Export účtovného dokladu pre účtovníctvo KIS (csv)

Po kliknutí na spracovateľa Export účtovného dokladu pre účtovníctvo KIS (csv) vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Export do účtovníctva sa zobrazí formulár na doplnenie údajov do exportu. Formulár spracovateľa obsahuje nasledovné políčka:

Dátum – údaj do hlavičky dokladu.

Lokalita – údaj do hlavičky dokladu, textový reťazec na max. 2 znaky.

Poznámka k dokladu – údaj do hlavičky dokladu, textový reťazec na max. 50 znakov, napr. Zúčtovanie miezd MM/RRRR, kde MM a RRRR sú zástupné znaky, ktoré systém pri spracovaní nahradí MM – mesiac v tvare 01, 02..., RRRR- rok v tvare 2020.

Druh dokladu – údaj do hlavičky dokladu, textový reťazec na max. 2 znaky.

Číslo dokladu – údaj do hlavičky dokladu, textový reťazec na max. 8 znakov, napr. MM/MZDY, kde MM je zástupný znak pre mesiac.

Časť Prevodový mostík pre číselníky účtovníctva s políčkami Rozúčt. hľadisko 1 Rozúčt. hľadisko 4.

Názov súboru – názov, pod ktorým sa uloží súbor. Užívateľ môže použiť v názve znaky pre dátumovú masku, napr. Mzdy MMRRRR, systém ich pri spracovaní účtovného dokladu zamení za označenie mesiaca a roka obdobia, za ktoré sa spracovanie dokladu spustilo.

Vzhľadom k tomu, že účtovníctvo KIS požaduje zápis rozúčtovacích hľadísk raz na stranu MD (u nákladových účtov) a raz na stranu DAL (DA) (u pohľadávok voči zamestnancom), je potrebné na každom riadku definície účtovného dokladu túto informáciu zadať ručne, keďže mzdový softvér nemá informáciu o type účtu. Pre tento účel špeciálne pre účtovníctvo KIS boli do definície účtovného dokladu doplnené označovacie políčka Zápis rozúčtovacieho hľadiska v exporte do účt. programu KIS na stranu MD, na stranu DAL. Ak užívateľ označí políčko, rozúčtovacie hľadisko sa zapíše na riadok s údajmi pre označenú stranu účtu. Ak nebude označené ani jedno políčko, ak je v definícii riadku zadané rozúčtovacie hľadisko, zapíše sa na stranu MD.

Vzor štruktúry súboru:

Spracovaný csv súbor sa uloží do zoznamu exportov, do ktorého vstúpite cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory alebo cez voľbu Dočasné súbory užívateľa.