Záložka Náplň práce

Na záložke Náplň práce môže užívateľ evidovať stručnú charakteristiku pracovnej náplne a zoznam činností a procesov, ktoré tvoria pracovnú náplň pozícií s danou špecifikáciou pracovného miesta.

Údaj Charakteristika práce – voľné textové pole pre zadanie popisu náplne práce – stručnej charakteristiky práce formou voľného textu.

Do tabuľky Pracovná náplň môžete v prípade potreby pridať záznamy procesov/činnosti charakterizujúcich pracovnú náplň.

V údaji Činnosť/Proces zadajte požadovanú položku výberom z predvolených položiek, ktoré sú definované v užívateľsky editovateľnom číselníku Činnosť/Proces, následne v údaji Opis činnosti/procesu vyberte požadovanú položku pre zadanú činnosť/proces – údaj je previazaný na užívateľsky editovateľný číselník Opis činnosti/procesu. Do údaju Poznámka môžete zadať voľný text charakterizujúci danú činnosť alebo proces.