Zdravotné poistenie

Na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie je možné evidovať tieto typy poistenia:

Na záložku sa automaticky pridajú len typy zamestnanec – platí poistné a neplatí poistné, a to pri pridávaní novej evidencie Rola.

Pri automatickom pridávaní systém zohľadňuje či ide o osobu povinne zdravotne poistnú alebo nie. Napr. pri výbere špecifikácie pracovný pomer sa automaticky pridá typ zamestnanec – platí poistné. Pri výbere špecifikácie dohoda o vykonaní práce systém kontroluje, či je osoba poberateľom napr. starobného dôchodku, ak áno, automaticky sa pridá typ neplatí poistné. Do políčka Platnosť od sa zapíše dátum vzniku roly a do políčka Platnosť do sa zapíše dátum ukončenia roly. Ak sa vo voľbe Užívateľské nastavenia na formulári Krok 4 z 4: Predvolené hodnoty pre nový pracovný pomer označí políčko Nastaviť "zamestnanec platí poistné D" u dohodárov, pri pridávaní novej evidencie Rola so špecifikáciou dohoda... sa na záložku automaticky pridá typ zamestnanec – platí poistné D.

Ostatné typy je potrebné pridať ručne vstupom na záložku.

Pri označení políčka Zdravotné poistenie v zahraničí na záložke Osobné/ Poistenia/ Platby poistného sa na záložke Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie ukončí predchádzajúce obdobie poistenia a automaticky sa pridá obdobie poistenia neplatí poistné s dátumom účinnosti platenia poistného v zahraničí.

Pre úpravu existujúceho záznamu kliknite na pero na začiatku riadku. Pre pridanie nového záznamu kliknite na tlačidlo Pridať v hlavičke tabuľky Zoznam období pre ZP. Z výberového zoznamu Typ poistenia vyberte požadovanú voľbu a do políčka Platnosť od zadajte dátum začatia platnosti pridávaného typu obdobia poistenia. Systém automaticky ukončí platnosť predchádzajúceho obdobia poistenia a to s dátumom, ktorý predchádza dátumu vzniku pridávaného obdobia poistenia. Ak pri pridávaní nového obdobia zadáte aj dátum do políčka Platnosť do, systém automaticky pridá pôvodný typ poistenia s dátumom, ktorý nasleduje po zániku pridávaného obdobia poistenia (vkladané obdobie rozdelí pôvodné obdobie).

Pri prepočte mesačnej mzdy zamestnanca systém kontroluje záznamy na záložke Zdravotné poistenie. Ak do obdobia spracovania miezd nespadá obdobie platnosti typu poistenia zamestnanec – platí poistné, zamestnanec - platí poistné Y alebo zamestnanec - platí poistné D, vymeriavací základ na zdravotné poistenie a k nemu zodpovedajúce poistné sa nevypočíta. Ak do obdobia spracovania miezd spadá aspoň jeden deň platnosti vyššie uvedených typov poistenia, systém vypočíta vymeriavací základ aj poistné.

V legislatívnej pomôcke Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie sú uvedené príklady z praxe a ich správne zadanie v systéme Humanet. Ďalšie príklady použitia položiek sú v príručke Mzdové položky v systéme Humanet v kapitole Rodičovská dovolenka/ Príjem vyplatený počas rodičovskej dovolenky alebo počas neplateného voľna.