Pomocné dáta PAM

Vo voľbe Pomocné dáta PAM sa nachádzajú voľby, v ktorých má užívateľ možnosť nastaviť rôzne údaje, ktoré môžu vstupovať do výpočtu mzdy, napríklad pracovné kalendáre (voľby Turnusy, Obrazy turnusov, Časové intervaly), zložky organizačnej štruktúry (voľby Strediská, Útvary, Pracovné miesta, Funkcie), ďalšie triediace kritériá pre rozúčtovanie mzdových nákladov (voľba Zákazky), sadzby pre automatizovaný výpočet súm, ktoré je potrebné viesť pri evidencii stravných lístkov a obedov (voľba Výpočty zrážok), ročné nároky na dovolenku pre nepravidelné pracovné kalendáre (voľba Nároky na dovolenku).