Prezeranie definície pracovného miesta

Pre zobrazenie si vlastností konkrétneho pracovného miesta zaradeného v schéme kliknite na tlačidlo s perom na začiatku riadku s daným pracovným miestom. Zobrazí sa modálne okno definície tohto miesta v schéme – stav údajov platný ku dňu, ku ktorému je schéma zobrazená.

Vo vrchnej časti modálneho okna sa zobrazuje identifikácia aktuálneho pracovného miesta, schémy, v ktorej je zaradený, identifikácia jeho nadradeného objektu v schéme a identifikácie špecifikácie pracovného miesta, ktorú má dané pracovné miesto v jeho definícii v „číselníku“ pracovných miest priradenú ku dňu, ku ktorému sa schéma zobrazuje.

Definíciu nadradeného objektu, aktuálneho pracovného miesta a špecifikácie pracovného miesta v ich evidencii („číselníku“) si môžete zobraziť aj priamo z tohto modálneho okna kliknutím na tlačidlo s perom vedľa údaju s identifikáciou daného objektu. Zobrazí sa definícia daného objektu – stav údajov platný ku dňu, ku ktorému sa schéma zobrazuje.

UPOZORNENIE: Pri zobrazení definície útvaru, pracovného miesta, či priradenej špecifikácie pracovného miesta cez definíciu pracovného miesta v schéme systém tiež zohľadňuje prístupové práva užívateľa na tieto evidencie, inak povedané, ak máte niektorú z týchto evidencií dostupnú v režime „na čítanie“, nie sú údaje v definícii z danej evidencie editovateľné; ak na danú evidenciu nemáte ani len právo na čítanie, nie je tlačidlo pre zobrazenie definície z danej evidencie cez schému aktívne, a podobne.

Kliknutím na tlačidlo Zrušiť alebo krížik v pravom hornom rohu modálneho okna zobrazenú definíciu objektu z jeho „číselníka“ zatvoríte (t.j. vrátite sa späť do definície pracovného miesta ako uzla schémy).

Údaje evidované o daných typoch objektov v ich „číselníku“ sú popísané v kapitole venovanej danej evidencii (organizačný útvar - Pridanie/Editácia útvaru, pracovné miesto - Pridanie/Editácia pracovného miesta, špecifikácia pracovného miesta  - Pridanie/Editácia špecifikácie).

V strednej časti modálneho okna s definíciou pracovného miesta v schéme sa zobrazujú ďalšie vlastnosti daného pracovného miesta ako uzla schémy, ktoré sú evidované priamo v organizačnej štruktúre. Ak máte právo na editáciu organizačných schém, môžete tieto údaje editovať.

Tieto údaje reprezentujúce vlastnosti pracovného miesta ako uzla v schéme, ako aj tabuľka Zamestnanci a funkcia História zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti modálneho okna sú bližšie popísané v kapitole Pridanie pracovného miesta do schémy