Zložky mzdy

Na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy sa ukladajú položky, ktoré budú pravidelne vstupovať do výpočtu mzdy zamestnanca, ako sú napr. základný plat, odmena z dohody, alebo osobné ohodnotenie.

Pri zapnutom automatickom pridávaní PAM položky (viď. popis vyššie) sa na záložku pridávajú PAM položky pre základný plat, resp. pre dohodu automaticky pri pridávaní evidencie Rola, resp. pri zmene typu odmeňovania. Ostatné položky ako osobné ohodnotenie, alebo príplatky sa pridávajú ručne priamo na záložku.  

UPOZORNENIE: Automaticky pridané položky SPF10101 DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOMSPF10102 DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOMSPF10111 FUNKČNÝ PLAT a SPF10300 PRÍPLATKY PAUŠÁLNE CELKOM zo záložka Zložky mzdy nikdy neodstraňujte. Sú dôležité pre správny výpočet mzdy. Sú to tzv. nápočtové PAM položky, ktoré sa používajú pri výpočte položiek ako hodinová sadzba funkčného platu (FUNKČNÝ PLAT), pravdepodobný priemerný zárobok hodinový, pravdepodobný denný vymeriavací základ (DEKRETOVANÝ PLAT).  

Okrem uvedených položiek sa na záložku automaticky pridajú všetky tie položky, ktoré sa do mzdy pridávajú nepravidelne a inak ako zadaním sumy, napr. zadaním počtu hodín priamo do výpočtu miezd - nadčasy, pohotovosť, nočná práca, riziková práca. Zobrazíte si ich, ak v políčku Zobrazené položky zvolíte voľbu všetky položky. Štandardne je v políčku hodnota Viditeľné položky.

Označovacie políčko Zobraziť nulové PAM položky slúži na zobrazenie aj tých položiek, ktoré majú hodnotu 0. Políčko je prednastavené ako označené. Ak chcete v zozname Zložky mzdy zobraziť len položky s nenulovou hodnotou, políčko odznačte.

PAM položky majú v sebe zadefinovaný „vzorec“, tzv. algoritmus výpočtu, prípadne hodnotu určujúcu percentuálnu sadzbu. Ich nastavenie má užívateľ možnosť zmeniť, a to buď globálne pre všetkých zamestnancov vo voľbe Pomocné dáta PAM/ PAM položky, alebo v prípade percentuálnej sadzby len u niektorých zamestnancov na záložke Zložky mzdy. Viac o nastavení PAM položiek nájdete v príručke Mzdové položky v systéme Humanet.

UPOZORNENIE: PAM položky, ktoré sa už raz použili vo výpočte zo záložky neodstraňujte. Ak už nechcete, aby sa počítali v mzde, hodnotu PAM položky vynulujte.

Zobrazenie tarifnej triedy, tarifného stupňa, percenta úväzku a prepočítanej sumy funkčného platu u zamestnancov s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme

V rolách so špecifikáciou pracovný pomer a s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy zobrazujú informácie o zaradení zamestnanca do tarifnej triedy a tarifného stupňa, o pracovnom úväzku a o sume funkčného platu, prepočítaného podľa úväzku.

Na obrázku nižšie je zobrazený princíp výpočtu prepočítaného funkčného platu.

Zobrazenie percenta úväzku a prepočítanej sumy základného platu mesačného alebo základného platu zmluvného u zamestnancov s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákonník práce

V rolách so špecifikáciou pracovný pomer, s nastaveným typom odmeňovania Mesačné odmeňovanie alebo Zmluvné odmeňovanie, a s nastaveným zákonom pre odmeňovanie Zákonník práce alebo Zákon o športe sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy zobrazujú informácie o pracovnom úväzku a o sume PAM položky SPF10201 Základný plat mesačný alebo SPF10203 Základný plat zmluvný, prepočítanej podľa úväzku. Je to pomôcka na kontrolu, či suma základného platu alebo zmluvného platu, zadaná do príslušnej PAM položky, dáva po skrátení o úväzok zmluvne dohodnutú mesačnú sumu.

Spôsob výpočtu prepočítaného základného platu mesačného/zmluvného: ak by užívateľ zadal na záložku obe PAM položky (Základný plat mesačný, Základný plat zmluvný), najprv sa vypočítajú za každú PAM položku sumy skrátené o úväzok aj so zaokrúhlením, a v informácii Prepočítaný základný plat mesačný/ zmluvný sa zobrazí už len súčet týchto súm.

Funkcie v kontextovom menu Doplnky

V kontextovom menu Doplnky na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy sú dostupné funkcie Aktualizovať nápočtové položky Aktualizovať položky podľa skupiny odmeňovania.

Funkcia Aktualizovať nápočtové položky obnoví nápočtové PAM položky (DEKRÉTOVANÝ PLAT MESAČNÝ, DÉKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ...) v prípade, že z nejakého dôvodu bola ich suma neúmyselne vynulovaná.

Funkcia Aktualizovať položky podľa skupiny odmeňovania obnoví zoznam PAM položiek zaradených do skupiny odmeňovania Bežný pracovník Štátna a verejná služba v prípade, že užívateľ omylom odstránil niektoré PAM položky zaradené do skupiny odmeňovania.

Skrytie/zobrazenie tlačidla Odstrániť na záložke Zložky mzdy

Aby užívateľ nemal možnosť omylom zmazať PAM položku, môže požiadať na hotline o skrytie tlačidla Odstrániť na záložke Zložky mzdy. V takom prípade administrátor vypne systémovú konštantu Konštanty pre osobné/ PAMITDEL Odstraňovanie PAM položiek.

Pri skrytom tlačidle Odstrániť má užívateľ možnosť do tabuľky Zložky mzdy PAM položky len pridávať, ale nemá možnosť ich z tabuľky odstrániť. Ak niektorú z PAM položiek už nechce používať vo výpočte mzdy, stačí do hodnoty PAM položky zadať 0. Výhodou tohto nastavenia je, že užívateľ neodstráni omylom niektorú z PAM položiek, a zároveň sa zachová celá história zmien v príslušnej PAM položke. To umožní kedykoľvek spustiť opravný prepočet za niektorý z minulých mesiacov.

Postup pre pridanie PAM položky

Na záložke Zložky mzdy kliknite na tlačidlo Pridať.  V modálnom okne vyberte do políčka PAM položka požadovanú položku, napr. SPF10353 Príplatok VS – za triednictvo, krát., do políčka Hodnota vpíšte sumu v eurách a údaje uložte. Údaje sa zapíšu s historickou platnosťou k 1. dňu otvoreného obdobia spracovania miezd.

Ak má užívateľ zapnuté historické okno, dátum platnosti sa zobrazí v políčku Platnosť od. Údaj je potrebné uložiť tlačidlom OK.

Je to dátum, odkedy bude položka, resp. jej nová hodnota, platná pre výpočet miezd. Inými slovami, v ktorom mesiaci sa položka, alebo jej nová hodnota, prvýkrát použije vo výpočte mzdy. Napríklad, ak je dátum platnosti PAM položky 1.9.2020, položka, resp. hodnota PAM položky sa prvýkrát použije pri prepočte mzdy za mesiac september 2020.