Výkaz ÚPSVaR

Vo voľbe Výkaz ÚPSVaR je možné spracovať Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Výkaz sa spracuje do listinnej podoby v pdf formáte.

UPOZORNENIE: Na záložke Osobné/ Poistenia/ Invalidita neodporúčame evidovať osoby s invaliditou do 40 %. Jednak preto, že tieto osoby majú úľavu len na zdravotnom poistení (polovičnú sadzbu), čo stačí zadať na záložke ZPS hodnotou áno, a jednak preto, že na záložke sú v súčasnej dobe len voľby Do 70 % (ČID) a Nad 70 % (ID), a tak nie je možné odlíšiť osoby s invaliditou do 40 % a nad 40 %, čo spôsobí, že sa osoby s invaliditou do 40 % nesprávne započítajú do ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania pre ÚPSVaR.

Spracovanie výkazu

Výkaz je možné spracovať vždy za uplynulý kalendárny rok. V spracovaní výkazu je zapracovaná história tlačiva výkazu, t.j. za každý rok (od roku 2014) je možné spracovať výkaz na predlohe, ktorá platila pre daný rok.
Zostava rešpektuje nastavenie Filtra mzdového rozúčtovania, ktorý je možné zapnúť konštantou, viď. kapitola Spracovanie zostáv za vybrané záznamy.

Kliknutím na voľbu sa zobrazí zoznam rokov. Po výbere roka sa načítajú údaje a otvorí formulár Ročný výkaz o plnení povinného podielu. Načítané údaje výkazu ÚPSVaR je možné upraviť. Pre výpočet celkového odvodu sa klikne na tlačidlo Prepočítať. Súčasťou spracovania výkazu je možnosť spracovať ako prílohu zoznam zamestnancov so ZPS.

Možnosť uložiť súbor pdf do priečinka Dočasné súbory užívateľa a ukladaný súbor zaheslovať

Štandardne sa pri spracovaní výkazu pdf súbor užívateľovi zobrazí v príslušnom programe (Adobe Reader), pričom následne môže súbor uložiť. Užívateľ má možnosť súbor pdf uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní, pričom súbor môže pred uložením zabezpečiť heslom. Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK spustí spracovanie výkazu.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Prvky formulára Ročný výkaz o plnení povinného podielu

Názov, Ulica, číslo, PSČ, obec, Číslo účtu – údaje pobočky ÚPSVaR SR, do ktorého sa výkaz odovzdáva.

Dátum úhrady – načíta sa aktuálny systémový dátum.

Vyplnil, Telefón, E-mail - meno a kontakty osoby, ktorá výkaz vyplnila. Údaje sa načítajú automaticky z kontaktu typu Mzdár zadaný v spracovateľskej organizácii na záložke Kontakty vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. Ak je kontaktov tohto typu viac, systém vyberie ten, ktorý je označený ako Hlavný kontakt.

Účet - do políčka sa vyberie účet organizácie.

Údaje v prvom riadku a v riadkoch B1, B2 je možné skontrolovať podľa riadku štatistiky P2-04 spracovanej za celý rok:

2 - priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

4 - zamestnanci z r. 2 so zdravotným postihnutím I (ZPI))

5 - zamestnanci z r. 2 so zdravotným postihnutím II (ZPII))

Kontrolný zoznam zamestnancov zahrnutých do výkazu ÚPSVaR

V spracovaní výkazu je od roku 2016 k dispozícii možnosť spracovať zoznam zamestnancov so ZPS zahrnutých do výkazu. Ak chcete spracovať výkaz aj so zoznamom zamestnancov, označte políčko Vytvoriť zoznam zamestnancov so ZPS.

Zoznam obsahuje vždy len údaje týkajúce sa aktuálne spracovaného roka. Radenie záznamov v zozname je nasledovné: najprv sú abecedne zoradení zamestnanci zahrnutí do riadku B1 výkazu, a potom zamestnanci zahrnutí do riadku B2 (pozn. nezabudnite, že v riadku B2 sa počet zamestnancov násobí tromi).

V stĺpci Trvanie invalidity je uvedená platnosť položky invalidity v období príslušného roka. V stĺpci Trvanie pomeru je uvedená platnosť pracovného pomeru v období príslušného roka.