Kategorizácia prác

Záložka Rola/ Ostatné obsahuje dve záložky: Ostatné Kategorizácia prác.

Kategorizácia prác

Na záložke je možné zadať do políčka Kategória prác z hľadiska prac. rizík výslednú kategóriu prác zamestnanca z pohľadu zdravotných rizík formou výberu kategórie rizík zo systémového číselníka, a zároveň môže užívateľ v zozname Faktory pracovného prostredia evidovať jednotlivé faktory pracovného prostredia daného zamestnanca, obdobie jeho platnosti a určenie stupňa jeho rizika.

Vo výberovom políčku Faktor pracovného prostredia sú dostupné na výber položky z užívateľsky editovateľného číselníka S003127 Faktor pracovného prostredia.

Pri pridávaní záznamov je zapracovaná kontrola, ktorá neumožní zadať na to isté obdobie dva rovnaké typy faktorov pracovného prostredia, okrem prípadu, kedy ide o záznam faktora, ktorého platnosť začína po začiatku platnosti prekrývajúce sa faktora a súčasne svojou platnosťou presahuje ukončenie platnosti prekrývajúceho sa faktora. V tomto prípade systém posunie ukončenie platnosti prekrývajúceho sa záznamu na predchádzajúci kalendárny deň začiatku platnosti nového záznamu.

Príklad: V zozname je evidovaný záznam faktoru hluk s platnosťou od 1.4.2020 do 31.3.2021. Pridávaný záznam faktoru hluk má platnosť od 15.2.2021 - neukončený. Pridaním nového záznamu sa platnosť existujúceho záznamu upraví na platnosť od 1.4.2020 do 14.2.2021 a pridá nový záznam s platnosťou od 15.2.2021 - neukončený.

Pre účely importu a tlače je parameter Kategória prác z hľadiska prac. rizík dostupný v dátovej skupine Rola – osoby. Pre import dát do zoznamu Faktory pracovného prostredia a ich tlač je k dispozícii koreňová dátová skupina S003935 Rola osoby – faktory pracovného prostredia.