Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy

Hodnoty tarifných tabuliek pre odmeňovanie sú nadefinované vo voľbe Pomocné dáta PAM/Tarifné tabuľky a to:

Stupnica platových taríf štátnych zamestnancov

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov

Stupnica platových taríf uč. VŠ, výskum. a zdr. zam – osobitná, od 09/2016 rozdelená na dve tabuľky Stup.pl.taríf výskum.a zdr.zam-osobitná a Stup.pl.taríf uč.VŠ - osobitná

Stupnica platových taríf – vybrané skup. zam. – osobitná

Stupnica platových taríf - verejný záujem- základná

Tabuľka sudcov naposledy aktualizovaná 01/2016

V názve tarifných tabuliek je zapísaný dátum, od kedy má tabuľka platnosť.

Tabuľky sa do systému pridávajú updatom podľa platnej legislatívy. Pri zmene niektorej z uvedených tabuliek sa pre zápis nových hodnôt PAM položiek na záložke Roly/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy použije funkcia hromadného zápisu vo voľbe Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy.
Kliknutím na voľbu Personálne údaje/ Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa zobrazí formulár Aktualizácia tarifných tabuliek a zložiek mzdy. V políčku Platnosť aktualizácie od zadajte dátum, odkedy sa majú údaje z nových tabuliek zapísať do voľby Rola/Platy a mzdy a kliknite na tlačidlo Aktualizovať.

O ukončení aktualizácie systém užívateľa informuje zobrazením oznámenia Aktualizácia tarifných tabuliek a zložiek mzdy ukončená.
Funkciou Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy sa na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie zamení posledná platná tabuľka za novú tabuľku. Tá sa zapíše do políčka Tarifná tabuľka. Zároveň sa aktualizuje hodnota PAM položky Platová tarifa. Ak ste mali zadanú aj PAM položku Zvýšenie platovej tarify za prax, alebo iné položky, ktoré vychádzajú zo sumy platovej tarify, systém automaticky zaktualizuje hodnoty týchto položiek. Zároveň sa zaktualizujú sumy nápočtových položiek DEKRETOVANÝ PLAT MESAČNÝ CELKOM, DEKRETOVANÝ PLAT HODINOVÝ CELKOM a FUNKČNÝ PLAT.

Ako program postupuje pri spustení funkcie Zápis tarifných tabuliek a prepočet zložiek mzdy:

1. program načíta zoznam aktívnych rolí;

2. program zistí pre každú rolu aktuálne platnú tabuľku na záložke Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie;

3. program nahradí tabuľku s presne definovaným kódom napr. TAB8_03_12 novou tabuľkou s presne definovaným kódom napr. TAB8_03_13; to znamená, že ak je v políčku nejaká staršia tabuľka, ako posledná platná, tak k aktualizácii tarifnej tabuľky nedôjde;

4. program zapíše s dátumom uvedeným v políčku Dátum účinnosti tabuľku, číslo triedy a stupeň na záložku Rola/ Platy a mzdy / Platové zaradenie a zároveň prepíše hodnotu tarifného platu na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy;

5. program nakoniec zaktualizuje ostatné PAM položky na záložke Rola/Platy a mzdy/ Zložky mzdy, ktoré vychádzajú zo sumy tarifného platu.


Kontrolná riadková zostava Zaradenie zamestnancov

Po ukončení aktualizácie tarifných tabuliek si môžete pre kontrolu správneho zápisu priradenej tabuľky spracovať univerzálnu riadkovú zostavu Zaradenie zamestnancov, ktorú nájdete vo voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Zostavu spracujte k dátumu historickej platnosti novej tarifnej tabuľky.

Platová inventúra

Pre účely spracovania platovej inventúry je nadefinovaná riadková zostava Platová inventúra, dostupná vo voľbách Personálne údaje/ Riadkové zostavy a Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Riadkové zostavy. Aj túto zostavu spracujte k dátumu historickej platnosti novej tarifnej tabuľky.