Záložka Vzdelanie a prax

Na záložke Vzdelanie a prax môže užívateľ evidovať informácie o požadovanom vzdelaní a praxi.

  • Stupeň vzdelania – do údaju zadajte požadovaný (odporúčaný) stupeň vzdelania. Výberový zoznam je prepojený na needitovateľný systémový číselník Vzdelanie. Tento číselník sa využíva aj v module Personálne údaje a Spracovanie miezd na evidenciu úrovne vzdelania, napr. pre účely štatistík (Trexima,...).
  • Stupeň vzdelania - minimálny – do údaju zadajte požadovanú minimálnu úroveň vzdelania. Výberový zoznam je prepojený na rovnaký systémový číselník ako Stupeň vzdelania.
  • Odbor vzdelaniazadajte požadovaný odbor vzdelania (ak sa vyžaduje konkrétny študijný odbor, inak zadajte položku - nedefinovaný odbor vzdelania -). Výberový zoznam je previazaný na systémový needitovateľný číselník Odbory vzdelania – vyhláška ŠÚ, ktorý je spoločný aj pre moduly Personálne údaje a Spracovanie miezd.
  • Špecializácia, smer vzdelaniaúdaj je určený na zadanie vlastnej definície požadovanej špecializácie, resp. smeru vzdelania formou výberu z predvolených položiek. Zoznam je prepojený na užívateľsky editovateľný číselník Špecifikácia PM – smer vzdelania.
  • Špecializácia, smer vzdelania 2 – do údaju môžete zadať vlastnú definíciu požadovanej špecializácie, resp. smeru vzdelania formou voľného textu.
  • Praxzadajte požadovanú prax v rokoch;
  • Prax pri min. vzdelaní – zadajte požadovanú prax v rokoch pri minimálnom vzdelaní.