Delegované príkazy a vyúčtovania

Aby mohol byť užívateľ delegátom, musí mať nielen od schvaľovateľa pridelené oprávnenie na delegáciu, ale aj povolený prístup do voľby Delegované príkazy a vyúčtovania. Táto voľba sa užívateľovi sprístupní automaticky vtedy, ak systém detegoval, že na prihláseného užívateľa je delegovaná právomoc schvaľovania cestovných príkazov alebo vyúčtovaní. Každý užívateľ môže byť delegátom pre ľubovoľného schvaľovateľa.

Užívateľ po vstupe do voľby Delegované príkazy a vyúčtovania vidí v zozname všetky cestovné príkazy (v stave Čaká na schválenie, alebo Vyúčtovanie čaká na schválenie) schvaľovateľa, ktorý mu delegoval oprávnenie na ich vybavenie, a to po dobu platnosti delegácie. Ak je užívateľ delegátom viacerých schvaľovateľov, vidí v zozname cestovné príkazy týchto schvaľovateľov. Príkazy sa zobrazujú dovtedy, kým ich on sám, alebo schvaľovateľ, alebo iný delegát neschváli.

Pomocou dvoch skupín filtrov - rýchlych volieb v hornej časti stránky si delegát vyberá, či chce riešiť cestovné príkazy alebo vyúčtovania:

  • Cestovné príkazy – táto voľba zobrazí tlačidlá Schváliť, Zamietnuť, Vrátiť na opravu
  • Vyúčtovania cestovných náhrad – táto voľba zobrazí tlačidlá Schváliť vyúčtovanie a Vrátiť vyúčtovanie na opravu

A v druhej skupine filtrov zvolí stav spracovania z pohľadu delegáta:

  • Nespracované – cestovné príkazy alebo vyúčtovania, ktoré čakajú na schválenie práve prihláseným delegátom,
  • Spracované - zobrazí cestovné príkazy alebo vyúčtovania nezávisle na  ich stave, jedinou podmienkou je, že daný dokument bol v niektorom kroku spracovaný (schválený, zamietnutý, vrátený) práve prihláseným delegátom.

V zozname Príkazy na schválenie je zobrazený stĺpec Schvaľovateľ, aby delegát videl za koho vybraný CP/vyúčtovanie schvaľuje. Postup schvaľovania je totožný ako pri schválení cestovného príkazu.