

UPOZORNENIE: Zápočtový list je možné spracovať len pre roly s ukončenou platnosťou. Len tak sa rola zobrazí v zozname rolí pre spracovanie tohto výstupu a zároveň systém získa dostatok informácií na vyhodnotenie doby trvania pracovnoprávneho vzťahu.

Zápočet

Ak chcete do zápočtu rokov uviesť len trvanie ukončeného pracovného pomeru, tento údaj systém vypočíta z dátumov vzniku a zániku roly – pracovného pomeru.

Ak chcete zamestnancovi do zápočtu započítať aj celkový zápočet z predchádzajúcich pracovných pomerov, tento zaevidujte na záložke Rola/ Dovolenky/ Zápočet a vek v časti Zápočet, kde do políčka K zadanému dátumu – Dátum zápočtu vpíšete deň predchádzajúci dňu vzniku aktuálneho pracovného pomeru a do políčka K zadanému dátumu - Hodnota zápočtu vpíšete počet rokov a dní celkového zápočtu z predchádzajúcich pracovných pomerov v tvare roky.dni. Pri ukončení pracovného pomeru (platnosti roly) systém do políčka Hodnota zápočtu v riadku Ukončenie PPV automaticky vypočíta počet rokov a dní zápočtu, ktorý bude súčtom hodnoty zápočtu do vzniku pomeru a hodnoty zápočtu trvania aktuálneho pracovného pomeru. Tento údaj systém následne použije pri spracovaní zápočtového listu.

Nastavenia pred spracovaním tlačiva

Pred spracovaním zápočtového listu máte možnosť vybrať si, či do časti zápočtového listu na pozícii (druh vykonávaných prác) chcete zapísať údaj z políčka Pracovné miesto, alebo údaj z políčka Funkcia zo záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie. Pre tento účel použite prepínače Druh vykonávaných prác – pracovné miesto/funkcia vo formulári pre spracovanie Zápočtový list.

Doplňte údaj do políčka V(miesto), do políčka Dňa je zapísaný aktuálny systémový dátum. 

Ďalej si môžete vybrať možnosť vložiť do tlačiva zápočtového listu pečiatku a možnosť odoslať tlačivo e-mailom.

E-mailom sa odosiela verzia docx súboru, ktorá je uzamknutá na editáciu. Pri spracovaní tlačiva do tlače sa aj naďalej vytvorí neuzamknutý – editovateľný súbor docx, ktorý sa uloží do úložiska Dočasné súbory užívateľa.

UPOZORNENIE: Súčasná knižnica na spracovanie docx súborov, používaná v systéme Humanet, nemá dostupnú funkciu zabezpečenia súboru heslom, preto súbory odosielané e-mailom nie sú zabezpečené heslom, na čo upozorňuje aj názov označovacieho tlačidla Poslať tlačivo mailom (len bez hesla). Je teda na zvážení užívateľa, či v rámci firemnej siete môže odoslať zápočtový list v súlade s GDPR, alebo nie. Do budúcna bude snaha toto obmedzenie odstrániť.

Spracovanie tlačiva

S platnosťou od 1.5.2018 musí zamestnávateľ vydávať potvrdenie o zamestnaní – tzv. zápočtový list aj zamestnancom pracujúcim na dohodu. Keďže v tomto prípade Zákonník práce požaduje uvádzať v potvrdení len údaje o zrážkach, pre dohodárov sa vytvorí samostatný formulár potvrdenia o príjme.

Do tabuľky Zoznam rolí sa načíta zoznam aktívnych rolí s ukončenou platnosťou. Ak chcete záznam z tabuľky odstrániť, označte záznam na začiatku riadku a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Ak chcete do tabuľky pridať ďalší záznam zo zoznamu neaktívnych rolí, kliknite na tlačidlo Pridať a rolu vyberte z neaktívnych.

Pred spracovaním môžete údaje v jednotlivých záznamoch upraviť kliknutím na pero, viď. kapitola Úprava niektorých údajov tlačiva.

Zostava Zápočtový list sa spracuje do formátu docx. To umožňuje užívateľovi vytvorenú zostavu ďalej upravovať. Po spracovaní sa zostava uloží do zoznamu exportov. Tu je užívateľovi kedykoľvek v budúcnosti dostupná pre opätovné spracovanie. Do zoznamu exportov vstúpite kliknutím na tlačidlo Zobraziť exportované súbory. Pre zobrazenie zostavy kliknite na tlačidlo Uložiť.

UPOZORNENIE: V súčasnej dobe nie je možné predlohu zostavy užívateľsky meniť.

Úprava niektorých údajov tlačiva

Pred spracovaním môžete načítané údaje skontrolovať a prípadne upraviť vstupom cez pero. Zobrazí sa formulár Parametre pre rolu, v ktorom sú údaje dostupné na editáciu.

Ďalšie oznámenia organizácie – vpíše sa text, ktorý chce užívateľ uvádzať v časti zápočtového listu Ďalšie oznámenia organizácie.

Vyplatené odchodné - predvolene sa nastaví prepínač Nevieme, kedy sa v spracovanom tlačive neprečiarkne ani jedna z možností.

Podľa toho, či ste vyplatili alebo nevyplatili zamestnancovi odchodné, vyberte príslušný prepínač.

Údaje nemocí - do tabuľky sa načítajú údaje zo záložky Osobné/ Nemoci za posledný rok trvania pracovného pomeru. V prípade, že systém niektorú z nemocí do tlačiva nenačítal, môžete ju do tabuľky pridať.

UPOZORNENIE: Do zoznamu sa zapíšu len obdobia nemocí, nie obdobie ošetrovného.

Údaje o nemociach sa zapíšu do časti II. Údaje pre zápočet predchádzajúcich období dočasnej pracovnej neschopnosti.

Napriek tomu, že pri editácii majú dohody aj pracovné pomery dostupné políčka, do potvrdenia pre dohodára sa zapíšu len údaje o zrážkach.

Údaje o zrážkach zo mzdy – do tabuľky sa načítajú údaje zo záložky Rola/ Zrážky/ Zrážky tých typov zrážok, ktoré vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok majú v definícii označené políčko Tlač zápočtového listu. Ak užívateľ chce zaradiť do zápočtového listu aj iné typy zrážok, políčko v príslušnom type zrážky označí.

Tie zrážky, ktoré nechcete aby sa zapísali do tlačiva, zo zoznamu odstráňte. U zrážok, ktoré majú v definícii možnosť zadať poradie, sa použije poradie zo zadania zrážky, u ostatných zrážok určí poradie užívateľ pred spracovaním zostavy. Pre doplnenie údajov kliknite na pero.

UPOZORNENIE: Systém do zoznamu zrážok do políčka Zostatok načítava zo záložky Rola/Zrážky/ Zrážky sumu zostatku (napr. v exekúcii alebo v zaostalom výživnom), ktorá je v čase spracovania tlačiva v políčku Zostatok resp. Zaostalé výživné.

Údaje o zrážkach sa zapíšu do časti III. Zrážky zo mzdy.

Obe tabuľky v spracovanej zostave – zoznam nemocí aj zoznam zrážok – majú zapracovaný dynamický počet riadkov, t.j. do tabuľky sa pridá toľko riadkov, koľko záznamov je určených na zápis do tlačiva. Ak sa do tlačiva nezapíše žiaden záznam, tabuľka zostáva zobrazená, ale iba s jedným prázdnym riadkom.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Zápočtový list