Import mimoevidenčných stavov

Mimoevidenčné stavy (ďalej len ME stav) sa v systéme Humanet pridávajú na záložku Osobné/ Ostatné/ ME stav. Z tejto záložky sa ME stav automaticky zapíše do mzdových kalendárov jednotlivých rolí, pričom užívateľ má možnosť výberom rolí ovplyvniť, do ktorých rolí sa ME stav zapíše.

Import typu Rola osoby – ME stav

Vo voľbe Import dát je dostupný typ importu Rola osoby - ME stav, ktorý je určený na hromadný zápis ME stavov, napr. pri spracovaní miezd. Importovať možno údaje zo súborov vo formáte xlsx, csv (oddelený čiarkou), csv (oddelený bodkočiarkou) a txt. Nový typ importu Rola osoby – ME stav umožňuje nadefinovať import ME stavov pre potreby výpočtu miezd, napr. z dochádzkového systému, s údajmi typ ME stavu, začiatok a koniec ME stavu, alebo pri prechode z iného softvéru do systému Humanet, kedy možno importovať navyše aj poznámku.

Definícia importu dát Vzorová definícia importu ME stavov (typ, začiatok, koniec)

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Import dát/ Definície importu je vzorová definícia importu ME stavu, ktorá môže slúžiť na hromadné pridávanie ME stavov do spracovania miezd, napr. z dochádzkového systému. Vzorová definícia je nastavená na import súboru vo formáte xlsx. Ako identifikátor roly je nastavený údaj ID roly.

Vyplnenie importného súboru

Importný súbor môžete vyplniť aj tak, že vo voľbe Import dát/ Spracovanie importu kliknete na tlačidlo Nový import, v políčku Definície importu vyberiete definíciu s importom ME stavov a kliknete na tlačidlo Vytvoriť nový súbor pre import.

Vytvorí sa súbor so zoznamom aktívnych rolí. V tomto zozname je potrebné v stĺpcoch pre importované údaje nastaviť formát Text. Hlavičku importného súboru nikdy nemeňte ani nemažte, pri importe identifikuje jednotlivé importované údaje.

Následne môžete jednotlivým zamestnancom pridávať údaje. Z číselníka S003014 Druh mimoevidenčného stavu do stĺpca TYP_ME_S_KOD zadáte kód príslušného typu ME stavu.

Do stĺpcov OD, DO zadáte začiatok, prípadne koniec ME stavu. Ak poznáte v aktuálnom mesiaci len dátum vzniku ME stavu, zadáte len ten (Banáš). Ak má zamestnanec súbeh pomerov, a ME stav má byť zapísaný na oba pomery, zapíšete ME stav na obe role (Dvojaká, Majerčík). Ak má zamestnanec ME stav len na jednom z pomerov, zadáte ME stav len do príslušnej roly (Banáš). Ak ME stav vznikol v niektorom z minulých mesiacov, a tento mesiac má byť ukončený, je potrebné zadať aj dátum vzniku ME stavu, aby program „našiel“ ten správny ME stav na ukončenie (Baránek). Ak mal zamestnanec v mesiaci dva ME stavy, pridáte do súboru riadok, do ktorého skopírujete id roly a meno, a vpíšete do neho údaje o druhom ME stave (Horník).

Vo vzorovej definícii je použitá maska pre dátumy d.M.yyyy, preto dátum vpisujte v tvare 5.6.2019.

Spracovanie importu

Pre spracovanie importu kliknite vo voľbe Spracovanie miezd/ Import dát na tlačidlo Nový import. Do políčka Definícia importu vyberte definíciu s importom ME stavov, a kliknite na tlačidlo Načítať súbor z disku.

Na záložku Záznam pre import sa zaradia záznamy určené na import, t.j. záznamy, ktoré systém vyhodnotí ako „importovateľné“.

Na záložku Záznamy vylúčené z importu sa zaradia záznamy, ktoré z nejakého dôvodu nie sú importovateľné. Najčastejšie tie záznamy, ktoré nemajú žiadne údaje na import. O dôvode vyradenia záznamu z importu systém informuje v stĺpci Poznámka.

Kliknutím na tlačidlo Importovať sa záznamy naimportujú na záložku Osobné/ Ostatné/ ME stav.

Hromadné vymazanie naimportovaných ME stavov

Aby mal užívateľ možnosť naimportované záznamy zo záložky Osobné/ Ostatné/ ME stav a zo mzdového kalendára hromadne odstrániť, zapracovali sme do funkcie Importu dát tlačidlo Vymazať. Tlačidlo Vymazať sa po načítaní údajov z importného súboru zobrazí len vtedy, ak má definícia importu označené políčko Nájsť existujúce dáta a vymazať ich.

Hromadné doplnenie alebo úprava dátumu ukončenia ME stavu

Rovnako ako u nemocí, aj v prípade ME stavov má užívateľ pri označenom políčku Nájsť existujúce dáta a vymazať ich v definícii importu možnosť hromadne doplniť ukončenie ME stavu, resp. zmeniť dátum ukončenia v záznamoch na záložke Osobné/ Ostatné/ ME stav. Podmienkou je, že importný súbor obsahuje ME stav rovnakého typu a s rovnakým začiatkom, ako je zadaný na záložke ME stav.