Skupina konštánt Trvalé odstránenie údajov

Skupina konštánt Trvalé odstránenie údajov obsahuje nižšie uvedené konštanty. Ku každej konštante sú uvedené údaje, alebo skupina údajov, ktoré sa budú po zapnutí konštanty odstraňovať spustením funkcie Trvalé odstránenie údajov.

TOU_ADKA Adresa – kontaktná adresa: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Adresy, adresa typu kontaktná adresa

TOU_ADPB Adresa – prechodné bydlisko: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Adresy, adresa typu prechodné bydlisko

TOU_DODDS Doklady - identifikačné číslo DDS: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu identifikačné číslo DDS

TOU_DOEZP Doklady - európsky zdravotný preukaz: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu európsky zdravotný preukaz

TOU_DOIK Doklady - identifikačná karta: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu identifikačná karta

TOU_DOOP Doklady - občiansky preukaz: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu občiansky preukaz

TOU_DOPAS Doklady - cestovný doklad (pas): Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu cestovný doklad (pas)

TOU_DOPTP Doklady - povolenie k trvalému pobytu: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu povolenie k trvalému pobytu

TOU_DOSP Doklady - služobný preukaz: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu služobný preukaz

TOU_DOVP Doklady - vodičský preukaz: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu vodičský preukaz

TOU_DOZAP Doklady - zamestnanecký preukaz: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu zamestnanecký preukaz

TOU_DOZBP Doklady - zbrojný preukaz: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Doklady, doklad typu zbrojný preukaz

TOU_FOTO Fotografia: Súbor s fotografiou zadaný v hlavičke evidencie Osoba a Rola

TOU_HODA Hodnosti – akademické: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Hodnosti, všetky položky číselníka S003044 Hodnosti – akademické

TOU_HODV Hodnosti – vojenské: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Hodnosti, všetky položky číselníka S003043 Hodnosti – vojenské

TOU_KON Kontakty: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Kontakty, všetky typy kontaktov

TOU_RVMM Rodinné vzťahy – manžel/manželka: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy, typ vzťahu manžel/ manželka

TOU_RVRD Rodinné vzťahy – rodič/dieťa: Záložka Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy, typ vzťahu rodič/dieťa – záznam sa odstráni len ak nie je naviazaný ani na jeden záznam na záložke Rola/ Dane/ Bonusy. UPOZORNENIE: Ak evidujete osobné údaje v evidencii Osoba a pridávate ich na záložku Rodinné vzťahy cez zdroj evidencie Hlavná evidencia osôb, odstráni sa len záznam na záložke Rodinné vzťahy. Evidencia Osoba sa neodstráni, to musí užívateľ urobiť v prípade potreby sám zneaktívnením a odstránením osoby. Užívateľom odporúčame používať na evidenciu osobných údajov rodinných príslušníkov Pomocnú evidenciu osôb s tabuľkou Rodinní príslušníci priamo na záložke Rodinné vzťahy.