Daň - rôzne

Na záložku Rola/ Dane/ Daň - rôzne sa zadávajú viaceré typy údajov:

  • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane,
  • hypotetická daň,
  • príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Základná nezdaniteľná časť

Položka Základná nezdaniteľná časť sa pridáva len ak si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, resp. ak došlo k ukončeniu jej uplatňovania. Legislatívne zmeny sumy nezdaniteľnej časti základu dane sa vykonávajú vždy updatom.

Pri pridávaní údajov nového zamestnanca cez osobnú kartu sa položka pridá na záložku automaticky, ak bolo v osobnej karte označené políčko Uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Na záložke Daň - rôzne sa nezdaniteľná časť základu dane zadá pomocou tlačidla Pridať. Ak si zamestnanec od aktuálneho obdobia spracovania miezd prestane uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (napr. k 1. januáru z dôvodu nepodpísania vyhlásenia, alebo z dôvodu, že sa stal poberateľom starobného, predčasného starobného, výsluhového dôchodku), je potrebné uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane ukončiť zápisom dátumu do políčka Platí do.

UPOZORNENIE: Položku základná nezdaniteľná časť neodstraňujte! Je v nej uložená história položky, ktorá zabezpečí správny prepočet v prípade potreby opraviť mzdu za niektorý z minulých mesiacov.

Hypotetická daň

Výraz hypotetická daň nie je oficiálny pojem vo výpočte mzdy. Ide o vypočítanú a zamestnancovi zrazenú daň, ktorá sa však nevykáže v daňových výkazoch, a ani sa neodvedie na daňový úrad. Hypotetická daň sa „odloží“ až do dňa, kedy sa z tejto čiastky uhradí zamestnancovi nedoplatok na dani z podaného daňového priznania. Tento postup používajú firmy, ktoré vysielajú svojich zamestnancov do zahraničia.

Položka SMF80500_h DAŇ hypotetická sa vypočíta len v mesiaci, kedy je platnosť položky hypotetická daň zadaná na celý mesiac.

Príjmy zo zdrojov v zahraničí

Od roku 2015 pribudlo do potvrdenia o zdaniteľnom príjme vyčlenenie časti úhrnu zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45 a odvodov z nich do samostatných riadkov tlačiva. S týmito informáciami súvisí aj riadok v tlačive Zamestnanec je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa zákona a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Na to, aby systém pri spracovaní potvrdenia o zdaniteľnom príjme vyčlenil do samostatných riadkov údaje za mesiace, kedy príjmy plynuli zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45, je potrebné na záložku Daň – rôzne pridať tieto obdobia. Riadky sa vyplnia len za mesiace, do ktorého obdobie položky príjmy zo zdrojov v zahraničí spadá do celého kalendárneho mesiaca. Políčko sa označí len ak sú vyplnené riadky s vyčlenenými sumami príjmu a odvodov z nich.