Záložka Jazyky

Na záložke Jazyky môže užívateľ evidovať záznamy požadovaných jazykových zručností.

  • Jazyk – zadajte požadovaný jazyk výberom z predvolených položiek. Údaj je previazaný na systémový číselník Jazyk. Tento číselník sa využíva aj v personalistike na evidenciu jazykových zručností zamestnanca (záložka Osobné/ Znalosti/ Jazyky).
  • Stupnica hodnotenia a Stupeň ovládania – pre zadanie stupňa ovládania daného jazyka najskôr vyberte stupnicu hodnotenia, ktorá Vám vyhovuje a až následne v údaji Stupeň ovládania zadajte požadovaný stupeň ovládania daného jazyka. Výber stupnice ovplyvňuje predvolené položky v údaji Stupeň ovládania. Stupnica hodnotenia je prepojená na systémový (needitovateľný) číselník Stupnica ovládania jazyka, ktorého položky tvoria jednoduché užívateľsky editovateľné číselníky Klasifikačná, Základná, European Framework of Reference a v nich sú evidované jednotlivé stupne ovládania.

Stupnica hodnotenia

Stupne ovládania

Klasifikačná

Nedostatočná, dostatočná, dobrá, veľmi dobrá, výborná

Základná

Základná, dorozumie sa, plynule komunikuje, odborne komunikuje, zahraničné jednania

European Framework of Reference

A1 (breakthrough), A2 (Waystage), B1 (Threshold),...

  • Slovom / Písmom – označovacie políčka pre zadanie informácie, či sa vyžaduje ovládanie daného jazyka slovom, písmom, alebo oboma spôsobmi.