Pridanie nového zamestnanca

Krok 1: Osoba

Pre pridanie údajov nového zamestnanca do systému kliknite na tlačidlo Pridať v tabuľke Osoby vo voľbe Spracovanie miezd/ Osoby alebo Personálne údaje/ Osoby. Táto funkcia umožňuje pridať evidenciu Osoba a Rola v dvoch krokoch prostredníctvom formulára Nová osobná karta.

Otvorí sa formulár Nová osobná karta. Prvá strana Krok 1 z 2: Osoba slúži na zadanie údajov do evidencie Osoba. Hornú časť formulára tvoria základné identifikačné údaje zamestnanca. Po zadaní rodného čísla a kliknutí na tlačidlo Určiť z rodného čísla systém vyhodnotí a zapíše údaj do políčka Dátum narodenia a Pohlavie, a skontroluje formálnu správnosť zadaného rodného čísla - zadanie lomky, dĺžku rodného čísla (počet číslic), a u 10-miestneho rodného čísla aj správnosť na modulo 11.


NÁŠ TIP: Pri vypĺňaní údajov môžete pre presun z políčka do políčka využívať kláves TAB, vyplnenie osobnej karty bude rýchlejšie.


Nasledujú časti Adresa trvalého pobytu, Kontakty a Poistenia.

UPOZORNENIE: Pre účely RLFO je dôležité vyplniť údaje do políčok Pohlavie, Rodinný stav, Miesto narodenia, Národnosť a adresu do políčok v časti Adresa trvalého pobytu.

Pre výber obce z číselníka v políčku Obec začnite vpisovať názov obce. Systém vyhľadáva v číselníku zadaný reťazec. Pre vloženie údaju do políčka kliknite na príslušnú položku obce.

NÁŠ TIP: Potrebujete vymazať text v políčku? Kliknite do príslušného políčka a následne na kláves ESC.

Kliknutím na požadovanú položku obce vyberte údaj v políčku Pošta. V políčku sa zobrazia len pošty patriace vybranej obci.

Ak v číselníku nenájdete požadovanú obec alebo poštu, pridajte ich do číselníka Regióny vo voľbe Základné nastavenia/ Regióny pomocou tlačidla Nový záznam.

Ak chcete zamestnancovi posielať výplatnú pásku e-mailom, vyplňte políčko E-mail pre výpl. pásky.

Ak má zamestnanec priznanú polovičnú sadzbu na zdravotné poistenie, v políčku ZPS sa vyberie hodnota ÁNO. Inak sa políčko nevypĺňa.

Ak je zamestnanec poberateľom dôchodku, príslušný dôchodok sa vyberie v políčku Dôchodok. Do políčka Dátum priznania dôchodku sa vpíše dátum priznania dôchodku. Ak je dôchodok priznaný po 31.12.2019, musí sa vyplniť aj políčko Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku. Ak je zamestnanec poberateľom invalidného dôchodku, musí sa v políčku Invalidita vybrať % invalidity. Všetky tieto údaje majú vplyv na výpočet odvodov na sociálne poistenie.

Ak je zamestnanec účastníkom II. piliera dôchodkového sporenia, do políčka DSS sa vyberie príslušná organizácia. Ak si zamestnanec dobrovoľne prispieva do II. dôchodkového piliera, tieto údaje sa zadajú až do pridanej evidencie Osobné na záložku Osobné/ Poistenia/ SDS.

Ak je zamestnanec účastníkom III. piliera dôchodkového sporenia, vyplnia sa údaje v časti DDS.

Pri pridaní evidencie Osoba sa vyplnia údaje na záložke Osobné/ Poistenia/ DDS. Pri zadaní údajov do časti DDS sa pri vyplnení údajov do evidencie Osoba aj Rola (teda ak sa vyplní aj druhá strana osobnej karty) pridá nielen údaj na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS, ale zároveň sa v evidencii Rola vytvorí zrážka typu doplnkové dôchodkové poistenie. Výpočet príspevkov na DDS sa spustí až po zadaní údajov v oboch evidenciách.
Ak v čase pridávania nového zamestnanca vo vybranej organizácii typu DDS nie je zadaný účet, alebo je zadaných viac účtov, vytvorí sa zrážka s typom platby Hotovosť. Vtedy musíte vojsť na záložku Osobné/ Poistenia/ DDS a účet z viacerých účtov vybrať, resp. účet pridať. Ak je v organizácii DDS zadaný práve jeden účet, vytvorí sa zrážka s typom platby Na účet – prevodným príkazom a identifikáciou platby zadanou na záložke Účet v príslušnej organizácii DDS.

V hornej časti formulára kliknite na tlačidlo Ďalej. Otvorí sa druhá strana formulára, ktorá slúži na pridanie údajov do evidencie Rola. Ak vás systém nepustil na druhú stranu, skontrolujte správnosť zadania údajov. Nesprávne vyplnený údaj bude podsvietený červenou farbou.

Ak chcete vytvoriť len evidenciu Osoba, kliknite na tlačidlo Zapísať.

Krok 2: Pracovný pomer

Hornú časť druhej strany formulára Krok 2 z 2: Pracovný pomer tvoria základné identifikačné údaje o pracovnom pomere.

Do políčka Špecifikácia PPV vyberte typ právneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce...). Ak ste v uvítacom okne prednastavili údaje do políčok Zákon pre odmeňovanie, Skúšobná doba a Miesto výkonu práce, tieto políčka už budú vyplnené.

Ak si zamestnanec uplatňuje úľavu na poistnom na zdravotné a sociálne poistenie pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana, označí sa políčko Dlhodobo nezamestnaný občan. Keďže táto úľava platí len pri uzatvorení pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru, políčko Dlhodobo nezamestnaný občan sa zobrazí len pri pridávaní špecifikácie pracovný pomer. Pri výbere zákona pre odmeňovanie Zákon o športe sa políčko Dlhodobo nezamestnaný občan skryje.

Na uplatnenie výnimky z platenia odvodov na dôchodkové poistenie z dohody určenej podľa § 227a Zákona o sociálnom poistení sa pri výbere špecifikácie doh. brig. štud., dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti zobrazí políčko Uplatniť výnimku na platenie DP.

V systéme je možné okrem osobného čísla (čísla evidencie Osoba) viesť aj číslo roly (číslo evidencie Rola). Tento údaj odporúčame zadávať v prípade, že budete využívať funkcie importu (Import do evidencie Osoba a Rola, Import dát, Import dochádzky) a čo len jeden zamestnanec bude mať súbežný pracovnoprávny pomer (jedna evidencia Osoba má pripojené dve a viac evidencií Rola, ktoré sú platné v jednom období spracovania miezd). V tomto prípade je číslo roly jedinečným identifikátorom evidencie, do ktorej sa zapíšu importované údaje.

UPOZORNENIE: Políčko Číslo roly sa nezobrazuje, ak je zapnutá funkcia automatického generovania čísla roly.

Prepínačmi Pravidelný príjem, Nepravidelný príjem sa vyberá charakter vyplácaného príjmu zápisom príslušného typu príjmu na záložku Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie.

Políčko Platí zdravotné poistenie ovplyvňuje zápis údajov na záložku Zdravotné poistenie. Označené políčko Platí zdravotné poistenie zapíše na dobu trvania pracovného pomeru/dohody položku zamestnanec – platí poistné, neoznačené políčko zapíše položku neplatí poistné. Ak je na formulári Krok 4 vo voľbe Užívateľské nastavenia označené políčko Nastaviť „zamestnanec platí poistné D“ u dohodárov, pri označenom políčku Platí zdravotné poistenie sa zapíše pri pridávaní špecifikácie PPV dohoda... položka zamestnanec – platí poistné D (do oznámenia zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie sa zapíše kód 2D).

Pri pridávaní dohody o brigádnickej práci študenta a dohody o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku a výsluhového dôchodku osoby, ktorá dosiahla dôchodkový vek, sa na záložku Zdravotné poistenie pridá položka neplatí poistné, a to bez ohľadu na stav označovacieho políčka Platí zdravotné poistenie.

V čase pridávania evidencie Rola nemusí mať užívateľ k dispozícii Identifikačné číslo právneho vzťahu. Vo voľbe Personálne údaje je dostupná funkcia Import IČPV pre potreby sociálneho poistenia. Táto slúži na hromadný import IČPV zo súboru, ktorý si užívateľ stiahne v Registri zamestnancov v Systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Po kliknutí na voľbu Import IČPV pre potreby sociálneho poistenia sa v prípade potreby zmení dátum historickej platnosti importu (štandardne sa prednastaví dátum, ku ktorému sa ukladajú údaje vo voľbe Personálne údaje), a následne sa klikne na tlačidlo Import z CSV. Ďalej sa už postupuje ako pri každom inom importe v systéme – načítanie importného súboru, kontrola záznamov pre import, spustenie importu.

Označením políčok Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a má najmenej 50% účasť na majetku a Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2 sa tieto údaje zapíšu na záložku Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie.

Ak je v organizácii typu Humanet označené políčko Zamestnávateľ, ktorá má zriadenú obecnú políciu, pri výbere špecifikácie pracovný pomer sa v časti Sociálne poistenie zobrazí označovacie políčko Príslušník obecnej polície v pracovnom pomere. Označením políčka sa tento údaj zapíše na záložku Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie, čím sa v mzde od apríla 2020 začne počítať osobitné sociálne poistenie (OSP) príslušníka obecnej polície.

Systém pri ukladaní údajov kontroluje, či vybraná špecifikácia PPV môže byť v kombinácii s vybraným typom príjmu, a legislatívne nesprávnu kombináciu nepridá. Ďalšia kontrola zadania typu príjmu je u dohôd, kde systém kontroluje dátumy v políčkach Vznik PPV a Ukončenie PPV. Na základe usmernenia Sociálnej poisťovne dohody, ktoré sú uzatvorené najviac na jeden mesiac (začiatok aj koniec spadá do jedného mesiaca), sa považujú za dohody s nepravidelným príjmom. Preto, ak systém pri ukladaní údajov zistí, že dátumy v políčkach Vznik PPV a Ukončenie PPV spadajú do jedného mesiaca, automaticky pridá na záložku Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie položku nepravidelný príjem – platí poistné bez ohľadu na to, či bol v osobnej karte vybraný pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Za úvodnou časťou druhej strany Osobnej karty nasledujú časti Pracovné zaradenie, Odmeňovanie, Výplata na účet a Daň.

Ak ste v uvítacom okne prednastavili údaje do políčok Obraz turnusu (tu Pracovný kalendár) a Útvar, tieto políčka už budú predvyplnené. V prípade potreby môžete údaje zmeniť. Ak je zadaná špecifikácia pracovný pomer a zákon pre odmeňovanie Zákonník práce, zobrazí sa políčko Stupeň náročnosti práce.

Ak je zadaná špecifikácia pracovný pomer a zákon pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, zobrazí sa políčko Kariérový stupeň.

Ak sa vyberie zákon pre odmeňovanie Zákonník práce, systém do políčka Skupina odmeňovania zapíše hodnotu Bežný pracovník. V takom prípade do políčka Mesačná mzda/odmena (pri výbere typu odmeňovania Hodinové odmeňovanie do políčka Hodinová mzda/odmena) vpíšte zmluvne dohodnutú sumu základnej mzdy alebo odmeny za dohodu.

V systéme Humanet sa suma mesačnej mzdy zadáva vo výške, akú by zamestnanec dostal, ak by pracoval na 100% úväzok. Napr. ak má zamestnanec 50% úväzok, pri ktorom má byť jeho mesačná mzda za celý odpracovaný mesiac 500 eur, do sumy sa zadá hodnota 1000. Je to preto, že pri výpočte mzdy sa najprv suma 1000 eur vynásobí úväzkom, až potom sa delí fondom hodín a násobí počtom odpracovaných hodín.

Pri uložení systém automaticky pridá na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy príslušnú PAM položku.

Prehľad automaticky pridávanej PAM položky podľa špecifikácie roly a typu odmeňovania

Špecifikácia roly

Zákon pre odmeňovanie

Hlavný typ odmeňovania

Automaticky pridaná PAM položka

pracovný pomer

Zákonník práce

Mesačné odmeňovanie

SPF10201 Základný plat mesačný

pracovný pomer

Zákonník práce

Hodinové odmeňovanie

SPF10202 Základný plat hodinový

dohoda (o vykonaní práce, o prac. činnosti...)

Zákonník práce

Zákon o verejnom záujme

Mesačné odmeňovanie

Podľa položky nastavenej v uvítacom okne vo formulári

Predvolené hodnoty pre nový pracovný pomer:

SPF40101 Dohoda nekrátená o neprítomnosť

SPF40102 Dohoda krátená o neprítomnosť

dohoda (o vykonaní práce, o prac. činnosti...)

Zákonník práce

Zákon o verejnom záujme

Hodinové odmeňovanie

SPF40103 Dohoda hodinová

Ak sa vyberie zákon pre odmeňovanie Zákon o verejnom záujme, systém do políčka Skupina odmeňovania zapíše hodnotu Štátna a verejná služba. V takom prípade v políčku Hlavný typ odmeňovania vyberte Mesačné odmeňovanie, v políčku Tarifná tabuľka vyberte aktuálnu tabuľku, a do políčok Tarifný stupeň a Tarifná trieda zapíšte triedu a stupeň zaradenia v rámci vybranej tabuľky. Uložením zadaných údajov systém automaticky pridá na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy PAM položky pre tarifný plat prislúchajúci vybranej tabuľke a zadanej triede a stupňu.

V časti Odmeňovanie je do formulára zapracovaná kontrola, aby systém pri výbere hlavného typu odmeňovania Hodinové odmeňovanie skryl políčko Sviatok platiť náhradou. Políčko je určené len pre mesačne odmeňovaných zamestnancov, ktorí majú zmluvne dohodnuté preplácanie sviatkov priemerným zárobkom. (Pozn. u hodinovo odmeňovaných údaj nie je potrebné nastavovať, systém automaticky vždy vypočíta za sviatok náhradu).

Zadaním údajov do časti Výplata na účet sa vytvorí zrážka typu Výplata. Ak sa vyplní číslo účtu, vytvorí sa zrážka s typom platby Na účet – prevodným príkazom. Ak políčko pre číslo účtu zostane nevyplnené, vytvorí sa zrážka s typom platby Hotovosť (prednastavené údaje v políčkach Variabilný symbol, Špecifický symbol, Konštantný symbol v tomto prípade nie je potrebné odstraňovať, systém ich pri uložení údajov nepoužije). Ak sa zapíše číslo účtu v tvare IBAN, BBAN možno vygenerovať kliknutím na tlačidlo na konci políčka IBAN. Ak sa zapíše číslo účtu v tvare BBAN, IBAN možno vygenerovať kliknutím na tlačidlo na konci políčok BBAN. Generovanie chýbajúceho tvaru čísla účtu nie je potrebné robiť ručne, systém vygeneruje chýbajúci tvar pri uložení údajov.

Ak zadáte (alebo skopírujete) do čísla účtu v tvare IBAN číslo aj s medzerami,

systém ho uloží aj s medzerami, ale pri spracovaní prevodného príkazu sa medzery odstránia.

Ak zamestnanec podpísal vo vyhlásení k dani, že si bude uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane, označte políčko Uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Pri výbere zákona pre odmeňovanie Zákon o športe sa v časti Daň zobrazí políčko Spôsob zdanenia, v ktorom má užívateľ k dispozícii na výber položky zdanené preddavkom, zdanené 19% zrážkovou daňou a zdanené 35% zrážkovou daňou.

Pri výbere položky zdanené preddavkom sa zobrazia políčka Uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a políčka pre zadanie údajov detí pre uplatnenie daňového bonusu.

Pri zadaní údajov do časti Deti pre daňový bonus sa po uložení na záložku Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy pridajú deti a zároveň na záložku Rola/ Dane/ Bonusy daňový bonus na každé z detí. Ak nechcete pridať žiadne deti, nevyplňte políčka Meno a Priezvisko.

Tlačidlo Určiť z rodného čísla stačí použiť raz po zadaní rodného čísla všetkých detí. Systém určí dátum narodenia a pohlavie vo všetkých riadkoch, v ktorých je zadané rodné číslo. Zároveň skontroluje logickú správnosť rodného čísla (prítomnosť lomky, dĺžku rodného čísla a u 10-miestneho rodného čísla modulo 11).

Ak má zamestnanec viac ako 5 detí, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus, alebo ak chcete zadať len údaje dieťaťa bez pridania daňového bonusu, údaje zadajte cez záložky Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy a Rola/ Dane/ Bonusy.

UPOZORNENIE: Deti cudzinca, ktoré nemajú pridelené rodné číslo, a u ktorých si cudzinec chce uplatňovať daňový bonus, sa zadávajú priamo na záložku Osobné/ Identifikácia/ Rodinné vzťahy a Rola/ Dane/ Bonusy, kde je možné zadať údaje dieťaťa aj bez rodného čísla.

V časti Dovolenky sa pridáva zamestnancovi skupina dovoleniek (nižší a vyšší ročný nárok na dovolenku v dňoch) a podmienka pre výpočet pomernej časti ročného nároku na dovolenku. Ak sú tieto údaje prednastavené vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia, vo formulári Pracovný pomer pri špecifikácii roly pracovný pomer už budú vyplnené, pričom je možné ich zmeniť.

Skupina dovoleniek Nárok nižší 20, vyšší 25 dní je určená zamestnancom, ktorí pracujú v 5-dňovom pracovnom týždni a majú nárok na dovolenku v rozsahu podľa Zákonníka práce 4 alebo 5 týždňov. Ak chcete, aby systém pri výpočte nároku na pomernú časť dovolenky postupoval podľa Zákonníka práce, teda započítal iba ten mesiac, v ktorom pracovný pomer trval nepretržite celý kalendárny mesiac, políčka vedľa skupiny dovoleniek ponechajte označené.

Pri pridávaní novej roly so špecifikáciou pracovný pomer a zákonom pre odmeňovanie Zákon o športe sa políčko pre výber skupiny dovoleniek nezobrazí. Skupina sa do novej evidencie rola pridá automaticky.

UPOZORNENIE: Ak užívateľ z akéhokoľvek dôvodu potrebuje zadať u zamestnanca – športovca inú skupinu dovoleniek, môže tak urobiť po pridaní novej roly priamo na záložke Rola/ Dovolenky/ Parametre.

Pre pridanie evidencie Osoba a Rola v jednom kroku kliknite na tlačidlo Zapísať v hornej časti druhej strany formulára novej osobnej karty. V prípade, že chcete pridať len evidenciu Osoba, kliknite na tlačidlo Zapísať už na prvej strane formulára.

Pridanie súbežného pomeru

Pre pridanie ďalšej roly (napr. pre súbežný pracovný pomer) sa použije tlačidlo Plus v riadku príslušnej osoby v tabuľke Osoby. Otvorí sa Nová osobná karta pre pridanie novej roly.

Druhá možnosť ako pridať novú rolu je kliknúť na tlačidlo Pridať v tabuľke Roly (voľby Personálne údaje/ Roly alebo Spracovanie miezd/ Roly).

Po výbere zamestnanca v políčku Osoba sa otvorí Nová osobná karta pre pridanie novej roly.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Zadanie údajov zamestnanca