Schválenie žiadanky

Po finálnom schválení príkazu (s prihliadnutím na viacúrovňové schvaľovanie príkazu) na služobnú cestu nadriadeným sa udejú operácie:

  • § Stav žiadanky sa zmení zo stavu Čaká na schválenie na stav Schválené. Do histórie žiadanky sa zapíše do poznámky „Schválená automaticky na základe cestovného príkazu č. (CISLO_CP).“
  • § Žiadanka sa prenesie ako neprítomnosť do dochádzkového kalendára roly (rovnaké pravidlá ako pri ručnom zadaní žiadanky).
  • § V závislosti na výsledku schválenia žiadanky sa do cestovného príkazu pridá informácia:

Žiadanka o neprítomnosť {DRUH_NEPRITOMNOSTI} na dátum {DATUM_NEPRITOMNOSTI} bola úspešne schválená.

alebo

Schválenie žiadanky o neprítomnosť {DRUH_NEPRITOMNOSTI} na dátum {DATUM_NEPRITOMNOSTI} zlyhalo. Dôvod: {DOVOD}

Ak z jedného cestovného príkazu vzniklo viacero žiadaniek, rovnaká operácia sa vykoná s každou z nich.