Dohoda - zadanie údajov hodinovo odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom

Pri pridávaní novej evidencie Osoba a Rola pomocou formulára Nová osobná karta zadajte do políčka Špecifikácia PPV príslušný typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vyberte prepínač Nepravidelný príjem.


V časti Pracovné zaradenie vyberte do políčka Pracovný kalendár kalendár Dohoda. Kalendár Dohoda je špeciálny kalendár, ktorý je nastavený tak, že má všetky dni v mesiaci nastavené ako voľné dni.

Zadanie kalendára Dohoda zjednodušuje zadanie počtu odpracovaných hodín v aktuálnom mesiaci do výpočtu mzdy. Počet odpracovaných hodín za aktuálny mesiac sa zadá mzdovou položkou SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov priamo do výpočtu mzdy na záložke Mzdy / Ručná úprava mzdy. Položka SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov vo výpočte zároveň sleduje výšku dosiahnutej mzdy dohodára a v prípade potreby vypočíta doplatok do minimálnej mzdy, na ktorú má s platnosťou od 1.1.2013 nárok už aj dohodár.

UPOZORNENIE: Turnus ani obraz turnusu Dohoda neupravujte!

V časti Odmeňovanie vyberte do políčka Skupina odmeňovania voľbu Bežný pracovník a do políčka Hlavný typ odmeňovania voľbu Hodinové odmeňovanie. Výšku odmeny nezadávajte do zobrazeného políčka Základný plat mesačný. Tú zadajte až po uložení osobnej karty a vytvorení evidencie Osoba a Rola spôsobom, popísaným nižšie.


V novovytvorenej evidencii Rola pridajte na záložku Rola / Platy a mzdy / Zložky mzdy PAM položku SPF40103 Dohoda hodinová a do políčka Hodnota vpíšte hodinovú sadzbu.


Ak zamestnanec podpísal vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, prípadne daňového bonusu, vyplňte údaje v časti Daň.


Ak sa bude zamestnancovi posielať mzda na účet, vyplňte údaje v časti Výplata na účet. Ak sa táto časť nevyplní, systém nastaví vyplácanie mzdy v hotovosti.


Po uložení údajov zadaných vo formulári Nová osobná karta sa vytvoria evidencie Osoba a Rola. V evidencii Rola je potrebné okrem prípadného zadania PAM položky na záložke Rola / Platy a mzdy / Zložky mzdy skontrolovať správnosť zápisu na záložke Rola / Poistenia / Sociálne poistenie


a upraviť údaje na záložke Rola / Poistenia / Zdravotné poistenie podľa pravidiel určených metodickým usmernením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Tým je zadanie údajov zamestnanca, hodinovo odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom, ukončené.

Pre spracovanie mzdy sa musí v mesiaci, kedy pracoval, pridať na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy položka SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov, a až potom sa spustením prepočtu vypočíta mzda. Pre zápis položky na záložku Mzdy / Ručná úprava mzdy môžete použiť funkciu importu mzdových položiek.

Po spustení prepočtu sa do mzdy zapíše nielen počet odpracovaných hodín, ale aj vypočítaná suma odmeny ako súčin sadzby zadanej v PAM položke Dohoda hodinová a počtu odpracovaných hodín vypočítaných v položke SMH10114 Odpracované hodiny bez nadčasov (resp. v položke SMH10110 Počet odpracovaných hodín). Vypočítané údaje sa zapíšu do výplatnej pásky pre tlač.

UPOZORNENIE: Za mesiac, v ktorom dohodár nemá žiadnu odmenu, sa výplatná páska nevytvorí.