Dochádzka - Dochádzkové odchýlky

Na záložke Dochádzka sú dve záložky: Dochádzkové odchýlky – záložka na pridávanie dochádzkových odchýlok do mzdového kalendára, a Individuálna pracovná doba – záložka na úpravu plánu pracovnej doby v mzdovom kalendári.

Záložka Dochádzka/ Dochádzkové odchýlky slúži na evidenciu dochádzky zamestnanca ako alternatíva k jej zadávaniu do mzdového kalendára na záložke Mzdy/ Kalendár.

Evidencia údajov o dochádzke na záložke Dochádzkové odchýlky má niekoľko výhod: .

  • Umožňuje zadávať dochádzkové odchýlky aj do mesiaca, ktorý ešte nie je otvorený. Napríklad aktuálne obdobie spracovania miezd je september, ale na záložke Dochádzkové odchýlky už je možné zadávať dovolenky, návštevu lekára a iné dochádzkové odchýlky za mesiac október.
  • Spustením prvého hromadného prepočtu miezd, ktorý v sebe zahŕňa aj tzv. inicializáciu miezd, sa pri načítaní údajov do mzdového kalendára načítajú aj údaje zo záložky Dochádzkové odchýlky, t.j. zapíšu sa na záložku Mzdy/ Kalendár. Je to preto, že pri spustení inicializácie miezd sa na záložku Mzdy/ Kalendár najprv načíta kalendár prednastavený na záložke Pracovné zaradenie a následne sa do načítaného kalendára zapíšu všetky dochádzkové odchýlky zadané na záložke Dochádzkové odchýlky. To tiež zabezpečí, že pri opakovanom spustení inicializácie na role sa zadané dochádzkové odchýlky zo záložky Mzdy/ Kalendár nevymažú, ako je tomu pri dochádzkových odchýlkach zadaných priamo zo záložky Mzdy/ Kalendár.

V hornej časti formulára záložky Dochádzkové odchýlky sa zobrazuje informácia o skutočných zostatkoch dovolenky k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádza aktuálne otvorenému obdobiu spracovania miezd, t.j. údaje zo záložky Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok.

Stredná časť formulára Dochádzkové odchýlky slúži na výber obdobia pre zobrazenie a zadávanie údajov o kalendárnych zmenách. Predvolene sa zobrazuje začiatok a koniec aktuálne otvoreného obdobia spracovania miezd. Ak potrebujete zadávať údaje do „budúceho“ obdobia, zadajte dátumy Od, Do a kliknite na tlačidlo Načítať dáta. Následne môžete začať zadávať údaje aj do budúceho mesiaca.

Pre pridanie kalendárnej zmeny kliknite na tlačidlo Pridať v záhlaví tabuľky Dochádzkové odchýlky. Zobrazí sa modálne okno Dochádzková odchýlka. V okne má užívateľ možnosť vybrať prepínač Zadať dochádzkovú odchýlku na viac dní a Zadať dochádzkovú odchýlku na jeden deň.

Ak chcete pridávať napr. dovolenku na viac dní, ponechajte prepínač Zadať dochádzkovú odchýlku na viac dní, v políčku Typ kalendárnej zmeny vyberte Dovolenka a do políčok Od, Do zadajte začiatok a koniec obdobia.

Ak chcete pridávať napr. lekára na časť dňa vyberte prepínač Zadať dochádzkovú odchýlku na jeden deň a v políčku Typ kalendárnej zmeny vyberte dochádzkovú odchýlku (kalendárnu zmenu), ktorú chcete do kalendára pridať.

Pri pridávaní kalendárnej zmeny na jeden deň môžete vybrať: 

  • prepínač Celý deň - vtedy sa kalendárna zmena zapíše na celý deň podľa začiatku a konca zmeny v priradenom turnuse
  • prepínač 1. polovica dňa –vtedy sa kalendárna zmena zapíše od začiatku zmeny do polovice zmeny
  • prepínač 2. polovica dňa – vtedy sa kalendárna zmena zapíše od polovice zmeny do konca zmeny
  • prepínač Čas a do políčka Čas od, Čas do zapísať začiatok a koniec kalendárnej zmeny

Kalendárne zmeny je možné označením záznamov a kliknutím na tlačidlo Odstrániť z tabuľky Dochádzkové odchýlky odstrániť.

UPOZORNENIE: Začiatok a koniec kalendárnych zmien určuje začiatok a koniec zmeny v pracovnom kalendári, ktorý je zamestnancovi priradený (záložka Pracovné zaradenie) v čase pridávania dochádzkovej odchýlky. Ak najprv pridáte kalendárne zmeny na záložku Dochádzkové odchýlky a až následne zmeníte kalendár v políčku Obraz turnusu na záložke Pracovné zaradenie, začiatok a koniec zmeny v kalendári nemusí súhlasiť so začiatkom a koncom zapísanej kalendárnej zmeny.


Príklad: Kalendárna zmena dovolenka bola pridávaná v čase, keď mal zamestnanec priradený 4 hodinový kalendár (od 8:00 do 12:00). Následne bol zamestnancovi priradený 8-hodinový pracovný kalendár (od 8:00 do 16:00). Po inicializácii sa zapísali zmeny nového 8 hodinového kalendára, ale do nich sa zapísali pôvodne zadané údaje na záložke Dochádzkové odchýlky, napr. celodenná dovolenka 4 h. V tomto prípade je potrebné kalendárne zmeny zadané na záložke Dochádzkové odchýlky pridať znova, aby sa celodenné zmeny preberali z aktuálne platného mzdového kalendára.


Pri pridávaní dochádzkových odchýlok na záložku Dochádzkové odchýlky je zapracovaná kontrola, ktorá užívateľa upozorní na to, že v zozname záznamov Dochádzkové odchýlky sú záznamy zadané na dni voľna, resp. sviatku. Napr. kalendárna zmena Dovolenka sa do mzdového kalendára na dni voľna a sviatku nezapíše, ale napr. kalendárna zmena Absencia áno. Pomocou tejto kontroly môže užívateľ kalendárne zmeny, ktoré sa do mzdového kalendára nezapíšu, zo zoznamu Dochádzkové odchýlky odstrániť, a tak mu tento zoznam (napr. spracovaný do xlsx zostavy cez voľbu Doplnky/ Export do excelu) môže slúžiť ako istá zjednodušená forma evidencie dochádzky.


NÁŠ TIP: Ak si užívateľ zadáva na záložke Dochádzkové odchýlky dochádzkové odchýlky len na pracovné dni, môže si spracovať prehľad kalendárnych zmien zadaných vo viacerých mesiacoch, prípadne za vybrané obdobie.

Zadaním dátumov do políčok Od, Do a kliknutím na tlačidlo Načítať dáta sa načítajú záznamy do tabuľky Dochádzkové odchýlky. Kliknutím na Doplnky/ Export do excelu sa záznamy v tabuľke spracujú do xlsx súboru.


VIDEONÁVODY na stránke www.humanet.sk

Video: Dochádzkové odchýlky

Video: Mzdový kalendár