Prepočet

Prepočtom sa vykoná nielen samotný výpočet mzdy, odvodov, dane, zrážok, pripravia sa údaje potrebné pre tlač mesačných výkazov, pre spracovanie bankového príkazu na úhradu, ale sa vykonajú aj ďalšie operácie potrebné pre správny výpočet mzdy:

1. V mzde sa zohľadnia všetky zmeny vykonané v evidencii Osobné a Rola (napr. zmeny v zrážkach, platoch, zaradení na strediská/útvary).

UPOZORNENIE: Ak ste po vykonaní prepočtu (je jedno, či hromadného alebo individuálneho) vykonali akékoľvek zmeny napr. v bankovom účte zamestnanca na záložke Rola/ Zrážky, alebo v zložkách mzdy na záložke Rola/ Platy a mzdy, alebo v zaradení zamestnanca na stredisko/útvar na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie, musíte opätovne spustiť prepočet, aby sa zmeny zohľadnili v mzde zamestnanca.

2. Do výpočtu mzdy sa zahrnú všetky údaje zadané na záložke Ručná úprava mzdy. Údaje sa na záložku môžu zapisovať ručne alebo pomocou funkcie Import dát.

3. Vypočíta sa denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade, že v evidencii Osobné/ Nemoci je zadaná nemoc spadajúca do spracovávaného obdobia. Denný vymeriavací základ sa počíta a je uložený v evidencii Rola/ Nemoci pri každej nemoci a pre každú evidenciu Rola samostatne.

4. Vypočíta sa priemerný zárobok/hodinová sadzba funkčného platu - u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa každý mesiac vypočíta hodinová sadzba funkčného platu. U zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce sa kontroluje, či nedošlo k zmene pracovného kalendára a ak áno, spustí sa prepočet priemerného zárobku.

Funkcia hromadného prepočtu sa môže na rozdiel od ostatných hromadných funkcií spracovania miezd spustiť viackrát podľa potreby.