Hromadné nahradenie položky

Vo voľbe Spracovanie miezd sa v časti Importy nachádza funkcia Hromadné nahradenie položky, ktorá umožňuje hromadne zapísať do mzdy na záložku Ručná úprava mzdy:

  • mzdovú položku s rovnakou sumou (napr. hromadne zapísať rovnakú sumu odmeny),
  • hromadne zmeniť sumu zapísanú v mzdovej položke na novú (napr. hromadne zmeniť sumu odmeny už zapísanú v mzde na novú sumu),
  • pridať hromadne inú mzdovú položku s rovnakou sumou, aká už je zapísaná v mzde v inej mzdovej položke (napr. hromadne zapísať mzdovú položku pre zálohu v rovnakej sume, aká už je v mzde zapísaná v mzdovej položke pre odmenu).

Funkcia tiež umožňuje hromadne zmeniť hodnotu vo vybranom políčku evidencie Osobné alebo Rola (napr. pri prechode väčšieho počtu zamestnancov do vybranej zdravotnej poisťovne).

UPOZORNENIE: Pri používaní funkcie Hromadné nahradenie položky na hromadnú zmenu údaju z evidencie Osobné, Rola buďte zvlášť opatrní, pretože zmenu nie je možné hromadne vrátiť naspäť. Pri chybnom použití funkcie budete musieť chybne zmenené záznamy upraviť ručne.

Kliknutím na voľbu Hromadné nahradenie položky sa otvorí formulár Hromadné nahradenie položky. Horná časť formulára slúži na definovanie funkcie hromadného nahradenia položky. Dolná časť formulára slúži na výber už nadefinovaného Filtra záznamov pre spracovanie (tzv. filter na rolách) a na spustenie spracovania hromadného nahradenia položky.

Definovanie funkcie Hromadné nahradenie položky

Funkcia sa definuje v dvoch políčkach: Dátová položka a Nová hodnota.

Dátová položka – kliknutím na tlačidlo s bodkami na konci políčka vstúpite do zoznamu dátových parametrov, v ktorom vyberiete tú dátovú položku, do ktorej chcete vpísať novú hodnotu pri hromadnom zápise.

Nová hodnota – kliknutím na tlačidlo s bodkami vstúpite do formulára Hodnota. Do tohto políčka môžete vybrať 3 typy hodnôt:

  • dátovú položku,
  • konštantu
  • alebo výraz.

Údaj v políčku Nová hodnota určuje, aká hodnota sa bude zapisovať do vybranej dátovej položky.

Príklady použitia jednotlivých typov novej hodnoty nájdete v príručke Personalistika a mzdy - I. časť v kapitole Príklady použitia jednotlivých typov novej hodnoty

Spracovanie hromadného nahradenia položky

Nadefinované nahradenie položky sa spustí kliknutím na tlačidlo Spracovať a následne rovnako, ako keď sa spracuje riadková užívateľská zostava.

Na záložke Všeobecné má užívateľ možnosť vybrať si formát kontrolnej výstupnej zostavy pdf, xlsx, csv.

Na záložke Triedenie je možné nastaviť zotriedenie záznamov vo výstupnej kontrolnej zostave.

Na záložke Filtrovanie je možné vybrať filter načítavania záznamov, prípadné definovať nový filter.

Ešte pred spustením hromadného nahradenia položky je možné zo zoznamu Záznamy pre tlač niektoré záznamy odstrániť postupom označiť záznam, kliknúť na tlačidlo Odstrániť. Kliknutím na pero na začiatku riadku je možné údaj o novej hodnote ešte pred spracovaním zmeniť.

Ak chcete, aby systém v kontrolnej výstupnej zostave, ktorá sa vytvorí po skončení hromadného nahradenia položky, zvýraznil tučným písmom niektoré záznamy, využite funkciu zvýraznenia riadku označeného záznamu. V zozname Záznamy pre tlač označte políčko na začiatku riadku vybraných záznamov a kliknite na tlačidlo Zvýrazniť. Vo výstupnej zostave budú riadky s označeným záznamom zobrazené tučným písmom.

Kliknutím na tlačidlo OK sa vykoná hromadné nahradenie položky resp. hromadný zápis položky a vytvorí sa kontrolná výstupná zostava, pomocou ktorej si môžete skontrolovať stav pred a stav po vykonaní funkcie.