Import ostatných dát

V súčasnej dobe sú k dispozícii tieto typy importu dát:

S003751, Osoba – import údajov do vybraných častí evidencie Osobné

S003771, Rola osoby – import údajov do vybraných častí evidencie Rola osoby

S003775-2, Rola osoby - pracovné zaradenie - import údajov na zálaožku Rola/Identifikácia/ Pracovné zaradenie

S003780, Rola osoby - platové zaradenie – import údajov na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie

S003785, Rola osoby – dovolenka – import údajov na záložky Rola/ Dovolenky/ Parametre a Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok

S003909-1, Rola osoby - dovolenka - pravd. priemer – import údajov do tabuľky Ďalšie sumy na započítanie do pravdep. priemeru na záložke Rola/ Dovolenky/ Priemer na dovolenku, ktorá sa zobrazí pri zapnutí konštanty, viac sa dočítate v kapitole Možnosť nastaviť rôzny spôsob výpočtu pravdepodobného priemeru mesačne odmeňovaného zamestnanca v príručke Mzdové položky v systéme Humanet.

S003788, Mzdová položka – import mzdových položiek, popísaný v I. časti užívateľskej príručky Humanet –Personalistika a mzdy.

S003793, Zrážka – import údajov na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky

S003914, Rola osoby - spôsob výplaty – import na záložku Rola/ Zrážky/ Spôsob výplaty

S003855, Rola osoby - zdravotné poistenie – import údajov na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie

S003857, Rola osoby - štatistické číselníky – import na záložku Rola/ Identifikácia/ Štat. číselníky

S003932, Rola osoby - miesto výkonu práce - import na záložku Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie
S003933, Rola osoby - absolvované prehliadky - import na záložku Rola/Lekárske prehliadky/ Absolvované prehliadky
S003934, Rola osoby - požadované prehliadky - import na záložku Rola/Lekárske prehliadky/ Požadované prehliadky
S003935, Rola osoby – faktory pracovného prostredia - import na záložku Rola/ Ostatné/ Kategorizácia prác

S003936, Rola osoby - Osobný spis - Základné dokumenty - import na záložku Rola/ Osobný spis/ Základné dokumenty
S003937, Rola osoby - Osobný spis - Ostatné dokumenty - import na záložku Rola/ Osobný spis/ Ostatné dokumenty

S003942, Rola osoby - - import na záložku Rolvýpisy z registra trestova/ Ostatné/ Výpisy z registra trestov
S003781, PAM položka - import na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy

S003881, Rola osoby - PAM položka – import na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy

S003882, Rola osoby - PAM položka s poznámkou - import na záložku Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy

S003762, Rola osoby - ME stav – import na záložku Osobné/ Ostatné/ ME stav

S003795, Nemoc role osoby – import na záložku Osobné/ Nemoci

S002701, Útvar – import do číselníka Útvary

S002702, Stredisko – import do číselníka Strediská

S002703, Pracovné miesto – import do číselníka Pracovné miesta

S002704, Funkcia – import do číselníka Funkcie

S003736, Typ lekárskej prehliadky - import do číselníka Typ lekárskej prehliadky

Príklad importu S003882, Rola osoby - PAM položka s poznámkou

Dátová skupina obsahuje len dátové parametre Kód PAM položky, Hodnota a Poznámka, a je určená na import PAM položiek aj spolu s poznámkou do políčka Poznámka.

Definícia importu môže vyzerať napríklad takto:

KÓD PAM POLOŽKY - zadajte alfanumerický kód zo zoznamu PAM položky vo voľbe Pomocné data PAM, 

HODNOTA - zadajte hodnotu PAM položky,

POZNÁMKA - zadajte poznámku. 

Import PAM položky sa vykoná k historickému dátumu, ktorý si nastavíte v políčku Dátum historickej platnosti importu pri importe súboru. Ak importovaná PAM položka na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy už bola pridaná, táto sa k dátumu historickej platnosti importu aktualizuje. Ak importovaná PAM položka na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy nebola pridaná, importom sa pridá.

UPOZORNENIE: Pomocou tohto typu importu je možné aj prepisovať sumy v PAM položkách, ktoré už na záložke Rola/ Platy a mzdy / Zložky mzdy sú zadané, a to s historickou platnosťou zadanou pred spustením importu do políčka Dátum historickej platnosti importu.

Príklad importu S003793, Zrážka

Dátová skupina obsahuje vybrané údaje týkajúcich sa zrážok, napr. Čiastka, Zostatok, Platnosť od, Platnosť do, Spôsob platby.

Definícia importu môže vyzerať napríklad takto:

KÓD ZRÁŽKY - zadajte kód zrážky zo zoznamu Typy zrážok vo voľbe Pomocné data PAM/ Typy zrážok

PLATNOSŤ OD, PLATNOSŤ DOStĺpce, do ktorého sa budú vpisovať dátumy Platnosť od, Platnosť do musia mať nastavený formát bunky Text. Je to preto, že excel pri vyhodnotení formátu údaju ako dátum tento zmení na číselný reťazec, ktorý následne import nie je schopný zmeniť späť na dátum. To znamená, že pre účely importu musí byť dátum zadaný ako textový reťazec, ktorý systém následne nastavením formátu dátumu v definícii importu zmení na dátum.
Vo vzorovej definícii je použitá maska d.M.yyyy, preto dátum vpisujte v tvare 1.7.2022.

BANKOVÝ ÚČET ČÍSLO- Pri importe čísla bankového účtu v zrážke nie je potrebné definovať samostatne stĺpce pre číslo účtu v tvare BBAN aj v tvare IBAN. Stačí zadať len jeden z nich, podľa toho, aké údaje má užívateľ k dispozícii. Ak sa do definície importu zadá číslo účtu v tvare IBAN, pomocou metódy konverzie sa vyplnia všetky ostatné políčka prvku Číslo účtu. To isté platí pri zadaní čísla účtu v tvare BBAN. Pri importe čísla účtu v tvare BBAN sa zapisuje automaticky údaj do políčka SWIFT kód (BIC).
Pozn. Pri type importu S003793, Zrážka sa dá importovať Spôsob platby len Na účet - prevodným príkazom. V definícii importu pri výbere spôsobu platby Bankový účet a kód banky oddelený lomkou - organizácia zadávajte do súboru účet vašej organizácie zadaný na záložke Účty v organizácii typu HUMANET.

KONŠTATNÝ SYMBOL a VARIABILNÝ SYMBOL -
 v súbore xlsx zadávajte ako formát Text

Príklad importu S003751, Osoba

V príklade je definícia importu pri zmene zdravotnej poisťovne.  Túto definíciu môžete použiť napr. pri hromadnej zmene zdravotnej poisťovne.

Definícia importu môže vyzerať takto:

KÓD POISŤOVNE - vpíšte kód poisťovne zo zoznamu organzácií vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie. 

PLATNOSŤ OD - vo vzorovej definícii je použitá maska d.M.yyyy, preto dátum vpisujte v tvare 1.7.2022. Formát bunky musí byť nastavený ako Text.

Zmena sa zapíše na záložku Osobné/Poistenia/Zdravotná poisťovňa. Ak na záložke Osobné/Poistenia/Zdravotná poisťovňa bol platný záznam o zdravotnej poisťovni, tomuto záznamu systém automaticky ukončí platnosť.