Daňové výkazy

Načítanie údajov

Vo voľbe Daňové výkazy je možné spracovať mesačný daňový prehľad, oznámenie o zrážkovej dani a ročné daňové hlásenie pre Finančnú správu SR. Výkazy v listinnej podobe sa spracujú do pdf formátu. Výkazy v elektronickej podobe sa spracujú v xml formáte.

Spracovanie daňových výkazov všeobecne

Kliknutím na voľbu Daňové výkazy sa otvorí formulár Obdobie spracovania, v ktorom sa nachádzajú roky, v ktorých bolo aspoň v jednom mesiaci spustené spracovanie miezd.

Kliknutím na OK sa otvorí formulár pre rok, ktorý je označený. Vo formulári sa nachádzajú voľby na spracovanie výkazov. Podľa toho, ktoré z daňových výkazov je v danom roku dostupné na spracovanie, zobrazia sa vo formulári Spracovanie daňových výkazov za rok... časti MESAČNÝ DAŇOVÝ PREHĽAD, OZNÁMENIE O ZRÁŽ. DANI a ROČNÉ DAŇOVÉ HLÁSENIE.

V každom roku sú dostupné tie formuláre a štruktúra daňových výkazov, ktoré boli platné v danom roku. Preto môže byť zoznam volieb v jednotlivých rokoch rôzny.

Ukladanie pdf súboru daňových výkazov a možnosť ich zaheslovania

Štandardne sa pri spracovaní daňových výkazov pdf verzia výkazu užívateľovi zobrazí v príslušnom programe (Adobe Reader), pričom následne je možné súbor uložiť, a xml verzia sa priamo uloží do priečinka Dočasné súbory užívateľa. Užívateľ môže uložiť do priečinka Dočasné súbory užívateľa priamo pri spracovaní aj pdf verziu výkazu, a dokonca ju môže pred uložením zabezpečiť heslom. Pre tento účel sa použijú označovacie políčka Namiesto zobrazenia uložiť súbor do priečinka Súbory užívateľa a Zaheslovať PDF súbor a políčko pre zadanie hesla. Následne sa tlačidlom OK vstúpi do samotného spracovania daňových výkazov.

Tento postup je vhodný napr. v prípade, že užívateľ chce súbory z voľby Dočasné súbory užívateľa poslať hromadne e-mailom pomocou funkcie Doplnky/ Odoslať označené súbory e-mailom, viac o funkcii v kapitole Hromadné posielanie súborov e-mailom.

Mesačný daňový prehľad

Nie každý rok obsahuje rovnaké voľby alebo usporiadanie volieb. V tejto verzii príručky je popísané spracovanie mesačného prehľadu za rok 2019. Principiálne je však spracovanie rovnaké aj za predchádzajúce roky.

Načítanie údajov

Aby bolo možné spracovať mesačný daňový prehľad je najprv potrebné načítať údaje, ktoré vykonajú „vertikálne“ aj „horizontálne“ výpočty určené tlačivom mesačného daňového prehľadu (vertikálny výpočet napr. preplatok z ročného zúčtovania dane sa vysporiada z preddavkovej dane, v mesiaci najviac do výšky sumy preddavkovej dane, alebo suma daňového bonusu sa vysporiada z preddavkovej dane; horizontálny výpočet napr. suma daňového bonusu vyplatená v mesiaci z prostriedkov zamestnávateľa sa automaticky presúva do ďalšieho mesiaca, kde sa môže vysporiadať z ďalšej preddavkovej dane, alebo rozpúšťanie preplatku z ročného zúčtovania dane cez mesiace až do konca roka).

Načítané údaje sa použijú nielen na spracovanie mesačného daňového prehľadu, ale aj na spracovanie I.-III. časti ročného daňového hlásenia.

Po kliknutí na voľbu Načítanie údajov sa zobrazí formulár Načítanie údajov, v ktorom systém automaticky označí aktuálne otvorený mesiac spracovania miezd, a ak je to mesiac, v ktorom je možné požiadať o vyplatenie daňového bonusu, daňového bonusu na zapl. úroky, resp. o zamestnaneckú prémiu vyplatenú z prostriedkov zamestnávateľa, označia sa aj príslušné políčka.

Ak potrebujete dodatočne načítať údaje za iný, ako aktuálne otvorený mesiac spracovania miezd, označte ho. Označiť môžete aj viac mesiacov, za ktoré chcete údaje načítať, napr. všetky mesiace vybraného štvrťroka.

Ak je označený tretí mesiac príslušného štvrťroka, systém automaticky označí aj políčka požiadať o daňový bonus... a požiadať o zamestnaneckú prémiu..., keďže zamestnávateľ môže o vrátenie sumy daňového bonusu a zamestnaneckej prémie, vyplatených z vlastných prostriedkov, požiadať vždy len na konci štvrťroka. V ostatných mesiacoch štvrťroka sú políčka neoznačené, a systém sumu daňového bonusu a zamestnaneckej prémie automaticky „posúva“ do ďalšieho mesiaca na zníženie preddavkovej dane. Ak aj užívateľ políčka požiadať o daňový bonus... a požiadať o zamestnaneckú prémiu... v prvých dvoch mesiacoch štvrťroka označí, načítanie vždy prebehne rovnako, teda systém ich automaticky „posunie“ do ďalšieho mesiaca.

Ak o vrátenie sumy daňového bonusu a zamestnaneckej prémie, vyplatených z vlastných prostriedkov zamestnávateľa, v danom štvrťroku nechcete požiadať, lebo si o túto sumu chcete ponížiť preddavkovú daň v ďalšom mesiaci, resp. štvrťroku, políčka odznačte.

Kliknutím na ktorýkoľvek riadok stĺpca sa otvoria na editáciu riadky príslušného stĺpca. Nie všetky údaje v stĺpci sú editovateľné, keďže v nich prebieha automatický výpočet.

UPOZORNENIE: Pri opätovnom spustení voľby Načítanie údajov sa ručne upravené údaje prepíšu.

Po načítaní údajov sa v prvých mesiacoch roka zobrazí formulár Úprava údajov, ktorý slúži na úpravu súm daňového preplatku/nedoplatku a súm daňového bonusu z ročného zúčtovania dane za každý kalendárny mesiac načítavania údajov.

UPOZORNENIE: Údaje do tohto formulára vpisujete len v prípade, že vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania dane bolo vykonané mimo výplat (položky neboli zapísané do vstupného mzdového záznamu a následne nebol spustený prepočet mzdy).

Tieto opravy sa pripočítajú do riadku RZD preplatok (-) / nedoplatok (+) celkový, do riadku DB z RZD (položka Vyrovnanie daň. bonusu (+) na vyplatenie / (-) na vybratie), do riadku DB na zapl. úroky z miezd (položka Vyrovnanie DB na zapl. úroky (+) na vyplatenie / (-) na vybratie) a do riadku zam. prémia z miezd (položka Zam. prémia (+) na vyplatenie / (-) na vybratie).

Po načítaní údajov sa otvorí formulár Spracovanie údajov s tabuľkou Rekapitulácia dane – tzv. tabuľka daňových výkazov.

Pri načítaní údajov systém postupuje podľa metodiky vysporiadavania preplatkov/nedoplatkov RZD, daňového bonusu podľa § 33 a § 33a a zamestnaneckej prémie z preddavkovej dane určenej zákonom a tlačivom mesačného prehľadu. Tak napríklad pri vysokom preplatku z ročného zúčtovania dane systém túto sumu dokáže automaticky „rozpúšťať“ z preddavkovej dane až do konca zdaňovacieho obdobia, teda do konca roka. Mesačne tak robí nanajvýš do sumy preddavkovej dane. Daňový bonus resp. zamestnaneckú prémiu vysporiadava z preddavkovej dane až po odpočítaní preplatkov z RZD. Podľa usmernenia FS SR sa tak má postupovať preto, že kým o vrátenie preplatku z RZD môže zamestnávateľ požiadať až po skončení zdaňovacieho obdobia, tak o vrátenie sumy daňového bonusu resp. zamestnaneckej prémie, vyplatených z vlastných prostriedkov zamestnávateľa, môže zamestnávateľ požiadať už po skončení najbližšieho štvrťroka.

UPOZORNENIE: Načítanie údajov nerešpektuje ani nastavenie Filtra na rolách ani nastavenie Filtra s parametrami rozúčtovania.

Automatické načítanie údajov pri spracovaní prevodného príkazu na daň

Ak je stĺpec v tabuľke daňových výkazov za aktuálny mesiac v čase spracovania prevodného príkazu prázdny, načítanie údajov sa spustí automaticky vtedy, keď sa spustí prevodný príkaz, v ktorom sú nadefinované generátory bankových operácií Daň preddavková, Daň zrážková – dividendy, Daň zrážková - 19%, Daň zrážková - 35% (v minulosti Daň zrážková), alebo generátory bankových operácií Daň preddavková – skupina zamestnanci, Daň preddavková – skupina príslušníci, Daň preddavková – skupina ručne editovateľná (v minulosti Daň zrážková – skupina zamestnanci, Daň zrážková – skupina príslušníci, Daň zrážková – skupina ručne editovateľná ak spracovávate daňové výkazy podľa skupín).

Je to preto, že systém si musí vypočítať sumu preddavkovej dane na odvedenie po vysporiadaní preplatkov/nedoplatkov RZD, daňového bonusu podľa § 33 a § 33a a zamestnaneckej prémie, a to je možné len po načítaní údajov do tabuľky daňových výkazov. V takom prípade pri spracovaní mesačného prehľadu stačí vstupom cez voľbu Spracovanie údajov skontrolovať načítané údaje a spracovať prehľad.

Spracovanie údajov

Po načítaní údajov systém vyplní výpočtovú tabuľku pre daňové výkazy, v ktorej v každom stĺpci sú údaje z miezd za príslušný mesiac. Napr. v stĺpci 01/rok sú údaje, ktoré boli vypočítané v mzdách za mesiac január zvoleného roku.

Výpočtová tabuľka neobsahuje len údaje potrebné pre vyplnenie mesačného prehľadu dane a ročného daňového hlásenia, ale aj ďalšie údaje, ktoré informujú užívateľa napr. o výške nevysporiadaného preplatku z ročného zúčtovania, o výške preplatku či nedoplatku na dani (ak bola daň odvedená v nesprávnej výške), o výške daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie vyplatených v aktuálnom mesiaci z prostriedkov zamestnávateľa, atď.

Údaje z výpočtovej tabuľky je možné tlačiť prostredníctvom užívateľsky editovateľnej kontrolnej zostavy Prehľad údajov daňových výkazov, ktorá je popísaná v kapitole Prehľad údajov daňových , alebo pomocou voľby Doplnky/ Export do excelu, ktorá údaje v tabuľke spracuje do xlsx súboru.

Pred načítaním údajov je potrebné skontrolovať, že vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie je na záložke Mzdy zadaný deň určený na výplatu príjmov. Tento údaj systém použije pri načítaní údajov o dátume výplaty.

Z historických dôvodov sú do roku 2016 v tabuľke aj riadky pre zrážkovú daň. Za roky, kedy sa v prehľade vykazovala zrážková daň, tento dátum určil, do ktorého stĺpca štvrťročného prehľadu sa zapísali údaje o zrážkovej dani.

Niektoré údaje vo výpočtovej tabuľke je možné editovať. Pre editáciu údajov v tabuľke je potrebné kliknúť na ktorýkoľvek riadok v požadovanom stĺpci. Zobrazí sa formulár s údajmi jedného mesiaca, v ktorom sú biele políčka editovateľné a sivé políčka nedostupné pre editáciu. Po zmene údajov v editovateľných políčkach je potrebné kliknúť na tlačidlo OK na konci formulára, aby sa v needitovateľných políčkach spustil automatický výpočet. Užívateľ môže do stĺpca vstupovať opakovane.

UPOZORNENIE: Pokiaľ je výpočet zapracovaný aj v editovateľnom políčku, tento výpočet sa po uložení zmien nespustí automaticky. V tomto prípade musí užívateľ výpočet vykonať ručne, a sumu vpísať do editovateľného políčka.

Pre lepšiu orientáciu užívateľa vo výpočtovej tabuľke sú vedľa políčok uvedené aj čísla riadkov štvrťročného prehľadu a ročného daňového hlásenia.

Spracovanie mesačného daňového prehľadu

Vo voľbe Mesačný daňový prehľad je možné spracovať mesačný prehľad k dani z príjmov zo závislej činnosti pre Finančnú správu SR. Prehľad v listinne podobe sa spracuje do pdf formátu editovateľnej predlohy Finančnej správy SR. Prehľad v elektronickej podobe sa spracuje do súboru v xml formáte.

Prehľad je možné spracovať vždy len za jedno obdobie spracovania miezd, pričom údaje sa čítajú z príslušného stĺpca tabuľky Rekapitulácia dane vo voľbe Spracovanie údajov.

Archív: Do roku 2018 bolo potrebné pre správne vyplnenie prehľadu mať vo voľbe Základné nastavenia/ Organizácie v organizácii typu Daňový úrad zadané údaje na záložke Adresy. V políčku Názov musel byť uvedený názov príslušného daňového úradu a políčko Hlavná adresa muselo byť označené. Systém potom automaticky vyplnil tento údaj do časti Daňový úrad.

Spracovanie prehľadu sa spustí kliknutím na jedno z tlačidiel v pintoolbare.

Tlač – spracovanie prehľadu do pdf formátu.

Tlač potvrdenia – spracovanie potvrdenia o podaní do pdf formátu.

Export do súboru – spracovanie prehľadu do xml formátu.

Vyexportované súbory výkazov v elektronickej podobe sa ukladajú do úložiska exportov, do ktorého môže užívateľ vstúpiť cez tlačidlo Zobraziť exportované súbory, alebo cez voľbu Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Súbory užívateľa. Pre zaslanie súborov cez niektorú z aplikácií Finančnej správy SR je potrebné z úložiska uložiť súbor xml na disk.

Mesačný daňový prehľad v elektronickej podobe ako xml súbor možno načítať do aplikácie e-DANE a odtiaľ tlačiť, resp. zasielať na FS SR,

alebo načítať do elektronického formulára prehľadu na portáli Finančnej správy SR a odtiaľ tlačiť, resp. zasielať cez registráciu na portáli FS SR.

Oba nástroje Finančnej správy SR majú zapracovanú aj logickú kontrolu správnosti a kompletnosti vyplnenia údajov v prehľade.

Mesačný daňový prehľad v listinnej podobe sa spracováva tzv. technológiou spájania fdf/pdf súborov. Ide o technológiu, ktorá zapisuje údaje z textového fdf súboru do pdf súboru. Finančná správa poskytuje IT firmám skenovateľné tlačivá vo formáte pdf a určí štruktúru fdf súboru. Systém Humanet má vlastný nástroj na spájanie fdf a pdf súborov do výsledného vyplneného súboru vo formáte pdf, ktorý má k dispozícii užívateľ.

Prvky formulára Mesačný daňový prehľad

Mesiac pre spracovanie – prednastaví sa mesiac práve otvoreného obdobia spracovania miezd. Užívateľ môže výberom prepínača obdobie zmeniť.

Vypracoval dňa – načíta sa aktuálny systémový dátum.

Druh prehľadu – vyberie sa Riadny prehľad alebo Opravný prehľad.

Dátum zistenia skutočnosti na podanie opravného prehľadu – vyplní sa len ak je vybraný druh prehľadu Opravný prehľad.

Telefón, E-mail – kontakty zamestnávateľa zadané v kontakte typu Zástupca organizácie, ktorý je označený ako Hlavný (záložka Kontakty v organizácii typu Humanet). Ak je v kontakte spojení rovnakého typu viac, použije sa ten, ktorý je označený ako Hlavné spojenie.

Vyhotovil, Telefón – kontakt na osobu, ktorá prehľad spracovala – zadaný v kontakte typu Mzdár, ktorý je označený ako Hlavný (záložka Kontakty v organizácii typu Humanet). Ak je v kontakte spojení rovnakého typu viac, použije sa ten, ktorý je označený ako Hlavné spojenie.

Archív: Vo formulároch do roku 2018 bol aj políčko Vlastný text pre daňový úrad. Údaj slúžil na to, aby ak užívateľ potreboval do časti Daňový úrad zapísať iný údaj, ako je nastavené v organizácii typu Daňový úrad (viď. popis vyššie), označil políčko Vlastný text pre daňový úrad a do zobrazeného políčka vpísal požadovaný text. Táto možnosť bola vhodná pre databázy, v ktorých sa nachádza viac ako jedna organizácia typu Humanet a užívatelia odovzdávali za tieto organizácie výkazy na rôzne daňové úrady.

Ak budete žiadať o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 a § 33a a zamestnaneckej prémie je potrebné, aby ste vyplnili časť Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona alebo § 33a zákona. Vyberte, či chcete tieto sumy poukázať poštovou poukážkou alebo na účet. Ak chcete sumy poukázať na účet, vyberte do políčka firemný účet (zo záložky Účty v organizácii typu Humanet).

Do častí Údaje o dedičovi... sa zadávajú údaje, ktoré sa budú zapisovať do časti tlačiva Údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa, ktorým podľa poučenia môže byť napr.:

  • zástupca [§ 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov],
  • dedič (§ 49 ods. 4 a 5 zákona) alebo
  • správca v konkurznom konaní (§ 159 daňového poriadku).

Prehľad údajov daňových výkazov

Vo voľbe Prehľad údajov daňových výkazov sa nachádza užívateľsky definovateľná tlačová zostava, pomocou ktorej si užívateľ môže vytvoriť zostavu z údajov výpočtovej tabuľky pre daňové výkazy. 

Pomocou tlačidla Odstrániť/Pridať môžete určiť, ktoré položky v zostave zostanú. Vstupom cez pero môžete zmeniť poradie položiek v zostave.

V políčku Šírka nadpisu určíte, ako široký má byť prvý stĺpec s názvami jednotlivých položiek, a v políčku Šírka stĺpa určíte, ako široké majú byť stĺpce s údajmi za jednotlivé mesiace.

Označením jednotlivých mesiacov zvolíte, za ktoré mesiace sa majú údaje v zostave spracovať.

Oznámenie o zrážkovej dani

Do riadku 01 sa načíta 7% zrážková daň z dividend, do riadku 02 sa načíta 19% zrážková daň a do riadku 03 sa načíta 35% zrážková daň. Obdobne ako pri mesačnom daňovom prehľade, aj v oznámení je časť údajov editovateľná. Pre editáciu kliknite na ktorýkoľvek riadok príslušného stĺpca. Výpočtové riadky sú needitovateľné.

Pri 19%, resp. 35% zrážkovej dani sa môže spracovať aj príloha oznámenia pre prípad, že zamestnanec žiada o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu. Údaje do prílohy sa načítajú do voľby Spracovanie údajov prílohy. V Zozname záznamov sa zobrazia len záznamy za príslušný Mesiac pre spracovanie. Záznamy sú editovateľné po vstupe cez pero. Ak sa príloha za zamestnanca nemá spracovať, stačí záznam zo zoznamu odstrániť.

Rovnako ako u mesačného prehľadu, aj u oznámenia o zrážkovej dani je možné spustiť načítanie údajov spracovaním prevodného príkazu s generátormi bankových operácií Daň zrážková – dividendy, Daň zrážková - 19% a Daň zrážková - 35%.

Po načítaní údaje sa cez voľbu Oznámenie o zrážkovej dani oznámenie spracuje buď do listinnej podoby (technológia pdf/fdf), kedy sa spracuje editovateľný pdf súbor, ktorý je možné uložiť aj s údajmi, alebo do elektronickej podoby ako xml súbor.

Ročné daňové hlásenie

Ročné daňové hlásenie (ďalej len RDH) sa spracováva vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Výkazy/ Daňové výkazy. Nie každý rok obsahuje rovnaké voľby alebo usporiadanie volieb. Preto popis spracovania ročného daňového hlásenia prinášame užívateľom každý rok ako prílohu sprievodného listu v čase sprístupnenia funkcií jeho spracovania. K dátumu zverejnenia tejto príručky naposledy v liste k updatu 10.02, ktorý je dostupný v evidencii Pomocník/ Dokumentácia/ Dokumenty.