Vytvorenie vyúčtovania výdavkov a náhrad za služobnú cestu

Po schválení cestovného príkazu môžu nastať spravidla 3 scenáre:

  1. Pracovná cesta sa neuskutočnila, napr. pre chorobu, úraz, zmenu okolností,... V takomto prípade užívateľ vyberie vo formulári cestovného príkazu tlačidlo Zrušiť/Stornovať alebo po rozkliknutí tlačidla Doplnky voľbu Stornovať. Cestovný príkaz prejde do stavu Stornovaný.
  2. Pracovná cesta sa uskutočnila. Užívateľ vyberie vo formulári cestovného príkazu alebo po rozkliknutí tlačidla Doplnky voľbu Vytvoriť vyúčtovanie. Rovnomenné tlačidlo je dostupné aj na paneli s tlačidlami v detaile cestovného príkazu po jeho otvorení. Treťou možnosťou je v zozname Prehľad príkazov a vyúčtovaní kliknúť na tlačidlo s ikonou „+“ v stĺpci Stav vyúčtovania. Touto akciou sa k cestovnému príkazu vytvorí tzv. formulár vyúčtovania v stave Rozpracované. Užívateľ ďalej pokračuje v jeho vypĺňaní. V určitých prípadoch je možné vyúčtovanie vytvoriť aj kopírovaním.
  3. Pracovná cesta sa uskutočnila a nevznikol nárok na preplatenie výdavkov. Správca aplikácie môže cestovný príkaz prepnúť do stavu Ukončené bez vyúčtovania.

Upozornenie: Nie je možné vytvoriť vyúčtovanie ak ešte nenastal deň začiatku pracovnej cesty, alebo ak nebola vyplatená či vrátená záloha.