Typy zrážok

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok sa nachádza zoznam existujúcich definícií zrážok, ktoré boli nastavené dodávateľom systému a má ich dostupné každý užívateľ.

UPOZORNENIE: Neodporúčame vykonávať akékoľvek zmeny v existujúcich dodávateľom definovaných zrážkach. Zmeny môžu spôsobiť zmenu spôsobu výpočtu zrážky a teda odchýlky od spôsobu výpočtu tej-ktorej zrážky popísanej v užívateľskej príručke.

Obdobne ako sú vykonané opatrenia na ochranu systému pred nežiaducimi zásahmi užívateľa u systémových PAM položiek, mzdových položiek a nápočtoch PAM a mzdových položiek, tak sú vykonané opatrenia na ochranu systémových definícií zrážok.

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok je upravená editácia systémových typov zrážok (položky s kódom začínajúci na S) tak, aby nebolo možné:

− zmeniť kód položky,

− pod kódom začínajúcim na S vytvoriť novú položku,
   Ak užívateľ potrebuje vytvoriť vlastný typ zrážky, použije kód začínajúci akýmkoľvek iným písmenom. 
   Pri ukladaní je zapracovaná kontrola, ktorá zadanie kódu začínajúceho písmenom S nedovolí.

− položku začínajúcu na S zaradiť medzi neaktívne dáta a odstrániť z neaktívnych dát.

Výpočet jednotlivých zrážok určuje tzv. Typ výpočtu. Ku každému typu výpočtu je vytvorených jedna alebo viac zrážok. Napr. typ výpočtu Exekúcia % má v sebe zapracovaný tretinový systém výpočtu exekučnej zrážky podľa postupu určeného Exekučným poriadkom a Nariadením vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
Rozsah zadávaných údajov do definície zrážky určuje tzv. Typ editora.

Pre úplne informácie k tejto téme prosím prejdite do užívateľskej príručky Mzdové položky v systéme Humanet časť II., kapitola typy zrážok.