Spojenia

Parametre určujúce spôsob a formát vetvenia jednotlivých úrovní tlačeného organigramu, t.j. akým spôsobom sa podriadený objekt na danej úrovni pripojí k svojmu nadriadenému objektu v rámci tlače organigramu definujete na záložke Spojenia.

Ak do zoznamu Spojenia nepridáte žiaden záznam použije sa pri tlači organigramu defaultné (down) vetvenie (plná, čierna čiara šírky 1px). Ak do zoznamu spojení pridáte záznamy len pre vybrané úrovne, pri spracovaní organigramu sa na pripojenie ostatných úrovní aplikuje pravidlo, že objekty takejto úrovne sa pripoja k nadriadenému objektu rovnakým spôsobom ako je definované spojenie pre najbližšiu predchádzajúcu úroveň, napr. ak definujete spojenie pre 1. a 5. úroveň, tak pre 2. až 4. úroveň sa použije rovnaké nastavenie ako pre 1. úroveň.

Vlastnú definíciu spojenia pridáte do zoznamu kliknutím na tlačidlo Pridať. Otvorí sa modálne okno pre definovanie spojenia.

  • Úroveň stromu – zadajte, pre ktorú úroveň stromu je dané spojenie určené. Pre pripojenie objektov na tejto úrovni organigramu k ich „nadradenému“ objektu sa použije daná definícia spojenia. Pre každú úroveň je možné do zoznamu Spojenia pridať len 1 definíciu spojenia.
  • Názov položky – zadajte názov definície spojenia, ktorá sa bude zobrazovať v zozname spojení. Netlačí sa do organigramu.
  • Typ vetvenia – vyberte spôsob, akým sa budú objekty danej úrovne organigramu pripájať k „nadriadeným“ objektom predchádzajúcej úrovne. Defaultne je vybraný spôsob pripojenia „down“.

UPOZORNENIE: do typu vetvenia nie je možné zadať vetvenie typu Down on line v prípade, ak predchádzajúca alebo nasledujúca úroveň už má tento typ vetvenia zadaný.

  • Typ čiary – vyberte typ čiary spojnice – plná (defaultná hodnota), prerušovaná alebo bodkovaná.
  • Šírka čiary – zadajte šírku čiary spojnice (defaultná hodnota je 1px);
  • Farba čiary – zadajte farbu čiary spojnice (môžete zadať priamo kód farby v hexadecimálnom tvare, alebo si ju vyberte pomocou zobrazenej palety farieb). Defaultne je nastavená čierna farba (000000).