Všeobecné parametre

Na záložke Všeobecné parametre definujete niekoľko všeobecných parametrov pre tlač organigramu:

  • Formát stránky - veľkosť strany a jednotlivé okraje pri tlači na organigramu na 1 stranu v prípade pdf formátu. Prednastavený je formát A4. Kliknutím na tlačidlo s perom vedľa tohto údaju sa zobrazí formulár pre zmenu nastavenia formátu stránky. Zmenu nastavenia potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
  • Prednastavený formát výstupu – aký formát súboru bude prednastavený pri spustení spracovania organigramu; defaultne je nastavený formát PDF.
  • Minimálna vzdialenosť objektov – číslo vyjadrujúce minimálnu vzdialenosť „boxu“ objektu vo vertikálnom aj horizontálnom smere od ostatných „boxov“; 0  znamená, že sa použije systémové nastavenie.
  • Tlač na 1 stranu – zaškrtávacie políčko, defaultne nezaškrtnuté. Ak je zaškrtnuté, tak sa výsledný organigram v prípade, že sa spracováva do pdf automaticky percentuálne zmenší tak, aby sa zmestil na 1 stranu nastaveného formátu (automatický „Zoom“). V opačnom prípade sa automaticky rozdelí na viacero strán.