Bankové operácie

Voľba Bankové operácie obsahuje voľby:

- Automatizované generovanie príkazov na úhradu, v ktorej sa definujú parametre jednotlivých prevodných príkazov, a z ktorej sa spúšťa spracovanie zoznamu platieb na úhradu,

- Úhrada príkazov na úhradu, v ktorej sa ukladajú spracované zoznamy platieb, ktoré sa spracovávajú do súborov kompatibilného média jednotlivých bánk.

Definovanie procesov (parametrov prevodného príkazu)

Pred prvým spracovaním prevodného príkazu je potrebné nadefinovať proces pre spracovanie prevodného príkazu. Podľa toho, aké typy platieb sa majú do prevodného príkazu zahrnúť, je možné vytvoriť rôzne procesy. Užívateľ má možnosť spracovávať jediný prevodný príkaz, ktorý bude obsahovať všetky mesačné platby vyplývajúce z výpočtu miezd. Môže si však platby rozdeliť do niekoľko prevodných príkazov, napr. výplaty a zrážky zamestnancov zahrnie do jedného prevodného príkazu, a platby dane a odvodov do druhého.
Pred vytvorením prvej definície prevodného príkazu odporúčame vyplniť identifikačné údaje platieb (číslo účtu, VS, ŠS, KS) do jednotlivých inštitúcií v organizácii typu zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie na záložke Účty.
Vo voľbe Automatizované generovanie príkazov na úhradu sa nachádza vzorová predpripravená definícia prevodného príkazu. Predpripravená preto, že síce obsahuje všetky potrebné generátory bankových operácií pre spracovanie všetkých platieb z miezd, ale neobsahuje identifikátory platieb jednotlivých inštitúcií, s ktorými užívateľ komunikuje.

Zoznam generátorov bankových operácií môžete upraviť pomocou tlačidiel Odstrániť/ Pridať.
Nový proces
pridáte tlačidlom Pridať

Kód, Skratka, Názov – uvedie sa ľubovoľný kód, skratka a názov nového procesu.
Spracovateľ – vyberie sa prednastavený spracovateľ výstupu. Napr. ak máte účet vo VÚB a prevodné príkazy realizujete elektronicky cez kompatibilné médium, vyberte spracovateľa Kompatibilné médium - VÚB. Systém pri spracovaní prevodného príkazu ponúkne túto voľbu v zozname Spracovatelia ako prvú.

Účet – do políčka sa vyberie firemný účet, z ktorého sa budú realizovať platby definovaného prevodného príkazu.

Generátory bankových operácií – pri definovaní nového procesu sa po kliknutí na Zapísať zobrazí tabuľka Generátory bankových operácií. Do tabuľky sa pridajú požadované generátory.
Štandardne sa pridávajú tieto generátory:
Daň preddavková – generátor spracuje prevodný príkaz na Finančnú správu SR so sumou preddavkovej dane zo závislej činnosti.
Daň zrážková – dividendy – generátor spracuje prevodný príkaz na Finančnú správu SR so sumou 7% zrážkovej dane z dividend, ak sa v organizácii vyplácajú.
Daň zrážková - 19% - generátor spracuje prevodný príkaz na Finančnú správu SR so sumou 19% zrážkovej dane, ak sa príjmy zdaňované touto daňou vyplácajú.
Daň zrážková - 35% - generátor spracuje prevodný príkaz na Finančnú správu SR so sumou 35% zrážkovej dane, ak sa príjmy zdaňované touto daňou vyplácajú.
Zdravotné poistenie – generátor spracuje prevodné príkazy do jednotlivých zdravotných poisťovní so sumou mesačného preddavku poistného zamestnanca, sumy poistného z dividend, a ročne so sumou nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
Sociálne poistenie – generátor spracuje prevodný príkaz do Sociálnej poisťovne so sumou poistného z pravidelných príjmov.
Sociálne poistenie § 139b - generátor spracuje prevodný príkaz do Sociálnej poisťovne so sumou poistného z nepravidelných príjmov.
Zrážky – generátor spracuje prevodné príkazy so sumami výplat a zrážok zamestnancov.
Platby šekových a e-poukážok – generátor spracuje prevodný príkaz do Poštovej banky a Slovenskej pošty pri nastavení posielania platieb E-poukážkou a šekovou poukážkou.
Potom, ako sa do zoznamu Generátory bankových operácií pridali požadované generátory, je potrebné doplniť identifikačné údaje prijímateľov platieb vo všetkých generátoroch okrem generátora Zrážky. Ten čerpá identifikačné údaje z dodatkových parametrov uložených vo vypočítanej mzde. Dodatkové parametre systém zapisuje pri prepočte mzdy z údajov definície zrážok v evidencii Rola.
UPOZORNENIE:
Po zadaní alebo po zmene niektorého z identifikačných údajov platby na to, aby sa nové údaje použili v aktuálnom spracovaní prevodného príkazu, musí sa najprv spustiť prepočet mzdy. Prevodný príkaz za ten-ktorý mesiac sa totiž spracováva s identifikačnými údajmi zapísanými do mzdy pri prepočte a nie z údajov na záložke Spôsob výplaty, resp. Zrážky.

Vstúpte do údajov každého generátora a údaje doplňte. Ak ich máte zadané v údajoch príslušnej inštitúcie vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie môžete tak urobiť pridaním príslušného účtu cez tlačidlo s bodkami na konci políčka Účet.

UPOZORNENIE: Parametre každého z existujúcich generátorov bankových operácií stačí nadefinovať iba raz. Tieto sa použijú pri pridávaní generátora do ďalšieho nového procesu. Napr. ak ste už raz nadefinovali identifikáciu platby pre preddavkovú daň do generátora Daň preddavková, pri pridaní tohto generátora do nového procesu už sú údaje o platbe v generátore vyplnené.