Prepínanie medzi obdobiami spracovania miezd

Vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia vo formulári Základné údaje o organizácii kliknite na tlačidlo Zmeniť vedľa políčka Aktuálne obdobie spracovania miezd.

Zobrazí sa zoznam už otvorených období spracovania miezd. Kliknutím na riadok vyberte obdobie, do ktorého sa chcete prepnúť. Výber uložte kliknutím na tlačidlo Zapísať.

Ak sa prepínate do niektorého z minulých období, systém automaticky nastaví stav databázy po prepočte.

Pri návrate do aktuálneho obdobia spracovania sa systém prepne do rovnakého statusu, z ktorého ste sa prepínali do minulých období.

UPOZORNENIE: Funkciu prepínania medzi obdobiami spracovania miezd majú možnosť využívať len tí užívatelia, ktorí pracujú v štandardnej databáze s jednou organizáciou typu Humanet.

UPOZORNENIE: Touto voľbou nie je možné otvoriť nové obdobia spracovania miezd. Tie sa otvárajú pomocou voľby Spracovanie miezd/ Prechod.

Informácia o aktuálne otvorenom období spracovania miezd sa zobrazuje v záhlaví okna systému Humanet a tiež po vstupe do voľby Spracovanie miezd.

UPOZORNENIE: Informácia v záhlaví okna sa zobrazí len pri nastavení typu obdobia spracovania Spracovanie miezd alebo Spracovanie dochádzky vo voľbe Užívateľ/ Užívateľský profil na záložke Obdobie spracovania.

UPOZORNENIE: Ak ste v mzde vykonali úpravu, ktorá má vplyv na údaje na záložku Nemoci/ Prerušenia, je potrebné opakovane vykonať prechod do nasledujúceho resp. nasledujúcich období, aby sa opravené údaje zapísali na túto záložku.

Ak ste opravovali údaje, ktoré sa týkajú záložiek Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok a Rola/ Zrážky/ Zrážky, zmeny oproti stavu pred opravou vykonajte na záložke v poslednom otvorenom mesiaci spracovania miezd. Ak ste opravovali údaje, ktoré sa týkajú záložky Rola/ ELDP/ Mesačné záznamy, údaje na tejto záložke znovu načítajte pomocou tlačidlo Generovať záznamy v poslednom otvorenom mesiaci spracovania miezd. Následným prechodom do ďalšieho mesiaca spracovania miezd sa opravené údaje uložia na záložky ako je uvedené v kapitole Možnosť odomknúť uzamknuté obdobie z voľby Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia.