Systémové výplatné pásky

Pri prepočte mzdy sa vytvára niekoľko typov systémových výplatných pások, podľa toho, či sa mzda vypočítala na súbehu viacerých evidencií Rola (súbeh pracovných pomerov), alebo len na jednej.  

Pri súbehu viacerých evidencii Rola sa vytvoria štyri typy výplatných pások:

  • čiastočná kmeňová – vytvára sa pre každú evidenciu rola pre kmeňový útvar (hlavný útvar zadaný na záložke Pracovné zaradenie). Vlastnosťou čiastočnej výplatnej pásky je, že ak sa napr. v mzde vypočítal základný plat mesačný z údajov zadaných v evidencii Rola, a užívateľ na záložku Ručná úprava mzdy pridá na rovnakú položku sumu korekcie, vo výplatnej páske sa zobrazia pre túto položku dva riadky;
  • čiastočná percentuálna – je obdobou čiastočnej kmeňovej výplatnej pásky s tým, že v zozname sa zobrazia položky vypočítané pre čiastočný úväzok zadaný v tabuľke Zoznam úväzkov a zaradení na záložke Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenia;
  • čiastočná nákladová – je obdobou čiastočnej percentuálnej výplatnej pásky s tým, že v zozname sa zobrazia položky vypočítané pre položky pridané na záložku Ručná úprava mzdy do nákladového mzdového záznamu;
  • celková pre rolu – vytvára sa pre každú evidenciu Rola ako súčet položiek vypočítaných v čiastkovej výplatnej páske. Viď. napr. suma základné platu mesačného z príkladu vyššie;
  • celková pre osobu – vytvára sa pre každú evidenciu Osobné. Je súčtom položiek vypočítaných vo výplatných páskach pre rolu.

V prípade, že sa prepočet spustil na súbehu viacerých rolí, na záložke Mzdové údaje sa zobrazí políčko Výplatná páska – Celková pre rolu aj s informáciou, koľko rolí je v čase prepočtu mzdy v súbehu (na obrázku dve roly).

V položkách výberového zoznamu Výplatná páska – Celková pre rolu sa nachádza viacero informácií: číslo roly (ČR), typ roly (PPOP – pracovný a obdobný pomer), dátum platnosti roly od, osobné číslo, priezvisko a meno zamestnanca, údaje zo záložky Pracovné zaradenie (útvar, stredisko, pracovné miesto, funkcia).

Ak má evidencia Osobné len jednu evidenciu Rola, vytvorí sa len čiastková výplatná páska, políčko Výplatná páska sa nezobrazí.

Ak prepočet mzdy z akéhokoľvek dôvodu neprebehol, systémová výplatná páska sa nezobrazí, zobrazí sa upozornenie Táto výplatná páska neobsahuje žiadne mzdové položky.

V zozname sa nachádzajú výplatné pásky aj rolí, ktoré už boli ukončené a sú zaradené v neaktívnych dátach. Je to preto, aby keď užívateľ vstúpi z takejto roly na záložku Výplatné pásky, tak sa zobrazia údaje „tej správnej“ výplatnej pásky – v tomto prípade bude na záložke upozornenie Táto výplatná páska neobsahuje žiadne mzdové položky.

UPOZORNENIE: Pri súbehu pracovných pomerov sa niektoré položky (zdravotné poistenie, daň, doplatok mzdy a i.) počítajú len vo výplatnej páske tzv. roly hlavnej pre výpočet.

Hlavná rola pre výpočet je rola, na ktorej sa vypočítajú také mzdové položky ako daň, zdravotné poistenie alebo doplatok mzdy, pretože tieto položky sa počítajú zo súčtu príjmov plynúcich zo všetkých súbežných pomerov.

Položky systémovej výplatnej pásky

Záložka Mzdové položky obsahuje tabuľku Položky. V nej sa zobrazujú položky vypočítané v mzde. Mzdové položky s nulovou hodnotou sa v zozname nezobrazujú. Pre lepšiu orientáciu sú položky nielen farebne zvýraznené, ale aj zaradené do niektorej z 3 úrovní zobrazovania: súčty a medzisúčty, hlavné informácie, všetky podrobnosti.

Vybrané položky sú farebne zvýraznené.

Položky sú prerozdelené do 3 úrovní. V úrovni súčty a medzisúčty sa zobrazujú len súčtové položky – položky sú uvádzané veľkými písmenami.

V úrovni hlavné informácie, ktorá je nastavená ako predvolená, sa zobrazujú položky, ktoré sú najdôležitejšie pri kontrole správnosti výpočtu mzdy a v úrovni všetky podrobnosti sú zobrazené všetky položky, teda aj pomocné, kontrolné a pod.

Pre výber inej ako predvolenej úrovne použite výberový zoznam na konci tabuľky Položky. Vybrané nastavenie si systém pamätá až do odhlásenia a opätovného prihlásenia do systému.