Nemoci - Parametre


Na záložke Rola/ Nemoci/ Parametre sa nachádzajú tri sekcie: Údaje z iného softvéru – denný vymeriavací základ, Delimitácia - údaje pre určenie rozhodujúceho obdobia a Údaje z iného softvéru, delimitácie - vymeriavacie základy RO.

Sekcia Údaje z iného softvéru – denný vymeriavací základ je určená na zadanie sumy denného vymeriavacieho základu na výpočet náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý bol vypočítaný v inom softvéri. Do políčka Denný vymeriavací základ sa zadá suma denného vymeriavacieho základu na nemoc vypočítaná v inom softvéri, a do políčok Platí pre obdobie od, Platí pre obdobie do sa zadá obdobie, v ktorom sa tento denný vymeriavací základ bude pri výpočte náhrady v systéme Humanet používať.


Príklad: Ak sa má denný vymeriavací základ zadaný na záložke Rola/ Nemoci/ Parametre používať pri výpočte náhrad pri dočasnej pracovnej neschopnosti celý rok 2019, tak sa do políčok pre platnosť zadá obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 (obdobne ako u priemerného hodinového zárobku pre náhrady, ktorý bol vypočítaný v inom softvéri na záložke Rola/ Dovolenky/ Parametre sekcia Údaje z iného softvéru – priemer na dovolenku).


Údaje možno na záložku importovať pomocou funkcie Import dát pri použití dátových parametrov skupiny Nemoci – parametre, ktorá sa nachádza v koreňovej dátovej skupine Rola osoby.

UPOZORNENIE: V prípade, že sa pri výpočte náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti použije denný vymeriavací základ zadaný na záložke Rola/ Nemoci/ Parametre, v evidencii údajov pre výpočet denného vymeriavacieho základu sa nevyplnia dátumy rozhodujúceho obdobia (nie je potrebné ho vyhodnocovať), a v políčkach Peniaze pre DVZ a Dni pre DVZ sú nuly (lebo údaje nie sú programu známe).

Sekcia Údaje z iného softvéru, delimitácie - vymeriavacie základy RO je určená na zadanie vymeriavacích základov a počtu dní nemocenského poistenia za rozhodujúce obdobie pre účely tlače Potvrdenia zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku a pre výpočet denného vymeriavacieho základu v prípade, že ste začali spracovávať mzdy v systéme Humanet po prechode z iného mzdového softvéru, alebo došlo vo vašej organizácii k prevzatiu zamestnancov inej organizácie (zlučovanie organizácií, delimitácia), alebo potrebujete z iných dôvodov pridať vymeriavacie základy do rozhodného obdobia pre výpočet náhrady pri DPN.

Sekcia Delimitácia - údaje pre určenie rozhodujúceho obdobia slúži pre prípad zlučovania organizácií, ak u zamestnancov nedochádza ku vzniku nového obdobia nemocenského poistenia. Vtedy je potrebné zadať vznik nemocenského poistenia (vznik pracovného pomeru v pôvodnej organizácii) do políčka Predchádzajúci PP od. Tento údaj bude slúžiť na určenie rozhodujúceho obdobia. Zároveň je potrebné vyplniť vymeriavacie základy a počet dní nemocenského poistenia do sekcie Údaje z iného softvéru, delimitácie – vymeriavacie základy RO.


Príklad: Organizácia prevzala povinnosti nástupnickej organizácie, medzi nimi prevzala zamestnanca, ktorému pracovný pomer v pôvodnej organizácii začal 1.9.2005 (dátum vzniku nemocenského poistenia). K prevzatiu zamestnanca došlo k 1.9.2017. Aby systém správne vyhodnotil rozhodujúce obdobie u tohto zamestnanca ako rok 2016 (lebo nemocenské poistenie trvá už od roku 2005) je potrebné do políčka Predchádzajúci PP od zadať dátum vzniku pracovného pomeru v predchádzajúcej organizácii (1.9.2005) a do políčka Predchádzajúci PP do zadať dátum predo dňom prevzatia zamestnanca (31.8.2017). Následne je potrebné vyplniť do tabuľky Vymeriavacie základy údaje za jednotlivé mesiace rozhodujúceho obdobia.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Zadanie nemoci