Automatická aktualizácia podľa špecifikácie

Ak okrem priradenia špecifikácie pracovného miesta v definícii pracovného miesta evidujete jednotlivé údaje špecifikácie súbežne aj v pracovnom mieste, môžete si zadávanie zmien týchto údajov do pracovného miesta uľahčiť zapnutím funkcie Automatická aktualizácia podľa špecifikácie.

Vo voľbe Správa systému/ Plánované úlohy pridajte do tabuľky plánovanú úlohu so spracovateľom Aktualizácia pracovných miest podľa špecifikácie. V rámci spustenia tejto úlohy (či už manuálne, alebo automaticky podľa nastaveného harmonogramu spúšťania) systém v pracovných miestach, ktoré majú ku dňu spustenia aktualizácie priradenú špecifikáciu, zároveň majú zaškrtnuté políčko Automatická aktualizácia podľa špecifikácie a aktuálny stav špecifikácií evidovaných v pracovnom mieste je rôzny od stavu v priradenej špecifikácii pracovného miesta, tak údaje v pracovnom mieste upraví na aktuálnu hodnotu daného údaju (platnú k aktuálnemu systémového dátumu) v špecifikácii pracovného miesta. Synchronizuje sa pritom len obdobie aktuálneho historického záznamu, pričom sa zohľadňuje obdobie priradenia danej špecifikácie pracovnému miestu.